Klasifikimi Statistikor Ndërkombëtar i Sëmundjeve dhe Problemeve të Lidhura me Shëndetin Revizioni i 10-të (ICD-10) Version për 2016

Kapitulli I
Disa sëmundje infektive e parazitare
(A00-B99)

Infeksione me mbizotërim të rrugës seksuale të transmetimit
(A50-A64)

Përj.:
sëmundjen nga virusi i imunodefiçiencës humane (HIV) (B20-B24)
uretritin jo-specifik dhe jo-gonokoksik (N34.1)
sëmundjen e Reiter (M02.3)

A50 Sifilis i trashëguar (=kongjenital)

A50.0 Sifilis i trashëguar (=kongjenital) i hershëm, simptomatik
Additional Text
Përf.:
Sifilis kongjenital i hershëm:
 • kutaneal
 • mukokutaneal
 • visceral
Sifilitik/e i/e hershëm/e kongjenital/e:
 • laringit
 • okulopati
 • osteokondropati
 • faringit
 • pneumoni
 • rhinit
A50.1 Sifilis i trashëguar (=kongjenital) i hershëm, i fshehtë (=latent)
Additional Text

Sifilis kongjenital pa manifestime klinike, me reaksion serologjik pozitiv dhe test negativ të lëngut cerebrospinal, më pak se dy vjet pas lindjes.

A50.2 Sifilis i trashëguar (=kongjenital) i hershëm, i paspecifikuar
Additional Text

Sifilis kongjenital NOS më pak se dy vjet pas lindjes.

A50.3 Okulopati sifilitike e trashëguar (=kongjenitale) e vonshme
Përf.:
Keratit intersticial sifilitik kongjenital i vonshëm† (H19.2*)
Okulopati sifilitike kongjenitale NEC e vonshme† (H58.8*)
Përj.:
triadën e Hutchinson (A50.5)
A50.4 Neurosifilis i trashëguar i vonshëm [neurosifilisi juvenil]
Përf.:
Dementia paralytica juvenilis
Juvenil/e:
 • parezë e përgjithshme
 • tabes dorsalis
 • neurosifilis taboparetik
Sifilitik/e jogjenital/e i/e vonshëm/vonshme:
Coding-Hint
Përdorni kod shtesë, nëse dëshironi, për të identifikuar çrregullimet mendore të lidhura me të.
Përj.:
triadën e Hutchinson (A50.5)
A50.5 Sifilis tjetër i trashëguar (=kongjenital) i vonshëm, simptomatik
Additional Text

Sifilis kongjenital i vonshëm, dmth i manifestuar klinikisht dy vjet apo më tepër pas lindjes.

Përf.:
Artikulacionet e Clutton† (M03.1*)
Hutchinson:
 • dhëmbët
 • triada
Sifilis kongjenital i vonshëm:
 • sifilis kardiovaskular† (I98.0*)
 • sifilitik/e:
Sifiliz me hundën si shalë (kali)
A50.6 Sifilis i trashëguar (=kongjenital) i vonshëm, i fshehtë (=latent)
Additional Text

Sifilis kongjenital pa manifestime klinike, me reaksion serologjik pozitiv dhe test negativ të lëngut cerebrospinal, dy vjet apo më tepër pas lindjes

A50.7 Sifilis i trashëguar (=kongjenital) i vonshëm, i paspecifikuar
Additional Text

Sifilis kongjenital NOS dy vjet apo më tepër pas lindjes

A50.9 Sifilis i trashëguar, i paspecifikuar

A51 Sifilis i hershëm

A51.0 Sifilis primar gjenital
Përf.:
Shankri sifilitik NOS
A51.1 Sifilis primar i anusit
A51.2 Sifilis primar me lokalizime të tjera
A51.3 Sifilis sekondar i lëkurës dhe i mukozave
Përf.:
Condyloma latum
Sifilitik/e:
A51.4 Sifilis tjetër sekondar
Përf.:
Sifilitik/e sekondar/e:
 • sëmundja inflamatore pelvike e femrës† (N74.2*)
 • iridociklit† (H22.0*)
 • limfoadenopati
 • meningit† (G01*)
 • miozit† (M63.0*)
 • okulopati NEC† (H58.8*)
 • periostit† (M90.1*)
A51.5 Sifilis i hershëm, latent
Additional Text

Sifilis (i fituar) pa manifestime klinike, me reaksion serologjik pozitiv dhe test negativ të lëngut cerebrospinal, më pak se dy vjet pas infeksionit.

A51.9 Sifilis i hershëm i paspecifikuar

A52 Sifilis i vonshëm

A52.0† Sifilis kardiovaskular
Përf.:
Sifilis kardiovaskular NOS (I98.0*)
Sifilitik/e:
A52.1 Neurosifilis simptomatik
Përf.:
Artropatia Charcot† (M14.6*)
Sifilitik/e i/e vonshëm/vonshme:
Parkinsonizëm sifilitik† (G22*)
Tabes dorsalis
A52.2 Neurosifilis jo-simptomatik
A52.3 Neurosifilis i paspecifikuar
Përf.:
 • Gumma (sifilitike)
 • Sifilis (i vonshëm)
 • Sifiloma
 • e/i sistemit nervor qendror NOS
A52.7 Sifilis tjetër i vonshëm simptomatik
Përf.:
Sëmundja glomerulare në sifilis† (N08.0*)
 • Gumma (sifilitike)
 • Sifilis i vonshëm ose terciar
 • çdo vend, me përjashtim të atyre të klasifikuar në A52.0-A52.3
Sifilitik/e i/e vonshëm/vonshme:
Sifilis (stad i paspecifikuar) i:
A52.8 Sifilis i vonshëm latent
Additional Text

Sifilis (i fituar) pa manifestime klinike, me reaksion serologjik pozitiv dhe test negativ të lëngut cerebrospinal, dy vjet apo më tepër pas infeksionit.

