Klasifikimi Statistikor Ndërkombëtar i Sëmundjeve dhe Problemeve të Lidhura me Shëndetin Revizioni i 10-të (ICD-10) Version për 2016

Kapitulli I
Disa sëmundje infektive e parazitare
(A00-B99)

A00 Kolera

A00.0 Kolera nga Vibrio choleare 01, biovar cholerae
Përf.:
Kolera klasike
A00.1 Kolera nga Vibrio choleare 01, biovar eltor
Përf.:
Kolera eltor
A00.9 Kolerë e paspecifikuar

A01 Ethet tifoide e paratifoide

A01.0 Ethe tifoide
Përf.:
Infeksion i shkaktuar nga Salmonella typhi
A01.1 Ethe paratifoide A
A01.2 Ethe paratifoide B
A01.3 Ethe paratifoide C
A01.4 Ethe paratifoide e paspecifikuar
Përf.:
Infeksion i shkaktuar nga Salmonella paratyphi NOS

A02 Infeksione nga Salmonella të tjera

Përf.:
infeksionet ose intoksikacionet/helmimet ushqimore të shkaktuara nga çdo specie Salmonella, të ndryshme nga S. typhi dhe S. paratyphi
A02.0 Enterit nga Salmonella
Përf.:
Salmonelozat
A02.1 Septicemi nga Salmonella
A02.2 Infeksione të lokalizuara nga Salmonella
Përf.:
Salmonela:
A02.8 Infeksione të tjera të specifikuara nga Salmonella
A02.9 Infeksion nga Salmonella i paspecifikuar

A03 Shigelozat

A03.0 Shigeloza nga Shigella dysenteriae
Përf.:
Shigelozat e Grupit A [Dizenteria Shiga-Kruse]
A03.1 Shigeloza nga Shigella flexneri
Përf.:
Shigelozat e Grupit B
A03.2 Shigeloza nga Shigella boydii
Përf.:
Shigelozat e Grupit C
A03.3 Shigeloza nga Shigella sonnei
Përf.:
Shigelozat e Grupit D
A03.8 Shigeloza të tjera
A03.9 Shigelozë e paspecifikuar
Përf.:
Dizenteria bacilare NOS

A04 Infeksione të tjera bakteriale intestinale

Përj.:
Intoksikacionet ushqimore bakteriale të klasifikuara tjetërkund
enteritin tuberkular (A18.3)
A04.0 Infeksion i zorrëve (=enteropatogjenik) nga Escherichia coli
A04.1 Infeksion toksik i zorrëve (=enterotoksigenik) nga Escherichia coli
A04.2 Infeksion invaziv i zorrëve (=enteroinvaziv) nga Escherichia coli
A04.3 Infeksion hemorragjik i zorrëve (enterohemorragjik) nga Escherichia coli
A04.4 Infeksione të tjera të zorrëve nga Escherichia coli
Përf.:
Enteriti nga Escherichia coli NOS
A04.5 Enterit nga Campylobacter
A04.6 Enterit nga Yersinia enterocolitica
Përj.:
jersiniozat ekstraintestinale (A28.2)
A04.7 Enterokolit nga Clostridium difficile
Përf.:
Intoksikimet nëpërmjet ushqimeve nga Clostridium difficile
Koliti pseudomembranoz
A04.8 Infeksione të tjera specifike bakteriale intestinale (=të zorrëve)
A04.9 Infeksion intestinal bakterial i paspecifikuar
Përf.:
Enteriti bakterial NOS

A05 Intoksikacione të tjera bakteriale të transmetuara me ushqime, të pa klasifikuara tjetërkund

Përj.:
Intoksikacionet nëpërmjet ushqimeve dhe infeksionet nga Clostridium difficile (A04.7)
infeksionet nga Eschericha coli (A04.0-A04.4)
listeriozat (A32.-)
intoksikimet dhe infeksionet ushqimore nga salmonelat (A02.-)
efektet toksike nga ushqime të dëmshme (T61-T62)
A05.0 Intoksikacione stafilokoksike të transmetuara me ushqime
A05.1 Botulizëm
Përf.:
Intoksikacioni/helmimi ushqimor klasik i shkaktuar nga Clostridium botulinum
A05.2 Intoksikacion ushqimor nga Clostridium perfringens [Clostridium welchii]
Përf.:
Enteriti nekrotizant
Pig-bel
A05.3 Intoksikacion ushqimor nga Vibrio parahaemolyticus
A05.4 Intoksikacion ushqimor nga Bacillus cereus
A05.8 Intoksikacione të tjera ushqimore bakteriale të specifikuara
A05.9 Intoksikacion ushqimor bakterial i paspecifikuar

