Klasifikimi Statistikor Ndërkombëtar i Sëmundjeve dhe Problemeve të Lidhura me Shëndetin Revizioni i 10-të (ICD-10) Version për 2016

Kapitulli III
Sëmundjet e gjakut dhe të organeve gjak-formuese dhe çrregullime të caktuara që kanë mekanizëm imunitar
(D50-D89)

Çrregullime të tjera që përfshijnë mekanizmin imunitar
(D80-D89)

Përf.:
defekte të sistemit të komplementit
çrregullime të imunodefiçiencës, përveç sëmundjes së virusit të imunodefiçiencës humane [HIV]
sarkoidozën
Përj.:
sëmundjet autoimune (sistemike) (M35.9)
çrregullimet funksionale të neutrofilëve polimorfonuklearë (D71)
sëmundjen e virusit të imunodefiçiencës humane [HIV] (B20-B24)
sëmundjen e virusit të imunodefiçiencës humane [HIV] që komplikon shtatzëninë, lindjen dhe periudhën pas lindjes (O98.7)

D80 Imunodefiçenca me mbizotërim të defekteve të antikorpeve

D80.0 Hipogamaglobulinemia e trashëguar
Përf.:
Agamaglobulinemia autosomale reçesive (lloji zviceran)
Agamaglobulinemia [Bruton]e lidhur me kromozomin X (me mangësi të hormonit të rritjes)
D80.1 Hipogamaglobulinemia jo-familjare
Përf.:
Agamaglobulinemia me limfocite B që mbajnë imunoglobulina
Agamaglobulinemia e zakontë e ndryshueshme
Hipogamaglobulinemia NOS
D80.2 Pamjaftueshmëri selektive e imunoglobulinës A (IgA)
D80.3 Pamjaftueshmëri selektive e imunoglobulinës G (IgG)
D80.4 Pamjaftueshmëri selektive e imunoglobulinës M (IgM)
D80.5 Pamjaftueshmëri imunitare me imunoglobulinë M (IgM) të rritur
D80.6 Pamjaftueshmëri e antikorpeve me imunoglobulina thuajse normale ose me hiperimunoglobulinemi
D80.7 Hipogamaglobulinemia kalimtare e foshnjërisë
D80.8 Imunodefiçienca të tjera me defekte kryesisht të antikorpeve
Përf.:
Mangësia e zinxhirëve të lehtë kappa
D80.9 Imunodefiçienca të tjera me defekte kryesisht të antikorpeve, të paspecifikuara

D81 Imunodefiçienca të kombinuara

Përj.:
agamaglobulineminë autosomale reçesive (lloji zviceran) (D80.0)
D81.0 Imunodefiçienca e kombinuar e rëndë me disgjenezë retikulare
D81.1 Imunodefiçienca e kombinuar e rëndë me numër të vogël të qelizave B dhe T
D81.2 Imunodefiçienca e kombinuar e rëndë me numër të ulët ose normal të qelizave B
D81.3 Pamjaftueshmëri e adenozinë deaminazës (PAD)
D81.4 Sindromi Nezelof
D81.5 Pamjaftueshmëri e purinë nukleozid fosforilazës (PNF)
D81.6 Defiçiencë e histokompatibilitetit kompleks të klasit të I-rë
Përf.:
Sindroma e limfociteve të zhveshur
D81.7 Defiçiencë e histokompatibilitetit kompleks të klasit të II-të
D81.8 Imunodefiçienca të tjera të kombinuara
Përf.:
Mangësi e karboksilazës së varur nga biotina
D81.9 Imunodefiçiencë e kombinuar, e paspecifikuar
Përf.:
Çrregullimi i rëndë i imunodefiçiencës së kombinuar NOS

D82 Imunodefiçenca e shoqëruar me defekte të tjera të rëndësishme

Përj.:
ataksinë telangiektazike [Louis-Bar] (G11.3)
D82.0 Sindromi Wiskott-Aldrich
Përf.:
Imunodefiçienca me trombocitopeni dhe ekzemë
D82.1 Sindromi Di George
Përf.:
Sindroma e xhepit faringeal
Timike:
  • alimfoplazi
  • aplazi ose hipoplazi me imunodefiçiencë
D82.2 Imunodefiçienca me rritje të pamjaftueshme të gjymtyrëve
D82.3 Imunodefienca pas përgjigjes së trashëguar të mangët ndaj virusit
Përf.:
Epstein-Barr
D82.4 Sindromi i hiperimunoglobulinës E (IgE)
D82.8 Imunodefiçienca e lidhur me defekte të tjera të specifikuara e të rëndësishme
D82.9 Imunodefiçienca e lidhur me defekt të rëndësishëm, e paspecifikuar

D83 Imunodefiçienca e zakonshme variabël

D83.0 Imunodefiçienca e zakonshme variabël me mbizotërim të anomalive të numrit dhe funksionit të qelizave B
D83.1 Imunodefiçienca e zakonshme variabël me mbizotërim të çrregullimeve imunoregullatore të qelizave T
D83.2 Imunodefiçienca e zakonshme variabël me autoantikorpe ndaj qelizave B ose T
D83.8 Imunodefiçienca të tjera të zakonshme variabël
D83.9 Imunodefiçienca e zakonshme variabël, e paspecifikuar

D84 Imunodefiçienca të tjera

D84.0 Defekt i funksionit antigen-1 të limfociteve
D84.1 Defekte në sistemin e komplementit
Përf.:
Mangësi e inhibitorit të esterazës së C1
D84.8 Imunodefiçienca të tjera të specifikuara
D84.9 Imunodefiçencë e paspecifikuar

D86 Sarkoidoza

D86.0 Sarkoidoza e mushkërisë
D86.1 Sarkoidoza e gjendrave limfatike
D86.2 Sarkoidoza e mushkërisë me sarkoidozë të gjendrave limfatike
D86.3 Sarkoidoza e lëkurës
D86.8 Sarkoidoza me lokalizime të tjera e të kombinuara
Përf.:
Iridociklit në sarkoidozë† (H22.1*)
Paraliza të shumta të nervave kranialë në sarkoidozë† (G53.2*)
Sarkoid/e:
Ethja uveoparotide [Heerfordt]
D86.9 Sarkoidozë e paspecifikuar

D89 Çrregullime të tjera që interesojnë mekanizmin imunitar, të paklasifikuara diku tjetër

Përj.:
hiperglobulineminë NOS (R77.1)
gamopatinë monoklonale me rëndësi të papërcaktuar (D47.2)
dështimin ose flakjen e transplantit (T86.-)
D89.0 Hipergamaglobulinemia poliklonale
Përf.:
Purpura hipergamaglobuinemike beninje
Gamopatia poliklonale NOS
D89.1 Krioglobulinemia
Përf.:
Krioglobulinemia:
  • esenciale
  • idiopatike
  • e përzier
  • primare
  • sekondare
Krioglobulinemik/e:
  • purpura
  • vaskuliti
D89.2 Hipergamaglobulinemi e paspecifikuar
D89.3 Sindroma e rikonstitucionit imunitar
Përf.:
Sindroma inflamatore e rikonstitucionit imunitar
Përdorni kodet shtesë të shkaqeve (Kapitulli XX), nëse doni, për të identifikuar barnat.
D89.8 Çrregullime të tjera të specifikuara që interesojnë mekanizmin imun, të paklasifikuara diku tjetër
D89.9 Çrregullime që interesojnë mekanizmin imun, të paspecifikuara
Përf.:
Sëmundjet imunitare NOS
to top of page