Klasifikimi Statistikor Ndërkombëtar i Sëmundjeve dhe Problemeve të Lidhura me Shëndetin Revizioni i 10-të (ICD-10) Version për 2016

Kapitulli I
Disa sëmundje infektive e parazitare
(A00-B99)

Pasojat e sëmundjeve infektive e parazitare
(B90-B94)

Shënim:

Kategoritë B90-B94 përdoren për të treguar gjendje në kategoritë A00-B89 që vijnë si shkak i këtyre pasojave, të cilat në vetvete janë të klasifikuara diku tjetër. 'Pasojat' përfshijnë gjendje të përcaktuara si të tilla; ato gjithashtu

përfshijnë efekte të vonshme të sëmundjes të klasifikueshme në kategoritë më sipër, nëse ka fakte që sëmundja nuk është më e pranishme. Përdorimi i këtyre kategorive duhet të lidhet me rregullat dhe protokollet e kodimit për sëmundshmërinë dhe vdekshmërinë në Vëllimin 2.

B90 Pasoja [sekela] të tuberkulozit

B90.0 Pasoja [sekela] të tuberkulozit në sistemin nervor qendror
B90.1 Pasoja [sekela] të tuberkulozit në organet urogjenitale
B90.2 Pasoja [sekela] të tuberkulozit në kocka e në kyçe
B90.8 Pasoja [sekela] të tuberkulozit në organe të tjera
B90.9 Pasoja [sekela] të tuberkulozit në traktin respirator dhe tuberkulozit të paspecifikuar
Përf.:
Pasoja [sekela] të tuberkulozit NOS

B91 Pasoja [sekela] të poliomielitit

Përj.:
sindromën pas polios (G14)

B92 Pasoja [sekela] të lebrës

B94 Pasoja [sekela] të sëmundjeve të tjera dhe të paspecifikuara infektive dhe parazitare

B94.0 Pasoja [sekela] të trakomës
B94.1 Pasoja [sekela] të encefalitit viral
B94.2 Pasoja [sekela] të hepatitit viral
B94.8 Pasoja [sekela] të sëmundjeve të tjera të specifikuara infektive dhe parazitare
B94.9 Pasoja [sekela] të sëmundjeve të paspecifikuara infektive ose parazitare
to top of page