Klasifikimi Statistikor Ndërkombëtar i Sëmundjeve dhe Problemeve të Lidhura me Shëndetin Revizioni i 10-të (ICD-10) Version për 2016

Kapitulli I
Disa sëmundje infektive e parazitare
(A00-B99)

Hepatiti viral
(B15-B19)

Përdorni kode shtesë (kapitulli XX) nëse dëshironi, për të identifikuar barna, nëse bëhet fjalë për hepatit pas transfuzionit.
Përj.:
hepatitin nga cytomegalovirus (B25.1)
hepatitin herpesviral [nga herpes siplex] (B00.8)
pasoja (sekela) të hepatitit viral (B94.2)

B15 Hepatit viral akut A

B15.0 Hepatit viral akut A me komë hepatike
B15.9 Hepatit viral akut A pa komë hepatike
Përf.:
Hepatit (viral) (akut) A NOS

B16 Hepatit viral akut B

B16.0 Hepatit viral akut B me delta-agjent (koinfeksion) me komë hepatike
B16.1 Hepatit viral akut B me delta-agjent (koinfeksion) pa komë hepatike
B16.2 Hepatit viral akut B pa delta-agjent me komë hepatike
B16.9 Hepatit viral akut B pa delta-agjent dhe pa komë hepatike
Përf.:
Hepatit (viral) (akut) B NOS

B17 Hepatit tjetër viral akut

B17.0 Delta-(super)infeksion akut i bartësit të hepatitit viral B
B17.1 Hepatit viral akut C
B17.2 Hepatit viral akut E
B17.8 Hepatit tjetër viral akut i specifikuar
Përf.:
Hepatit (viral) (akut) as A as B NEC
B17.9 Hepatit viral akut i paspecifikuar
Përf.:
Hepatit akut NOS
Hepatit akut infeksioz NOS

B18 Hepatit viral kronik

B18.0 Hepatit viral B kronik me delta-agjent
B18.1 Hepatit viral B kronik pa delta-agjent
Përf.:
Hepatit (viral) B NOS
B18.2 Hepatit viral kronik C
B18.8 Hepatit tjetër viral kronik
B18.9 Hepatit viral kronik i paspecifikuar

B19 Hepatit viral i paspecifikuar

B19.0 Hepatit viral i paspecifikuar me komë hepatike
B19.9 Hepatit viral i paspecifikuar pa komë hepatike
Përf.:
Hepatit viral NOS
to top of page