Klasifikimi Statistikor Ndërkombëtar i Sëmundjeve dhe Problemeve të Lidhura me Shëndetin Revizioni i 10-të (ICD-10) Version për 2016

Kapitulli II
Neoplazmat
(C00-D48)

Neoplazmat malinje
(C00-C97)

Përdorni kodin shtesë (U85) , nëse dëshironi, për të identifuar rezistencë, mos-përgjigje dhe refraktaritet të neoplazmës ndaj barnave anti-neoplastike.

C40 Neoplazëm malinje e kockës dhe kërceve artikulare të gjymtyrëve

C40.0 Shpatulla dhe kockat e gjata të gjymtyrës së sipërme
C40.1 Kockat e shkurtëra të gjymtyrës së sipërme
C40.2 Kockat e gjata të gjymtyrës së poshtëme
C40.3 Kockat e shkurtëra të gjymtyrës së poshtëme
C40.8 Lezion i mbivendosur i kockave dhe i kërceve të artikulacioneve të gjymtyrëve
[Shih shënimin 5 në fillim të kapitullit]
C40.9 Kockë dhe kërc i (kartilago e) artikulacionit të gjymtyrës, i paspecifikuar

C41 Neoplazëm malinje e kockës dhe kërceve artikulare të zonave të tjera dhe të paspecifikuara

Përj.:
kockat e gjymtyrëve (C40.-)
kartilagot e:
C41.0 Kockat e kafkës dhe të fytyrës
Përf.:
Maksila (superiore)
Kocka orbitale
Përj.:
karcinomën, e çdo lloji përveç intraoseus ose odontogjenike të:
  • sinusit maksilar (C31.0)
  • nofullës së sipërme (C03.0)
kockës së nofullës (të poshtëme) (C41.1)
C41.1 Mandibula
Përf.:
Kocka e nofullës së poshtëme
Përj.:
karcinomën, e çdo lloji përveç intraoseus ose odontogjenike të:
  • nofullës NOS (C03.9)
  • nofullës NOS
    • karcinomën, e çdo lloji përveç intraoseus ose odontogjenike të: (C03.1)
të poshtëme (C41.0)
C41.2 Shtylla (kolona) vertebrore
Përj.:
sakrumin dhe koksiksin (C41.4)
C41.3 Brinjë, sternum dhe klavikul
C41.4 Kocka të baçinit (pelvisit), sakrumi dhe koksiksi
C41.8 Lezion i mbivendosur i kockës dhe kërceve (kartilagove) artikulare
[Shih shënimin 5 në fillim të kapitullit]
Përf.:
Neoplazëm malinje e kockës dhe kartilagove artikulare, pika e origjinës të të cilave nuk mund të klasifikohet në ndonjë nga kategoritë C40-C41.4
C41.9 Kockë dhe kartilago e artikulacionit, e paspecifikuar
to top of page