Klasifikimi Statistikor Ndërkombëtar i Sëmundjeve dhe Problemeve të Lidhura me Shëndetin Revizioni i 10-të (ICD-10) Version për 2016

Kapitulli I
Disa sëmundje infektive e parazitare
(A00-B99)

Tuberkulozi
(A15-A19)

Përf.:
infeksione të shkaktuara nga Mycobacterium tuberculosis dhe Mycobacterium bovis
Përj.:
tuberkulozin kongjenital (P37.0)
imunodefiçencën humane (HIV) që shkakton tuberkulozin (B20.0)
pneumokoniozën e lidhur me tuberkulozin (J65)
sekela të tuberkulozit (B90.-)
silikotuberkulosit (J65)

A15 Tuberkuloz i aparatit respirator, i konfirmuar bakteriologjikisht dhe histologjikisht

A15.0 Tuberkuloz i mushkërive, i vërtetuar me mikroskopi të sputumit me ose pa kulturë
Përf.:
 • Tuberkular/e:
  • bronchektazi
  • fibroza e mushkërive
  • pneumoni
  • pneumatoraks
 • konfirmuar me mikroskopi të sputumit me ose pa kulturë
A15.1 Tuberkuloz i mushkërive, i konfirmuar vetëm me kulturë
Përf.:
Gjendje e listuar në A15.0, e konfirmuar vetëm nga kultura
A15.2 Tuberkuloz i mushkërive, i konfirmuar histologjikisht
Përf.:
Gjendje e listuar në A15.0, e konfirmuar me histologji
A15.3 Tuberkuloz i mushkërive, i konfirmuar me metoda jospecifike
Përf.:
Gjendje e listuar në A15.0, e konfirmuar porse me metoda jo-specifike bakterologjike apo histologjike
A15.4 Tuberkuloz i gjendrave limfatike të brendshme të gjoksit, konfirmuar bakteriologjikisht dhe histologjikisht
Përf.:
 • Tuberkuloz i gjendrave limfatike:
  • hilare
  • mediastinale
  • trakeo-bronkiale
 • konfirmuar bakterologjikisht dhe histologjikisht
Përj.:
të specifikuara si primare (parësore) (A15.7)
A15.5 Tuberkuloz i laringut, trakesë, bronkut, konfirmuar bakteriologjikisht dhe histologjikisht
Përf.:
 • Tuberkulozi i:
  • bronkut
  • glotisit
  • laringut
  • trakesë
 • konfirmuar bakterologjikisht dhe histologjikisht
A15.6 Tuberkuloz i pleurës, i konfirmuar bakteriologjikisht dhe histologjikisht
Përf.:
 • Tuberkulozi i pleurës
 • Empiema tuberkulare
 • konfirmuar bakterologjikisht dhe histologjikisht
Përj.:
në tuberkulozin respirator primar, të konfirmuar bakterologjikisht dhe histologjikisht (A15.7)
A15.7 Tuberkuloz respirator primar, i konfirmuar bakteriologjikisht dhe histologjikisht
A15.8 Lloje të tjera të tuberkulozit respirator, i konfirmuar bakteriologjikisht dhe histologjikisht
Përf.:
 • Tuberkulozi mediastinal
 • Tuberkulozi nasofaringeal
 • Tuberkulozi i:
  • hundës
  • sinuseve [çdo pjese të hundës]
 • konfirmuar bakterologjikisht dhe histologjikisht
A15.9 Tuberkuloz respirator i paspecifikuar, i konfirmuar bakteriologjikisht dhe histologjikisht

A16 Tuberkuloz i mushkërive, i pakonfirmuar bakteriologjikisht dhe histologjikisht

