Klasifikimi Statistikor Ndërkombëtar i Sëmundjeve dhe Problemeve të Lidhura me Shëndetin Revizioni i 10-të (ICD-10) Version për 2016

Kapitulli I
Disa sëmundje infektive e parazitare
(A00-B99)

Sëmundja e virusit të imunodefiçiencës humane të fituar [HIV]
(B20-B24)

Përj.:
gjendjen asimptomatike të një infeksioni nga virusi i imunodefiçiencës humane [HIV] (Z21)
që komplikon shtatzëninë, lindjen dhe periudhën pas lindjes (O98.7)

B20 Sëmundja e virusit të imunodefiçiencës humane të fituar [HIV] që përfundon në sëmundje infektive e parazitare

Përj.:
[HIV] që përfundon në sëmundje infektive e parazitare (B23.0)
B20.0 Sëmundja HIV që përfundon në infeksion mykobakterial
Përf.:
Sëmundjen e HIV që rezulton në tuberkuloz
B20.1 Sëmundja HIV që përfundon në infeksione të tjera bakteriale
B20.2 Sëmundja HIV që përfundon në sëmundjen citomegalovirale
B20.3 Sëmundja HIV që përfundon në infeksione të tjera virale
B20.4 Sëmundja HIV që përfundon në kandidiazë
B20.5 Sëmundja HIV që përfundon në mykoza të tjera
B20.6 Sëmundja HIV që përfundon në pneumoninë nga P. jirovecii
Përf.:
Sëmundja e HIV që përfundon në pneumoninë nga Pneumocistis carinii
B20.7 Sëmundja HIV që përfundon në infeksione të shumta
B20.8 Sëmundja HIV që përfundon në sëmundje të tjera infektive e parazitare
B20.9 Sëmundja HIV që përfundon në infeksione të paspecifikuara ose në sëmundje parazitare
Përf.:
Sëmundja e HIV që rezulton në infeksion NOS

B21 Sëmundja e virusit të imunodefiçiencës humane të fituar [HIV] që përfundon në neoplazma malinje

B21.0 Sëmundja HIV që përfundon në sarkomën e Kaposi
B21.1 Sëmundja HIV që përfundon në limfomën e Burkitt
B21.2 Sëmundja HIV që përfundon në tipa të tjerë të limfomës jo-Hoçkin
B21.3 Sëmundja HIV që përfundon në neoplazma të tjera malinje të indit limfoid, indit hematopojetik, dhe indeve të tjera që lidhen me ta
B21.7 Sëmundja HIV që përfundon në neoplazma malinje multiple
B21.8 Sëmundja HIV që përfundon në neoplazma të tjera malinje
B21.9 Sëmundja HIV që përfundon në neoplazma malinje të paspecifikuara

B22 Sëmundja e virusit të imunodefiçiencës humane të fituar [HIV] që përfundon në sëmundje të tjera të specifikuara

B22.0 Sëmundja HIV që përfundon në encefalopati
Përf.:
Demencë për shkak të HIV
B22.1 Sëmundja HIV që përfundon në pneumoni limfoide intersticiale
B22.2 Sëmundja HIV që përfundon në sindromin e kaheksisë
Përf.:
Sëmundje HIV që përfundon me pamundësi për t'u rritur
Sëmundje e dobësimit
B22.7 Sëmundja HIV që përfundon në sëmundje të shumta, të klasifikuara diku tjetër
Shënim:

Për këtë kategori duhen përdorur rregullat e kodimit të sëmundshmërisë dhe vdekshmërisë të dhëna ne Vëllimin 2.

B23 Sëmundja e virusit të imunodefiçiencës humane të fituar [HIV] që përfundon në sëmundje apo kushte (kondita) shëndetësore të tjera

B23.0 Sindrom i infeksionit HIV akut
B23.1 Sëmundja HIV që përfundon në limfadenopati (persistente) të gjeneralizuar
B23.2 Sëmundja HIV që përfundon në anomali hematologjike e imunologjike, të paklasifikuara diku tjetër
B23.8 Sëmundja HIV që përfundon në sëmundje të tjera të specifikuara

B24 Sëmundje e virusit të imunodefiçiencës humane të fituar [HIV] e paspecifikuar

Përf.:
sindromin e imunodefiçiencës humane të fituar [AIDS] NOS
kompleksin e lidhur me AIDS [ARC] NOS
to top of page