Klasifikimi Statistikor Ndërkombëtar i Sëmundjeve dhe Problemeve të Lidhura me Shëndetin Revizioni i 10-të (ICD-10) Version për 2016

Kapitulli IV
Sëmundjet endokrine, e nutricionit dhe metabolike
(E00-E90)

Çrregullime të gjendrave të tjera endokrine
(E20-E35)

Përj.:
galaktorrenë (N64.3)
gjinekomastinë (N62)

E20 Hipoparatiroidizëm

Përj.:
sindromën e DiGeorge (D82.1)
hipoparatiroidizmin mbasproçedurave (E89.2)
tetaninë NOS (R29.0)
hipoparatiroidizmin neonatal tranzitor (P71.4)
E20.0 Hipoparatiroidizëm idiopatik
E20.1 Pseudohipoparatiroidizëm
E20.8 Hipoparatiroidizëm tjetër
E20.9 Hipoparatiroidizëm i paspecifikuar
Përf.:
Tetania paratiroidike

E21 Hiperparatiroidizëm dhe çrregullime të tjera të gjendrës paratiroide

Përj.:
osteomalacinë:
E21.0 Hiperparatiroidizëm parësor
Përf.:
Hiperplazia e paratiroides
Osteiti fibroz cistik i gjeneralizuar [Sëmundja von Recklinghausen e kockës]
E21.1 Hiperparatiroidizëm dytësor
Përj.:
hiperparatiroidizmin dytësor për shkak të veshkave (N25.8)
E21.2 Hiperparatiroidizëm tjetër
Përf.:
Hiperparatiroidizmi terciar
Përj.:
hiperkalceminë hipokalciurike familjare (E83.5)
E21.3 Hiperparatiroidizëm i paspecifikuar
E21.4 Çrregullime të tjera specifike të gjendrës paratiroide
E21.5 Çrregullim i gjendrës paratiroide, i paspecifikuar

E22 Hiperfunksion i gjendrës pituitare

Përj.:
sindromën Cushing (E24.-)
sindromën Nelson (E24.1)
mbiprodhimin e:
 • ACTH jo të lidhur me sëmundjen Cushing (E27.0)
 • ACTH pituitar (E24.0)
 • hormonit tiroidstimulues (E05.8)
E22.0 Akromegali dhe gjigantizëm pituitar
Përf.:
Artropatia e lidhur me akromegalinë† (M14.5*)
Mbiprodhim i hormonit
Përj.:
konstitucional:
sekretimin e shtuar nga pankreasi endokrin të hormonitlëshues të hormonit të rritjes (E16.8)
E22.1 Hiperprolaktinemi
Coding-Hint
Përdorni kodet shtesë të shkaqeve (Kapitulli XX), nëse doni të identifikoni barnat.
E22.2 Sindrom i prodhimit të papërshtatshëm të hormonit antidiuretik
E22.8 Hiperfunksion tjetër i gjendrës pituitare
Përf.:
Puberteti i parakohshëm me origjinë qëndrore
E22.9 Hiperfunksion i gjendrës pituitare, i paspecifikuar

E23 Hipofunksion dhe çrregullime të tjera të gjendrës pituitare

Përf.:
gjendjet e listuara pavarësisht nëse gjendja është në hipofizë apo hipotalam
Përj.:
hipopituitarizmin mbasproçedurave (E89.3)
E23.0 Hipopituitarizëm
Përf.:
Sindroma e eunukut pjellor
Hipogonadizmi hipogonadotropik
Mangësia idiopatike e hormonit të rritjes
Mungesat e izoluara të:
 • gonadotropinave
 • hormonit të rritjes
 • hormonit pituitar
Sindroma Kallman
Shtati i shkurtër i Lorain-Levi
Nekroza pas-lindjes e gjendrës pituitare
Panhipopituitarizmi
Putuitar/e:
 • kaheksia
 • insufiçienca NOS
 • shtati i shkurtër
Sindroma Sheehan
Sëmundja e Simmonds
E23.1 Hipopituitarizëm i shkaktuar nga medikamentet
Coding-Hint
Përdorni kodet shtesë të shkaqeve të jashtme (Kapitulli XX), nëse doni të identifikoni barnat.
E23.2 Diabet insipid
Përj.:
diabetin insipid nefrogjenik (N25.1)
E23.3 Çrregullim i funksionit hipotalamik, i paklasifikuar diku tjetër
Përj.:
sindromën Prader-Willi (Q87.1)
sindromën Russell-Silver (Q87.1)
E23.6 Çrregullime të tjera të gjendrës pituitare
Përf.:
Absces i hipofizës
Distrofia adipozogjenitale
E23.7 Çrregullim i gjendrës pituitare, i paspecifikuar