A06 Amebiaza

Përf.:
infeksionet e shkaktuara nga Entamoeba histolytica
Përj.:
sëmundje të tjera të zorrëve nga protozoarët (A07.-)
A06.0 Dizenteri amebike akute
Përf.:
Amebiaza akute
Amebiaza intestinale (=e zorrëve) NOS
A06.1 Amebiaza kronike intestinale (=e zorrëve)
A06.2 Kolit amebik jodizenterik
A06.3 Ameboma intestinale (=e zorrëve)
Përf.:
Ameboma NOS
A06.4† Absces amebik i mëlçisë (K77.0*)
Përf.:
Amebiaza hepatike
A06.5† Absces amebik i mushkërisë (J99.8*)
Përf.:
Absces amebik i mushkërisë (dhe i mëlçisë)
A06.6† Absces amebik i trurit (G07*)
Përf.:
Absces amebik i trurit (dhe i mëlçisë) (dhe i mushkërisë)
A06.7 Amebiaza e lekurës
A06.8 Infeksion amebik i organeve të tjera
Përf.:
Amebik:
 • Apendisit amebik
 • Balanit amebik† (N51.2*)
A06.9 Amebiazë e paspecifikuar

A07 Sëmundje të tjera nga protozoarët intestinalë

A07.0 Balantidiazë
Përf.:
Dizenteria balantadiale
A07.1 Xhardiazë (lambliazë)
A07.2 Kriptosporidiozë
A07.3 Izosporiazë
Përf.:
Infeksion i shkaktuar nga Isospora belli dhe Isospora hominis
Koksidioza intestinale (=e zorrëve)
Izosporiazë
A07.8 Sëmundje të tjera nga protozoarë intestinalë të specifikuar
Përf.:
Trikomoniaza intestinale (=e zorrëve)
Sarkocistoza
Sarkosporidioza
A07.9 Sëmundje e zorrëve nga protozoarët, e paspecifikuar
Përf.:
Diarrea nga flagelatët
Protozoarët:
 • Koliti
 • Diarrea
 • Dizenteria

A08 Infeksione virale dhe infeksione të tjera të specifikuara intestinale

Përj.:
gripin me interesim të traktit gastrointestinal (J09, J10.8, J11.8)
A08.0 Enterit nga Rotaviruset
A08.1 Gastroenteropati akute nga virusi Norwalk
Përf.:
Enterit nga një virus i vogël i rrumbullakët
A08.2 Enterit Adenoviral
A08.3 Enterit tjetër viral
A08.4 Infeksion viral i zorrëve, i paspecifikuar
Përf.:
Viral:
 • Enteriti viral NOS
 • Gastroenteriti viral NOS
 • Gastroenteropatia virale NOS
A08.5 Infeksione të tjera të specifikuara të zorrëve

A09 Diarre dhe gastroenterit me origjinë të supozuar infektive dhe të paspecifikuar

Përj.:
atë për shkak të agjentëve të përcaktuar bakterialë, protozoalë, viralë dhe të tjerë (A00-A08)
diarre joinfektive (K52.9)
diarre jo-infektive:
A09.0 Gastroenterit tjetër i paspecifikuar dhe kolit me origjinë infeksioze
Përf.:
Katarr, enterik apo intestinal
Diarre:
 • akute dhe me gjak
 • akute dhe hemorragjike
 • akute e ujshme
 • dizenterike
 • epidemike
 • Infeksioz ose septik
  • kolit
  • enterit
  • gastroenterit
 • NOS
 • hemorragjik
Diarre infektive NOS
A09.9 Enterit Gastroenteriti dhe koliti me origjinë të paspecifikuar
Përf.:
Diarrenë neonatale NOS
to top of page