Klasifikimi Statistikor Ndërkombëtar i Sëmundjeve dhe Problemeve të Lidhura me Shëndetin Revizioni i 10-të (ICD-10) Version për 2016

Kapitulli I
Disa sëmundje infektive e parazitare
(A00-B99)

B25 Sëmundja nga Citomegaloviruset

Përj.:
infeksionin kongjenital nga citomegalovirus (P35.1)
mononukleozën nga citomegalovirus (B27.1)
B25.0† Pneumoni nga citomegaloviruset (J17.1*)
B25.1† Hepatit nga citomegaloviruset (K77.0*)
B25.2† Pankreatit nga citomegaloviruset (K87.1*)
B25.8 Sëmundje të tjera nga citomegaloviruset
B25.9 Sëmundje nga citomegaloviruset, e paspecifikuar

B26 Shytat (=Parotiti epidemik)

Përf.:
parotitin:
  • epidemik
  • infektiv
B26.0† Orkit nga shytat (N51.1*)
B26.1† Meningit nga shytat (G02.0*)
B26.2† Encefalit nga shytat (G05.1*)
B26.3† Pankreatit nga shytat (K87.1*)
B26.8 Shytat me komplikacione të tjera
Përf.:
Shytat:
B26.9 Shytat pa komplikacione
Përf.:
Shytat:
  • NOS
  • parotiti NOS

B27 Mononukleoza infeksioze

Përf.:
ethen glandulare (gjendrore)
anginën monocitike
sëmundjen e Pfeiffer
B27.0 Mononukleoza gamaherpesvirale
Përf.:
Mononukleoza nga virusi Epstein-Barr
B27.1 Mononukleoza nga citomegaloviruset
B27.8 Infeksione të tjera mononukleotike
B27.9 Mononukleozë infeksioze e paspecifikuar

B30 Konjunktivit viral

Përj.:
sëmundjen e syve:
  • herpesvirale [nga herpes simplex] (B00.5)
  • zoster (B02.3)
B30.0† Keratokonjunktivit nga adenoviruset (H19.2*)
Përf.:
Keratokonjunktiviti epidemik
Syri i punëtorit të kantierit të ndërtimit të anijeve
B30.1† Konjunktivit nga adenoviruset (H13.1*)
Përf.:
Konjunktiviti folikular adenoviral akut
Konjunktiviti i pishinave të notit
B30.2 Faringokonjunktivit viral
B30.3† Konjunktivit akut hemorragjik epidemik (enteroviral) (H13.1*)
Përf.:
Konjunktivit i shkaktuar nga:
  • virusi coxsackie 24
  • enterovirusi 70
Konjunktiviti hemorragjik (akut) (epidemik)
B30.8† Konjunktivit tjetër viral (H13.1*)
Përf.:
Konjunktiviti i Newcastle
B30.9 Konjunktivit viral i paspecifikuar

B33 Sëmundje të tjera virale, të paklasifikuara diku tjetër

B33.0 Mialgjia epidemike
Përf.:
Sëmundja e Bornholm
B33.1 Sëmundja e Ross River (=lumit Ross)
Përf.:
Poliartriti dhe ekzantema epidemike
Ethja e lumit Ross
B33.2 Kardit viral (=Infeksion viral i zemrës)
B33.3 Infeksione nga retroviruset, të paklasifikuara diku tjetër
Përf.:
Infeksione nga retroviruset NOS
B33.4† Sindroma (kardio-)pulmonare e Hantaavirus (J17.1*)
Përf.:
Sëmundje nga Hantaavirus me manifestime pulmonare
Sëmundja nga virusi Sin Nombre
Coding-Hint
Përdorni kodin shtesë (N17.9), nëse dëshironi, për të identifikuar insufiçiencën renale që shoqërohet me këtë sindromë dhe që shkaktohet nga hantaaviruset e Andeve, Bayou dhe Black Creek Canal.
Përj.:
ethet hemorragjike me manifestim renal (A98.5)
B33.8 Sëmundje të tjera virale të specifikuara

B34 Infeksion viral me lokalizim të paspecifikuar

Përj.:
sëmundjen nga citomegalovirus NOS (B25.9)
infeksionin nga herpesvirus [herpes simplex] NOS (B00.9)
infeksionin nga agjentët viralë retrovirus NOS (B33.3)
si dhe shkaqet e sëmundjeve të klasifikuar në kapituj të tjerë (B97.-)
B34.0 Infeksion nga adenoviruset, i paspecifikuar
B34.1 Infeksion nga enteroviruset, i paspecifikuar
Përf.:
Infeksion nga virus coxsackie NOS
Infeksion nga enterovirus NOS
B34.2 Infeksion nga koronaviruset, i paspecifikuar
Përj.:
sindromën e rëndë respiratore akute [SARS] (U04.9)
B34.3 Infeksion nga parvoviruset, i paspecifikuar
B34.4 Infeksion nga papovaviruset, i paspecifikuar
B34.8 Infeksione të tjera virale me lokalizim të paspecifikuar
B34.9 Infeksion viral i paspecifikuar
Përf.:
Viremia NOS
to top of page