Klasifikimi Statistikor Ndërkombëtar i Sëmundjeve dhe Problemeve të Lidhura me Shëndetin Revizioni i 10-të (ICD-10) Version për 2016

Kapitulli II
Neoplazmat
(C00-D48)

Neoplazmat in situ
(D00-D09)

Shënim:

Shumë neoplazma in situ konsiderohen si të lokalizuara brenda një vazhdimësie ndryshimesh morfologjike, që variojnë nga displazia deri tek kanceri invaziv. Për shembull, neoplazia intraepiteliale e qafës se mitrës (CIN [cervical intraepithelial neoplasia]) ka tre grada që njihen, e treta e të cilave (CIN III) përfshin si displazinë e rëndë dhe karcinomën in situ. Ky sistem gradimi është shtrirë dhe në organe të tjerë, si vulva dhe vagina. Përshkrimet e neoplazisë intraepiteliale të gradës se III-të, me përmendje ose jo të displazisë së rëndë, i janë besuar këtij seksioni; gradat I dhe II janë klasifikuar si displazi të sistemeve dhe organeve të prekura dhe duhen koduar sipas kapitullit të organit ose sistemit përkatës.

Përf.:
Sëmundjen e Bowen
eritroplazinë
eritroplazinë Queyrat

D00 Karcinoma in situ e hapësirës së gojës, ezofagut dhe stomakut

Përj.:
melanomën in situ (D03.-)
D00.0 Buza, hapësira e gojës (=kaviteti oral) dhe faringu
Përf.:
Pala ariepligotite:
  • NOS
  • aspekti hipofaringeal
  • zona marginale
kufiri i buzës me vermilion
Përj.:
Pala ariepligotite,aspekti laringeal (D02.0)
epiglotën:
lëkurën e buzës (D03.0, D04.0)
D00.1 Ezofagu
D00.2 Stomaku

D01 Karcinoma in situ e organeve të tjera dhe të paspecifikuara të traktit digjestiv

Përj.:
melanomën in situ (D03.-)
D01.0 Koloni
Përj.:
kufirin rektosigmoidal (D01.1)
D01.1 Bashkimi rektosigmoidal
D01.2 Rektumi
D01.3 Anusi dhe kanali anal
Përj.:
anal/e:
lëkurën perianale (D03.5, D04.5)
D01.4 Pjesë të tjera dhe të paspecifikuara të zorrës
Përj.:
ampulën e Vater (D01.5)
D01.5 Mëlçia, fshikëza e tëmthit dhe kanalet e tëmthit
Përf.:
Ampula e Vater
D01.7 Organe të tjera të specifikuara digjestive (të tretjes)
Përf.:
Pankreas
D01.9 Organ digjestiv (=i tretjes), i paspecifikuar

D02 Karcinoma in situ e veshit të mesëm dhe e organeve të sistemit respirator

Përj.:
melanomën in situ (D03.-)
D02.0 Laringu
Përf.:
Pala ariepligotite, aspekti laringeal
Epiglotis (pjesa suprafaringeale)
Përj.:
palën ariepligotite epiglotën:
D02.1 Trakea
D02.2 Bronku dhe mushkëria
D02.3 Pjesë të tjera të sistemit respirator
Përf.:
Sinuset aksesore
Veshi i mesëm
Kavitetet nazale
Përj.:
veshin (e jashtëm) (lëkurën) (D03.2, D04.2)
hundën:
D02.4 Sistemi respirator, i paspecifikuar

D03 Melanoma in situ

D03.0 Melanoma in situ e buzës
D03.1 Melanoma in situ e qepallës, përfshi kanthusin
D03.2 Melanoma in situ e veshit dhe kanalit të tij të jashtëm
D03.3 Melanoma in situ e pjesëve të tjera dhe të paspecifikuara të fytyrës
D03.4 Melanoma in situ e lëkurës së kokës (=skalpit) dhe qafës
D03.5 Melanoma in situ e trungut
Përf.:
Anal/e:
  • margin
  • lëkurë
Gji (lëkurë) (ind i butë)
Lëkura perianale
D03.6 Melanoma in situ e gjymtyrës së sipërme, përfshi shpatullën
D03.7 Melanoma in situ e gjymtyrës së poshtëme, përfshi artikulacionin koksofemoral
D03.8 Melanoma in situ e lokalizuar në vende të tjera
D03.9 Melanoma in situ e paspecifikuar

