Klasifikimi Statistikor Ndërkombëtar i Sëmundjeve dhe Problemeve të Lidhura me Shëndetin Revizioni i 10-të (ICD-10) Version për 2016

Kapitulli I
Disa sëmundje infektive e parazitare
(A00-B99)

A30 Lebra [Sëmundja e Hansen]

Përf.:
infeksion nga Mycobacterium leprae
Përj.:
pasojat e lebrozës (B92)
A30.0 Lebra e padeterminuar
Përf.:
Lebra I
A30.1 Lebra tuberkuloide
Përf.:
Lebra TT
A30.2 Lebra turbekuloide e zonës (vijës) kufizuese
Përf.:
Lebra BT
A30.3 Lebra e zonës (vijës) kufizuese
Përf.:
Lebra BB
A30.4 Lebra lebromatoze e zonës (vijës) kufizuese
Përf.:
Lebra BL
A30.5 Lebra lebromatoze
Përf.:
Lebra LL
A30.8 Forma të tjera të Lebrës
A30.9 Lebra, e paspecifikuar

A31 Infeksion nga mykobaktere të tjera

Përj.:
lebrën (A30.-)
tuberkulozin (A15-A19)
A31.0 Infeksion mykobakterial i mushkërive
Përf.:
Infeksion nga Mycobacterium:
 • avium
 • brendaqelizor [bacili i Battey]
 • kansasii
A31.1 Infeksion mykobakterial i lëkurës
Përf.:
Ulçera Buruli
Infeksion nga Mycobacterium:
 • marinum
 • ulcerans
A31.8 Infeksione të tjera mykobakteriale
A31.9 Infeksion mykobakterial i paspecifikuar
Përf.:
Infeksione mykobakteriale jotipike NOS
Mykobakterioza NOS

A32 Listerioza

Përf.:
infeksionin listerial të transmetuar-me-ushqime
Përj.:
listeriozën neonatale (të diseminuar) (P37.2)
A32.0 Listerioza e lëkurës
A32.1† Meningiti dhe meningoencefaliti listerial
Përf.:
Listerial:
A32.7 Septicemia listeriale
A32.8 Të tjera forma të Listeriozës
Përf.:
Listerial:
Listeriozë okulogandulare
A32.9 Listeriozë e paspecifikuar

A33 Tetanozi neonator (= i të porsalindurve)

A34 Tetanozi obstetrical

A35 Tetanoze të tjerë

Përf.:
Tetanoz NOS
Përj.:
tetanozin:
 • neonator (A33)
 • obstetrikal (A34)

A36 Difteria

A36.0 Difteria e faringut (=Difteria faringeale)
Përf.:
Angina membranoze difteritike
Difteria tonsilare
A36.1 Difteria e hundës-faringut (=Difteria nazo-faringeale)
A36.2 Difteria e laringut (=Difteria laringeale)
Përf.:
Laringotrakeiti difteritik
A36.3 Difteria e lëkurës
Përj.:
eritrazmën (L08.1)
A36.8 Difteri të tjera
Përf.:
Difteritik:
A36.9 Difteri e paspecifikuar

A37 Pertusis (=Kolla e mirë)

A37.0 Pertusis (=Kolla e mirë) nga Bordetella pertussis
A37.1 Pertusis (=Kolla e mirë) nga Bordetella parapertussis
A37.8 Pertusis (=Kolla e mirë) nga Bordetella të specieve të tjera
A37.9 Pertusis i paspecifikuar (=Kollë e mirë e paspecifikuar)

A38 Skarlatina

Përf.:
Perfshin:Skarlatinën
Përj.:
acarimet e fytit nga streptokoku (J02.0)

A39 Infeksion nga meningokoku (=Infeksion meningokoksik)

A39.0† Meningiti meningokoksik (G01*)
A39.1† Sindromi Waterhouse-Friderichsen
Përf.:
Adrenaliti meningokoksik hemorragjik
Sindromi meningokoksik adrenal
A39.2 Meningokoksemia akute
A39.3 Meningokoksemia kronike
A39.4 Meningokoksemi e paspecifikuar
Përf.:
Bakteremia meningokoksike (=nga meningokoku) NOS
A39.5† Sëmundja meningokoksemike e zemrës
Përf.:
Meningokoksik/e:
A39.8 Infeksione të tjera meningokoksike
Përf.:
Meningokoksik/e:
Artrit postmeningokoksik† (M03.0*)
A39.9 Infeksion meningokoksik i paspecifikuar
Përf.:
Sëmundja meningokoksike NOS