A52.9 Sifilis i vonshëm i paspecifikuar

A53 Sifilis tjetër dhe i paspecifikuar

A53.0 Sifilis latent i paspecifikuar si herët ose vonë
Përf.:
Sifilis latent NOS
Reaksion serologjik pozitiv për sifilis
A53.9 Sifilis i paspecifikuar
Përf.:
Infeksion nga Treponema pallidum NOS
Sifilis (i marrë/fituar) NOS
Përj.:
sifilisin NOS që shkakton vdekje në moshat nën dy vjeç (A50.2)

A54 Infeksion gonokoksik

A54.0 Infeksion gonokoksik i traktit (sistemit) të poshtëm urogjenital pa absces periuretral ose të gjendrave aksesore
Përf.:
Gonokoksik:
 • cervicit NOS
 • cistit NOS
 • uretrit NOS
 • vulvovaginit NOS
Përj.:
ato me:
 • absces i gjendrës urogjenitale (A54.1)
 • absces periuretral (A54.1)
A54.1 Infeksion gonokoksik i aparatit të poshtëm urogjenital me absces periuretral dhe të gjendrave aksesore
Përf.:
Absces gonokoksik i gjendrës Bartholini
A54.2 Pelviperitonit gonokoksik dhe infeksione të tjera gonokoksike urogjenitale
Përf.:
Gonokoksik/e:
Përj.:
peritonitin gonokoksik (A54.8)
A54.3 Infeksion gonokoksik i syrit
Përf.:
Gonokoksik/e:
Oftalmia neonatore nga gonokoku
A54.4† Infeksion gonokoksik i sistemit muskuloskeletik
Përf.:
Gonokoksik/e:
A54.5 Faringit gonokoksik
A54.6 Infeksion gonokoksik i anusit dhe rektumit
A54.8 Infeksione të tjera gonokoksike
Përf.:
Gonokoksik/e:
Përj.:
pelviperitonitin gonokoksik (A54.2)
A54.9 Infeksion gonokoksik i paspecifikuar

A55 Limfogranuloma nga klamidiat (venereum)

Përf.:
bubonin klimatik ose tropikal
sëmundjen Durand-Nicolas-Favre
esthiomenën
limfogranulomën inguinale

A56 Sëmundje të tjera seksualisht të transmetueshme nga klamidiat

Përf.:
sëmundjet seksualisht të transmetueshme të shkaktuara nga Chlamydia trachomatis
Përj.:
klamidial/e (=nga klamidiat):
 • limfogranulomën (A55)
 • neonatal/e:
kushtet (kondicionet, ngjarjet) e klasifikuara në A74.-
A56.0 Infeksion nga klamidiat i traktit të poshtëm urogjenital
Përf.:
Klamidial (=nga klamidiat):
 • cervicit
 • cistit
 • uretrit
 • vulvovaginit
A56.1 Infeksion nga klamidiat i pelviperitoneumit dhe organeve të tjera urogjenitale
Përf.:
Klamidial/e (=nga klamidiat):
 • epididimit† (N51.1*)
 • sëmundja inflamatore pelvike e femrës† (N74.4*)
 • orkit† (N51.1*)
A56.2 Infeksion nga klamidiat i traktit urogjenital, i paspecifikuar
A56.3 Infeksion nga klamidiat i anusit dhe rektumit
A56.4 Infeksion nga klamidiat i faringut
A56.8 Infeksion klamidial i transmetuar në rrugë seksuale me lokalizime të tjera

A57 Shankroidi

Përf.:
Ulcus molle

A58 Granuloma inguinale

Përf.:
Donovanosis

A59 Trikomoniaza

Përj.:
trikomoniazën intestinale (A07.8)
A59.0 Trikomoniaza urogjenitale
Përf.:
 • Leukorrhea (vaginalis)
 • Prostatit† (N51.0*)
 • shkaktuar nga Trichomonas (vaginalis)
A59.8 Trikomoniazë me lokalizime të tjera
A59.9 Trikomoniazë e paspecifikuar

A60 Infeksion viral herpetik [herpes simplex] anogjenital

A60.0 Infeksion viral herpetik i organeve gjenitale dhe traktit urogjenital
Përf.:
Infeksion viral herpetik i traktit gjenital:
A60.1 Infeksion viral herpetik i lëkurës rreth anusit dhe i rektumit
A60.9 Infeksion viral herpetik anogjenital i paspecifikuar

A63 Sëmundje të tjera të transmetuara kryesisht në rrugë seksuale, të paklasifikuara diku tjetër

Përj.:
molluscum contagiosum (B08.1)
Papilomën e qafës së mitrës (cerviksit) (D26.0)
A63.0 Lythe anogjenitale (veneriane)
A63.8 Sëmundje të tjera të specifikuara të transmetueshme kryesisht në rrugë seksuale

A64 Sëmundje të paspecifikuara, të transmetueshme në rrugë seksuale

Përf.:
Sëmundjet veneriane NOS
to top of page