D04 Karcinoma in situ e lëkurës

Përj.:
eritroplazinë e Queyrat (penisit) NOS (D07.4)
melanomën in situ (D03.-)
D04.0 Lëkura e buzës
Përj.:
kufirin e buzës me vermilion (D00.0)
D04.1 Lëkura e qepallës, përfshi kanthusin
D04.2 Lëkura e veshit dhe e kanalit të tij të jashtëm
D04.3 Lëkura e pjesëve të tjera dhe të paspecifikuara të fytyrës
D04.4 Lëkura e kokës (=skalpit) dhe e qafës
D04.5 Lëkura e trungut
Përf.:
Anal/e:
  • margin
  • lëkurë
Lëkura perianale
Lëkura e gjirit
Përj.:
anusin NOS (D01.3)
lëkurën e organeve gjenitale (D07.-)
D04.6 Lëkura e gjymtyrës së sipërme, përfshi shpatullën
D04.7 Lëkura e gjymtyrës së poshtëme, përfshi artikulacionin koksofemoral
D04.8 Lëkura në vende të tjera
D04.9 Lëkurë, e paspecifikuar

D05 Karcinoma in situ e gjirit

Përj.:
karcinomën in situ të lëkurës së gjirit (D04.5)
melanomën in situ të gjirit (lëkurës) (D03.5)
D05.0 Karcinoma lobulare in situ
D05.1 Karcinoma brenda kanalit (=intraduktale) in situ
D05.7 Karcinoma tjetër in situ e gjirit
D05.9 Karcinoma in situ e gjirit, e paspecifikuar

D06 Karcinoma in situ e qafës së mitrës (=cervix uteri)

Përf.:
neoplazinë intraepiteliale të qafës së mitrës [CIN], grada III, me ose pa përmendje të displazisë së rëndë
Përj.:
melanomën in situ të qafës së mitrës (D03.5)
displazinë e rëndë të qafës së mitrës NOS (N87.2)
D06.0 Pjesa e brendshme e qafës së mitrës (=endocerviks)
D06.1 Pjesa e jashtme e qafës së mitrës (=ekzocerviks)
D06.7 Pjesë të tjera të qafës së mitrës
D06.9 Qafë e mitrës, e paspecifikuar

D07 Karcinoma in situ e organeve të tjera dhe të paspecifikuara gjenitale

Përj.:
melanomën in situ (D03.5)
D07.0 Endometriumi
D07.1 Vulva
Përf.:
Neoplazia intraepiteliale e vulvës [Vulvar intraepithelial neoplasia VIN], grada III, me ose pa përmendje të displazisë së rëndë
Përj.:
displazinë e rëndë të vulvës NOS (N90.2)
D07.2 Vagina
Përf.:
Neoplazia intraepiteliale e vaginës [Vaginal intraepithelial neoplasia VAIN], grada III, me ose pa përmendje të displazisë së rëndë
Përj.:
displazinë e rëndë të vaginës NOS (N89.2)
D07.3 Organe të tjera dhe të paspecifikuara gjenitale të femrës
D07.4 Penisi
Përf.:
Eritroplaza e Queyrat NOS
D07.5 Prostata
Përj.:
displazinë e gradës së ulët të prostatës (N42.3)
D07.6 Organe të tjera dhe të paspecifikuara gjenitale të mashkullit

D09 Karcinoma in situ me lokalizime të tjera dhe të paspecifikuara

Përj.:
melanomën in situ (D03.-)
D09.0 Vezika urinare
D09.1 Organe të tjera dhe të paspecifikuara urinare
D09.2 Syri
Përj.:
lëkurën e qepallës (D04.1)
D09.3 Tiroidja dhe gjendra të tjera endokrine
Përj.:
pankreasin endokrin (D01.7)
ovaret (D07.3)
testikujt (D07.6)
D09.7 Karcinoma in situ e lokalizimeve të tjera të specifikuara
D09.9 Karcinoma in situ e paspecifikuar
to top of page