Klasifikimi Statistikor Ndërkombëtar i Sëmundjeve dhe Problemeve të Lidhura me Shëndetin Revizioni i 10-të (ICD-10) Version për 2016

Kapitulli II
Neoplazmat
(C00-D48)

Neoplazmat malinje
(C00-C97)

Përdorni kodin shtesë (U85) , nëse dëshironi, për të identifuar rezistencë, mos-përgjigje dhe refraktaritet të neoplazmës ndaj barnave anti-neoplastike.

Neoplazmat malinje të indit limfoid, indit hematopojetik, dhe indeve të lidhura me to
(C81-C96)

Përj.:
neoplazmat sekondare të paspecifikuara të limfonodulave (C77.-)

C81 Sëmundja e Hoçkin [Hodgkin]

C81.0 Mbizotërim limfocitar
C81.1 Sklerozë nodulare
C81.2 Qeliza të përziera
C81.3 Shkatërrim i limfociteve
C81.4 Të pasur në limfocite
Përj.:
limfomën Hoçkin nodulare me mbizotërim limfocitar (C81.0)
C81.7 Sëmundje tjetër e tipit Hoçkin
Përf.:
Limfoma klasike Hoçkin, lloji i paspecifikuar
C81.9 Sëmundje Hoçkin e paspecifikuar

C82 Limfoma folikulare (nodulare) jo-Hoçkin

Përf.:
limfomën folikulare me zona të difuzuara ose jo
Përj.:
limfomën me qeliza të maturuara T/vrasëse natyrore (C84.-)
C82.0 Limfoma folikulare grada I
C82.1 Limfoma folikulare grada II
C82.2 Limfoma folikulare grada III, e paspecifikuar
C82.3 Limfoma folikulare grada IIIa
C82.4 Limfoma folikulare grada IIIb
C82.5 Limfoma me qendër folikuli të difuzuar
C82.6 Limfoma me qendër folikuli kutane
C82.7 Lloje të tjera të limfomës folikulare
C82.9 Limfomë folikulare e paspecifikuar
Përf.:
Limfoma nodulare NOS

C83 Limfoma jo-folikulare

C83.0 Me qeliza të vogla (difuze)
Përf.:
Limfoma limfoplazmatike
Limfoma nodale e zonës marginale
Varianti jo leuçemik i Limfomës Limfocitare Kronike
Limfoma e zonës marginale të shpretkës
Përj.:
leuçeminë limfocitike kronike (C91.1)
makroglobulineminë Waldenström (C88.0)
limfomat e qelizave të maturuara T/vrasëse natyrore (C84.-)
C83.1 Limfoma e qelizave të Mantelit
Përf.:
Limfoma centrocitike
Polipoza limfomatoze malinje
C83.3 Limfoma me qeliza B të mëdha difuze
Përf.:
 • Anaplastike
 • CD-30 pozitive
 • Centroblastike
 • Plazmablastike
 • Imunoblastike
 • Nën-lloji i paspecifikuar
 • E pasur me qeliza T
 • Limfoma me qeliza B të mëdha difuze
Përj.:
limfomën me qeliza B të mëdha mediastinale (timike) (C85.2)
limfomat e qelizave të maturuara T/vrasëse natyrore (C84.-)
C83.5 Limfoma limfoblastike (difuze)
Përf.:
Limfoma me prekursorë të qelizës B
Limfoma limfoblastike të qelizës B
Limfoma limfoblastike NOS
Limfoma limfoblastike të qelizës T
Limfoma me prekursorë të qelizës T
C83.7 Limfoma e Burkitt
Përf.:
Limfoma atipike e Burkitt
Limfoma e "ngjajshme me të Burkitt"
Përj.:
leuçeminë e qelizave të maturuara të llojit Burkitt (C91.8)
C83.8 Lloje të tjera të limfomës jo-folikulare
Përf.:
Limfoma primare me efuzion të qelizave B
Limfoma intra-vaskulare me qeliza të mëdha B
Granulomatoza limfoide
Përj.:
limfomën mediastinale (timike) me qeliza B të mëdha (C85.2)
limfomën e qelizave T të pasur me qeliza B (C83.3)
C83.9 Limfomë jofolikulare e përhapur, e paspecifikuar

C84 Limfomat me qeliza T dhe Vrasëse Natyrore [Natural Killers]

C84.0 Mykoza fungoide
C84.1 Sëmundja e Sézary-t
C84.4 Limfoma e qelizave T periferike, e paklasifikuar tjetërkund
Përf.:
Limfoma e Lennert
Limfoma limfoepitelioide
C84.5 Limfoma të tjera dhe me qeliza T/Vrasëse Natyrore të maturuara
Shënim:

Nëse përmendet linja e qelizave T ose një përfshirje së bashku me një limfomë të caktuar, kodoni përshkrimin më specifik.