A40 Septicemi streptokoksike

Coding-Hint
Përdorni kodin shtesë (R57.2) nëse dëshironi, për të identifikuar shokun septik.
Përj.:
atë të lidhur me lindjen (O75.3)
që pason:
 • abort apo barrë molare ose ektopike (O03-O07, O08.0)
 • imunizim (vaksinim) (T88.0)
 • infuzion, transfuzion ose injeksion terapeutik (T80.2)
neonatoren (P36.0-P36.1)
postprocedural (T81.4)
puerperal (O85)
A40.0 Septicemi nga streptokoku i grupit A
A40.1 Septicemi nga streptokoku i grupit B
A40.2 Septicemi nga streptokoku i grupit D
A40.3 Septicemi nga Streptococcus pneumoniae
Përf.:
Septicemia pneumokoksike
A40.8 Septicemi të tjera streptokoksike
A40.9 Septicemi streptokoksike e paspecifikuar

A41 Septicemi të tjera

Coding-Hint
Përdorni kodin shtesë (R57.2) nëse dëshironi, për të identifikuar shokun septik.
Përj.:
bakteremine NOS (A49.9)
atë të lidhur me lindjen (O75.3)
që pason:
 • abort apo barrë molare ose ektopike (O03-O07, O08.0)
 • imunizim (vaksinim) (T88.0)
 • infuzion, transfuzion ose injeksion terapeutik (T80.2)
sepsisin (shkaktuar nga):
septike:
sindromën e shokut toksik (A48.3)
A41.0 Septicemi nga Staphylococcus aureus
A41.1 Septicemi nga të tjerë Staphylococcus të specifikuar
Përf.:
Septicemia nga stafilokok koagulazë-negativ
A41.2 Septicemi nga stafilokok i paspecifikuar
A41.3 Septicemi nga Haemophilus influenzae
A41.4 Septicemi nga anaerobët
Përj.:
gangrenën gazoze (A48.0)
A41.5 Septicemi nga mikrobe të tjera Gram-negative
Përf.:
Septicemia Gram-negative NOS
A41.8 Septicemi tjetër e specifikuar
A41.9 Septicemi e paspecifikuar
Përf.:
Shok septik

A42 Aktinomykoza

Përj.:
aktinomycetomën (B47.1)
A42.0 Aktinomykoza e mushkërive (=pulmonare)
A42.1 Aktinomykoza e abdomenit (=abdominale)
A42.2 Aktinomykoza e qafës dhe fytyrës (=cervikofaciale)
A42.7 Septicemia nga antinomykoza (=aktinomykotike)
A42.8 Aktinomykozë e formave të tjera
A42.9 Aktinomykozë e paspecifikuar

A43 Nokardioza

A43.0 Nokardioza e mushkërive (=pulmonare)
A43.1 Nokardioza e lëkurës (=kutaneale)
A43.8 Nokardiozë e formave të tjera
A43.9 Nokardiozë e paspecifikuar

A44 Bartoneloza

A44.0 Bartoneloza sistemike
Përf.:
Ethet Oroya
A44.1 Bartoneloza e lëkurës dhe e lëkurës-mukozave (=kutaneale dhe mukokutaneale)
Përf.:
Verruga peruane
A44.8 Bartonelozë e formave të tjera
A44.9 Bartonelozë e paspecifikuar

A46 Erizipela

Përj.:
erizipelën postpartum apo puerperale (O86.8)

A48 Sëmundje të tjera bakteriale, të paklasifikuara diku tjetër

Përj.:
aktinomycetomën (B47.1)
A48.0 Gangrena gazoze
Përf.:
Klostridiale:
 • celulit
 • mionekrozë
A48.1 Legjioneloza
A48.2 Legjioneloza jo-pulmonare [Ethja Pontiac]
A48.3 Sindromi i shokut toksik
Përj.:
shokun endotoksik NOS (R57.8)
septiceminë NOS (A41.9)
A48.4 Ethja e purpurt braziliane
Përf.:
Infeksioni sistemik nga Haemophilus aegyptius
A48.8 Sëmundje të tjera bakteriale të specifikuara

A49 Infeksion bakterial me lokalizim të paspecifikuar

Përj.:
agjentët bakterialë që janë shkaktarë të sëmundjeve të klasifikuara në kapituj të tjerë (B95-B96)
infeksionin klamidial NOS (A74.9)
infeksionin meningokoksik NOS (A39.9)
infeksionin rikecial NOS (A79.9)
infeksionin spiroketal NOS (A69.9)
A49.0 Infeksion stafilokoksik i paspecifikuar
A49.1 Infeksion streptokoksik i paspecifikuar
A49.2 Infeksion nga Haemophilus influenzae i paspecifikuar
A49.3 Infeksion nga mykoplazma i paspecifikuar
A49.8 Infeksione të tjera bakteriale me lokalizim të paspecifikuar
A49.9 Infeksion bakterial i paspecifikuar
Përf.:
Bakteremia NOS
to top of page