A16.0 Tuberkuloz i mushkërive, bakteriologjikisht dhe histologjikisht negativ
Përf.:
 • Tuberkular/e:
  • bronkektazi
  • fibrozë e mushkërive
  • pneumoni
  • pneumotoraks
 • bakteriologjikisht dhe histologjikisht negativ
 • bakteriologjikisht dhe histologjikisht negativ
A16.1 Tuberkuloz i mushkërive, pa ekzaminim bakteriologjik dhe histologjik
Përf.:
Gjendje e listuar në A16.0, ekzaminimi bakterologjik dhe histologjik nuk është kryer
A16.2 Tuberkuloz i mushkërive, ku nuk përmendet konfirmimi bakteriologjik ose histologjik
Përf.:
 • Tuberkuloz i mushkërive
 • Tuberkular/e:
  • Bronkektazi
  • fibrozë e mushkërive
  • pneumoni
  • pneumotoraks
 • NOS (ku nuk përmendet konfirmimi bakteriologjik ose histologjik)
A16.3 Tuberkuloz i gjendrave të brendshme limfatike të gjoksit, ku nuk përmendet konfirmimi bakteriologjik dhe histologjik
Përf.:
 • Tuberkuloz i gjëndrave limfatike:
  • hilare
  • intratorakale
  • mediastinale
  • trakeo-bronkiale
 • NOS (ku nuk përmendet konfirmimi bakteriologjik ose histologjik)
Përj.:
kur specifikohet si primar (A16.7)
A16.4 Tuberkuloz i laringut, trakesë, bronkut, ku nuk përmëndet konfirmimi bakteriologjik ose histologjik
Përf.:
 • Tuberkulozi i:
  • bronkut
  • glotisit
  • laringut
  • trachesë
 • NOS (ku nuk përmendet konfirmimi bakteriologjik ose histologjik)
A16.5 Tuberkuloz i pleurës, ku nuk përmendet konfirmimi bakteriologjik ose histologjik
Përf.:
 • Tuberkulozi i pleurës
 • Tuberkular/e:
  • empiema
  • pleurizia
 • NOS (ku nuk përmendet konfirmimi bakteriologjik ose histologjik)
Përj.:
tuberkulozin respirator primar (A16.7)
A16.7 Tuberkuloz respirator primar, ku nuk përmendet konfirmimi bakteriologjik ose histologjik
Përf.:
Primar:
 • tuberkulozi respirator NOS
 • kompleksi tubercular
A16.8 Tuberkuloz tjetër respirator, ku nuk përmendet konfirmimi bakteriologjik ose histologjik
Përf.:
 • Tuberkulozi mediastinal
 • Tuberkulozi nasofaringeal
 • Tuberkulozi i:
  • hundës
  • sinuseve [çdo pjese të hundës]
 • NOS (ku nuk përmendet konfirmimi bakteriologjik ose histologjik)
A16.9 Tuberkuloz respirator i paspecifikuar, ku nuk përmendet konfirmimi bakteriologjik ose histologjik
Përf.:
Tuberkulozi respirator NOS
Tuberkulozi NOS

A17† Tuberkulozi i sistemit nervor

A17.0† Meningit tuberkular (G01*)
Përf.:
Tuberkulozi i meningeve (cerebral) (spinal)
Leptomeningiti tuberkular
A17.1† Tuberkuloma meningeale (G07*)
Përf.:
Tuberkuloma e meningeve
A17.8† Tuberkuloz tjetër i sistemit nervor
Përf.:
 • Tuberkuloma
 • Tuberkulozi
 • e
Tuberkular/e:
A17.9† Tuberkuloz i sistemit nervor, i paspecifikuar (G99.8*)

A18 Tuberkuloz i organeve të tjera

A18.0† Tuberkuloz i kockave e i kyçeve
Përf.:
Tuberkuloz i:
Tuberkular/e:
A18.1† Tuberkuloz i sistemit urogjenital
Përf.:
Tuberkulozi i:
Sëmundja inflamatore tuberkulare e pelvisit tek femrat† (N74.1*)
A18.2 Limfadenopati tuberkulare periferike
Përf.:
Adeniti tuberkular
Përj.:
tuberkulozin e gjëndrave limfatike:
adenopatinë trakeobronkiale tuberkulare (A15.4, A16.3)
A18.3 Tuberkuloz i zorrëve, peritoneumit dhe gjendrave mesenterike
Përf.:
Tuberkulozi (i):
 • anusit dhe rektumit† (K93.0*)
 • zorrës (së trashë) (së hollë)† (K93.0*)
 • retroperitoneal (gjendrave limfatike)
Tuberkular/e:
A18.4 Tuberkuloz i lëkurës dhe indit subkutan
Përf.:
Erythema induratum, tuberkulare
Scrofuloderma
Përj.:
lupusin erythematoz : (L93.-)
lupusin erythematoz
A18.5 Tuberkuloz i syrit
Përf.:
Tuberkular/e:
 • chorioretiniti† (H32.0*)
 • episkleriti† (H19.0*)
 • keratiti intersticial† (H19.2*)
 • iridocikliti† (H22.0*)
 • keratokonjunktiviti (intersticial) (fliktenular)† (H19.2*)
Përj.:
lupus vulgaris i qepallës (A18.4)
A18.6 Tuberkulozi i veshit
Përf.:
Tuberkulozi i otitis media† (H67.0*)
Përj.:
mastoiditin tuberkular (A18.0†)
A18.7† Tuberkuloz i gjëndrave adrenale (E35.1*)
Përf.:
Sëmundja e Addison, tuberkulare
A18.8
Arteriti cerebral tuberkular† (I68.1*)

A19 Tuberkuloz miliar

Përf.:
tuberkulozin:
 • e diseminuar
 • e gjeneralizuar
poliserozitin tuberkular
A19.0 Tuberkuloz miliar akut me një lokalizim të vetëm të specifikuar
A19.1 Tuberkuloz miliar akut me lokalizime të shumta
A19.2 Tuberkuloz miliar akut, i paspecifikuar
A19.8 Tuberkuloz miliar të tjerë
A19.9 Tuberkuloz miliar i paspecifikuar