Përj.:
limfomat e qelizave T angioimunoblastike (C86.5)
limfomat blastike të qelizave Vrasëse Natyrore (C86.4)
limfomat e qelizave T të llojit enteropatik (C86.2)
limfomat ekstranodulare të qelizave Vrasëse Natyrore, lloji nazal (C86.0)
limfomën e qelizave T hepatosplenike (C86.1)
proliferimet e qelizave T-CD30 pozitive kryesisht në lëkurë (C86.6)
limfomën e qelizave T subkutane të ngjajshme me panikulitin (C86.3)
leuçeminë e qelizave T (C91.-)
C84.6 Limfoma anaplastike e qelizave të mëdha, ALK-pozitive
Përf.:
Limfoma anaplastike me qeliza të mëdha, CD30-pozitive
C84.7 Limfoma anaplastike e qelizave të mëdha, ALK-negative
Përj.:
proliferimet kutane primare të qelizave T, CD30pozitive (C86.6)
C84.8 Limfoma kutane e qelizave T, e paspecifikuar
C84.9 Limfoma me qeliza T/Vrasëse Natyrore të maturuara, të paspecifikuara
Përf.:
Limfomat me qeliza T/Vrasëse Natyrore NOS
Përj.:
limfomën me qeliza T të maturuara, të paklasifikuar tjetërkund (C84.4)

C85 Tipa të tjerë dhe të paspecifikuar të limfomës jo-Hoçkin

C85.1 Limfoma me qeliza B, e paspecifikuar
Shënim:

Nëse përmendet linja e qelizave B ose një përfshirje së bashku me një limfomë të caktuar, kodoni përshkrimin më specifik.

C85.2 Limfoma mediastinale (timike) me qeliza B të mëdha, e paspecifikuar
C85.7 Tipa të tjerë të limfomës jo-Hoçkin, të specifikuar
C85.9 Limfoma jo-Hoçkin, tip i paspecifikuar
Përf.:
Limfoma NOS
Limfoma malinje NOS
Limfoma jo-Hoçkin NOS

C86 Tipa të tjerë të limfomës me qeliza T/Vrasëse Natyrore

Përj.:
limfoma anaplastike me qeliza të mëdha, ALK negative (C84.7)
limfoma anaplastike me qeliza të mëdha, ALK pozitive (C84.6)
C86.0 Limfoma me qeliza T/Vrasëse Natyrore ekstranodale, e llojit nazal
C86.1 Limfoma me qeliza T hepato-splenike
Përf.:
Llojet alfa-beta dhe gama-delta
C86.2 Limfoma me qeliza T enteropatike (intestinale)
Përf.:
Limfoma e qelizave T e shoqëruar me enteropati
C86.3 Limfoma subkutane me qeliza T e ngjajshme me panikulitin
C86.4 Limfoma me qeliza Vrasëse Natyrore blastike
C86.5 Limfoma me qeliza T angio-imunoblastike
Përf.:
Limfoadenopatia angioimunoblastike me disproteinemi [LAID]
C86.6 Proliferime primare kutane me qeliza T CD30-pozitive
Përf.:
Papuloza limfomatoide
Limfoma anaplastike primare kutane me qeliza të mëdha
Limfoma primare kutane e qelizave të mëdha T, CD30-pozitive

C88 Sëmundjet imunoproliferative malinje

C88.0 Makroglobulinemia e Waldenstr?m
Përf.:
Limfoma limfoplazmatike me prodhim të IgM
Makroglobulinemia (primare) (idiopatike)
Përj.:
limfomën e qelizave të vogla B (C83.0)
C88.2 Sëmundje të tjera të zinxhirit të rëndë
Përf.:
Sëmundja e Franklin
Sëmundje të zinxhirit të rëndë gama
Sëmundje të zinxhirit të rëndë Mu (µ)
C88.3 Sëmundja imunoproliferative e zorrës së hollë
Përf.:
Sëmundje e zinxhirit të rëndë alfa
Limfoma mesdhetare
C88.4 Limfoma e qelizave B të zonës margjinale ekstranodale të mukozës - në indin limfoid të mukozës [MALT-limfoma]
Shënim:

Përdorni kodin shtesë (C83.3) nëse dëshironi, për tëspecifikuar tranzicionin në limfomën me malinjitet të lartë (meqeliza të mëdha difuze).

