Klasifikimi Statistikor Ndërkombëtar i Sëmundjeve dhe Problemeve të Lidhura me Shëndetin Revizioni i 10-të (ICD-10) Version për 2016

Kapitulli II
Neoplazmat
(C00-D48)

Neoplazmat malinje
(C00-C97)

Përdorni kodin shtesë (U85) , nëse dëshironi, për të identifuar rezistencë, mos-përgjigje dhe refraktaritet të neoplazmës ndaj barnave anti-neoplastike.

C30 Neoplazëm malinje e kavitetit nazal dhe e veshit të mesëm

C30.0 Hapësira e hundës
Përf.:
Kartilago e hundës
Konkat, e hundës
Hunda e brendshme
Septumi i hundës
Vestibuli i hundës
Përj.:
kockën e hundës (C41.0)
hundën NOS (C76.0)
bulbin olfaktor (C72.2)
kufirin e pasëm të septit të hundës dhe koanës (C11.3)
lëkurën e hundës (C43.3, C44.3)
C30.1 Veshi i mesëm
Përf.:
Tubi i Eustakit
Veshi i brendshëm
Qelizat e ajrit në mastoid
Përj.:
kanalin e jashtëm të veshit (C43.2, C44.2)
kockën e veshit (meatus) (C41.0)
kartilagon e veshit (C49.0)
lëkurën e veshit (të jashtëm) (C43.2, C44.2)

C31 Neoplazëm malinje e sinuseve aksesore

C31.0 Sinus maksilar
Përf.:
Antrum (Highmore)(maksilar)
C31.1 Sinus etmoidal
C31.2 Sinus frontal
C31.3 Sinus sfenoidal
C31.8 Lezion i mbivendosur i sinuseve ndihmëse (aksesore)
[Shih shënimin 5 në fillim të kapitullit]
C31.9 Sinus ndihmës, i paspecifikuar

C32 Neoplazëm malinje e laringut

C32.0 Glotis
Përf.:
Laringu i brendshëm
Kordat e zërit (të vërtetat) NOS
C32.1 Supraglotis
Përf.:
Palat ariepiglotiale, aspekti laringeal
Epiglota (pjesa suprahyoide) NOS
Laringu i jashtëm
Kordat false të zërit
Sipërfaqja (laringeale) e pasme e epiglotës
Bandat ventrikulare
Përj.:
sipërfaqen e pëparme e epiglotës (C10.1)
palën ariepiglotiale:
C32.2 Subglotis
C32.3 Kërci (kartilagu) i laringut
C32.8 Lezion i mbivendosur i laringut
[Shih shënimin 5 në fillim të kapitullit]
C32.9 Laring, i paspecifikuar

C33 Neoplazëm malinje e trakesë

C34 Neoplazëm malinje e bronkut dhe mushkërisë

C34.0 Bronku kryesor
Përf.:
Carina
Hilus (i mushkërisë)
C34.1 Lobi i sipërm, bronku ose mushkëria
C34.2 Lobi i mesëm, bronku ose mushkëria
C34.3 Lobi i poshtëm, bronku ose mushkëria
C34.8 Lezion i mbivendosur i bronkut ose mushkërisë
[Shih shënimin 5 në fillim të kapitullit]
C34.9 Bronk ose mushkëri, e paspecifikuar

C37 Neoplazëm malinje e timusit

C38 Neoplazëm malinje e zemrës, mediastinit, dhe pleurës

Përj.:
mezoteliomën (C45.-)
C38.0 Zemra
Përf.:
Perikardiumi
Përj.:
vazat e mëdha (C49.3)
C38.1 Mediastini i përparshëm (anterior)
C38.2 Mediastini i pasëm (posterior)
C38.3 Mediastin, pjesë e paspecifikuar
C38.4 Pleura
C38.8 Lezion i mbivendosur i zemrës, mediastinit dhe pleurës
[Shih shënimin 5 në fillim të kapitullit]

C39 Neoplazëm malinje e zonave të tjera të paspecifikuara të organeve të sistemit traktit respirator dhe të atyre intratorakale

Përj.:
intratorakalet NOS (C76.1)
torakalet NOS (C76.1)
C39.0 Trakti i sipërm respirator, pjesë e paspecifikuar
C39.8 Lezion i mbivendosur i organeve respiratore dhe atyre intratorakale
[Shih shënimin 5 në fillim të kapitullit]
Përf.:
Neoplazëm malinje e organeve respiratore dhe intratorakale, pika e origjinës të së cilës nuk mund të klasifikohet në ndonjë nga kategoritë C30-C39.0
C39.9 Lokalizime të paspecifikuara mirë brenda sistemit respirator
Përf.:
Trakti respirator NOS
to top of page