Përf.:
Limfoma e indit limfoid të lëkurës (SALT-limfoma)
Limfoma e indit limfoid të bronkut (BALT-limfoma)
C88.7 Sëmundje tjetër imunoproliferative malinje
C88.9 Sëmundje malinje imunoproliferative e paspecifikuar
Përf.:
Sëmundje imunoproliferative NOS

C90 Mieloma multiple dhe neoplazmat malinje të qelizave plazmatike

C90.0 Mieloma multiple
Përf.:
Sëmundja e Kahler
Plazmacitoma medulare
Mielomatoza
Mieloma e qelizave plazëm
Përj.:
plazmacitomën solitare (C90.3)
C90.1 Leuçemia e qelizave plazmatike
Përf.:
Leuçemia plazmacitike
C90.2 Plazmacitoma ekstramedulare
C90.3 Plazmacitoma solitare
Përf.:
Tumor malinj i lokalizuar i qelizave plazëm NOS
Plazmacitoma NOS
Mieloma solitare

C91 Leuçemi limfoide

C91.0 Leuçemia limfoblastike akute
Shënim:
Ky kod duhet përdorur vetëm për leuçemitë e prekursorëve të qelizave T dhe B.
C91.1 Leuçemia limfocitare kronike
Përf.:
Leuçemia limfoplazmacitike
Sindroma e Richter
Përj.:
limfomën limfoplazmacitike (C83.0)
C91.3 Leuçemia prolimfocitare e qelizave B
C91.4 Leuçemia e qelizave të fijëzuara
Përf.:
Retikuloendotelioza leuçemike
C91.5 Leuçemia e qelizave T të pjekura (adulte) [e lidhur me HTLV-1]
Përf.:
 • Akute
 • Kronike
 • Limfomatoide
 • Me ecuri të ngadaltë
 • variant i limfomës/leuçemisë së qelizave T adulte
C91.6 Leuçemia e qelizave T prolimfocitike
C91.7 Leuçemi tjetër limfoide
Përf.:
Leuçemia limfocitike granulare e qelizave T të mëdha (e shoqëruar me artritin reumatoid)
C91.8 Leuçemi e qelizave të maturuara B e llojit Burkitt
Përj.:
limfomën Burkitt me pak ose pa infiltrim të palcës së kockave (C83.7)
C91.9 Leuçemi limfoide e paspecifikuar

C92 Leuçemi mieloide

Përf.:
leuçeminë:
 • granulocitike
 • mielogjenoze
C92.0 Leuçemia mieloblastike akute
Përf.:
Leuçemia mieloblastike akute, diferencim minimal
Leuçemia mieloblastike akute (e maturuar)
AML1/ETO
AML M0
AML M1
AML M2
AML me translokacionin t(8,21)
AML (pa klasifikimin FAB) NOS
Anemia refraktare me shumicë blastesh në transformim
Përj.:
përkeqësimet akute të leuçemisë mieloide kronike (C92.1)
C92.1 Leuçemia mieloide kronike, BCR/ABL-pozitive
Përf.:
Leuçemia mieloide kronike:
 • Kromozomi Filadelfia (Ph1) pozitiv
 • Translokacioni t(9:22) (q34;q11)
 • me krizë të qelizave blast
Përj.:
leuçeminë mieloide kronike atipike, BCR/ABLnegative (C92.2)
leuçeminë mielomonocitike kronike (C93.1)
sëmundjen mieloproliferative të paklasifikuar (D47.1)
C92.2 Leuçemia mieloide kronike atipike, BCR/ABL-negative
C92.3 Sarkoma mieloide
Shënim:
Një tumor i qelizave mieloide të papjekura.
Përf.:
Kloroma
Sarkoma granulocitike
C92.4 Leuçemia promielocitare akute
Përf.:
AML M3
AML Me me t(15;17) dhe variantet e saj
C92.5 Leuçemia mielomonocitare akute
Përf.:
AML M4
AML M4 Eo me inv(16) ose t(16;16)
C92.6 Leuçemia mieloide akute me abnormalitetin e 11q23
Përf.:
Leuçemia mieloide akute me variacion të gjenit MLL
C92.7 Leuçemi tjetër mieloide
Përj.:
leuçeminë eozinofilike kronike [sindromi hipereozinofilik] (D47.5)
C92.8 Leuçemi mieloide akute me displazi të shumë linjave qelizore
Shënim:
Leuçemi mieloide akute me displazi të hematopojezës së mbetur dhe/ose me histori sëmundje mielodisplastike
C92.9 Leuçemi mieloide e paspecifikuar

C93 Leuçemi monocitare

Përf.:
Leuçeminë monocitoide
C93.0 Leuçemia monocitare/monoblastike akute
Përf.:
AML M5a
AML M5b
AML M5
C93.1 Leuçemia monocitare kronike
Përf.:
Leuçemia monocitare kronike
CMML-1
CMML-2
CMML me eozinofili
C93.3 Leuçemia mielomonocitare juvenile
C93.7 Leuçemi tjetër monocitare
C93.9 Leuçemi monocitare e paspecifikuar

C94 Leuçemi të tjera të llojeve të tjera të qelizave të specifikuara

Përj.:
retikuendoteliozën leuçemike (C91.4)
leuçeminë e qelizave plazëm (C90.1)
C94.0 Leuçemia eritroide akute
Përf.:
Leuçemia mieloide akute M6 (a) (b)
Eritroleuçemia
C94.2 Luçemia megakarioblastike akute
Përf.:
Leuçemia mieloide akute, M7
Luçemia megakarioblastike akute
C94.3 Leuçemia mastocitare
C94.4 Panmieloza akute me mielofibrozë
Përf.:
Mielofibroza akute
C94.6 Sëmundje mielodisplastike dhe mieloproliferative, të paklasifikuara tjetërkund
C94.7 Leuçemi të tjera të specifikuara
Përf.:
Leuçemia agresive e qelizave Vrasëse Natyrore
Leuçemia bazofilike akute

C95 Leuçemi e qelizave të paspecifikuara

C95.0 Leuçemi akute e qelizave të paspecifikuara
Përf.:
Leuçemi bilineale akute
Leuçemi e linjave të përziera akute
Leuçemi akute bi-fenotipike
Leuçemi e qelizave mëmë me linjë të paqartë
Përj.:
përkeqësimet akute të leuçemisë kronike të paspecifikuar (C95.1)
C95.1 Leuçemi kronike e qelizave të paspecifikuara
C95.7 Leuçemi tjetër e qelizave të paspecifikuara
C95.9 Leuçemi e paspecifikuar

C96 Neoplazma të tjera dhe të paspecifikuara malinje, të indit limfoid, indit hematopojetik, dhe indeve të lidhura me to

C96.0 Histiocitoza multi-fokale dhe multi-sistemike e qelizave Langerhans (e përhapur) [Sëmundje e Letterer-Siwe]
Përf.:
Histiocitoza X, multisistemike
C96.2 Tumor malinj i mastociteve
Përf.:
Mastocitozë sistemike agresive
Sarkoma e mastociteve
Përj.:
mastocitozën indolente (D47.0)
leuçeminë mastocitare (C94.3)
mastocitozën (kongjenitale) (kutane) (Q82.2)
C96.4 Sarkoma e qelizave dendritike (qelizave aksesore)
Përf.:
Sarkoma e qelizave dendritike të ndërthurura
Sarkoma e qelizave të Langerhans
Sarkoma e qelizave dendritike folikulare
C96.5 Histiocitoza multifokale unisistemike e qelizave të Langerhans
Përf.:
Sëmundja Hand-Schüller-Christian
Histiocitoza X, multifokale
C96.6 Histiocitoza unifokale e qelizave të Langerhans
Përf.:
Granuloma ezinofilike
Histiocitoza X, unifokale
Histiocitoza X NOS
Histiocitoza e qelizave të Langerhans NOS
C96.7 Neoplazma të tjera malinje, të specifikuara, të indit limfoid, indit hematopojetik dhe indeve të lidhura me to
C96.8 Sarkoma histiocitike
Përf.:
Histiocitoza malinje
C96.9 Neoplazëm malinje e indit limfoid, indit hematopojetik dhe indeve të lidhura me to, e paspecifikuar
to top of page