E24 Sindroma Kushing

E24.0 Sëmundja pituitaro-vartëse
Përf.:
Kushing Mbiprodhimi i ACTH
Hiperadrenokorticizmi i varur nga hipofiza
E24.1 Sindroma Nelson
E24.2 Sindroma Kushing e shkaktuar nga medikamentet
Coding-Hint
Përdorni kodet shtesë të shkaqeve të jashtme (Kapitulli XX), nëse doni të identifikoni barnat.
E24.3 Sindroma ektopike ACTH
E24.4 Sindroma pseudo-Kushing e shkaktuar nga alkooli
E24.8 Sindromë tjetër
E24.9 Sindromë Kushing, e paspecifikuar

E25 Çrregullime adrenogjenitale

Përf.:
sindromën adrenogenitale, virilizimin ose femininizimin, të fituar ose për shkak të hiperplazisë nga defektet e lindura të sintezës së hormonit
femëror:
 • pseudohermafrodizmi
 • pseudopuberteti i hershëm heteroseksual
mashkullor/e:
 • pseudopuberteti i parakohshëm izoseksual
 • makrogenitosomia praecox (=e parakohëshme)
 • zhvillim i parakohshëm seksual me virilizim (femrat) nga hiperplazia adrenale
virilizim (femrat)
E25.0 Çrregullime adrenogjenitale të trashëguara të lidhura me pamjaftushmërinë enzimatike
Përf.:
Hiperplazia adrenale kongjenitale
Mungesa e 21-hidroksilazës
Hiperplazia adrenale kongjenitale me humbje të kripës
E25.8 Çrregullime të tjera adrenogjenitale
Përf.:
Çrregullimi adrenogjenital idiopatik
Coding-Hint
Përdorni kodet shtesë të shkaqeve të jashtme (Kapitulli XX), nëse doni të identifikoni barnat.
E25.9 Çrregullim adrenogjenital i paspecifikuar
Përf.:
Sindroma adrenogjenitale NOS

E26 Hiperaldosteronizëm

E26.0 Hiperaldosteronizëm parësor
Përf.:
Sindroma Conn
Aldosteronizmi primar për shkak të hiperplazisë (bilaterale) adrenale
E26.1 Hiperaldosteronizëm dytësor
E26.8 Hiperaldosteronizëm tjetër
Përf.:
Sindroma Bartter
E26.9 Hiperaldosteronizëm i paspecifikuar

E27 Çrregullime të tjera të gjendrës adrenale

E27.0 Hiperaktivitet tjetër adrenokortikal
Përf.:
Mbiprodhim i ACTH, i pa shoqëruar me sëmundjen e Cushing
Adrenarka e parakohshme
Përj.:
Sindromën Cushing (E24.-)
E27.1 Pamjaftushmëri adrenokortikale primare
Përf.:
Sëmundja e Addison
Adrenaliti autoimun
Përj.:
amiloidozën (E85.-)
sëmundjen Addison tuberkulare (A18.7)
sindromën WaterHouse-Friderichsen (A39.1)
E27.2 Kriza e Addisonit
Përf.:
Kriza adrenale
Kriza adrenokortikale
E27.3 Pamjaftushmëri adrenokortikale e shkaktuar nga medikamentet
Coding-Hint
Përdorni kodet shtesë të shkaqeve të jashtme (Kapitulli XX), nëse doni të identifikoni barnat.
E27.4 Pamjaftushmëri adrenokortikale tjetër dhe e paspecifikuar
Përf.:
Adrenal/e:
 • hemorragji
 • infarkt
Insufiçiencë adrenokortikale NOS
Hipoaldosteronizëm
Përj.:
adrenoleukodistrofinë [Addison-Schilder] (E71.3)
Sindromën WaterHouse-Friderichsen (A39.1)
E27.5 Hiperfunksion adrenomedular
Përf.:
Hiperplazia adrenomedulare
Prodhimi i shtuar i katekolaminave
E27.8 Çrregullime të tjera të specifikuara të gjendrës mbiveshkore
Përf.:
Abnormalitet (=jonormalitet) i globulinës-që-lidh kortizolin
E27.9 Çrregullim i gjendrës mbiveshkore, i paspecifikuar

E28 Çrregullim i funksionit të ovarit

Përj.:
mungesën e izoluar të gonadotropinave (E23.0)
insufiçiencën e ovareve mbas proçedurave (E89.4)
E28.0 Tepricë estrogjeni
Coding-Hint
Përdorni kodet shtesë të shkaqeve të jashtme (Kapitulli XX), nëse doni të identifikoni barnat.
E28.1 Tepricë androgjeni
Përf.:
Prodhim i shtuar i androgjenëve të ovarit
Coding-Hint
Përdorni kodet shtesë të shkaqeve të jashtme (Kapitulli XX), nëse doni të identifikoni barnat.
E28.2 Sindrom policistik i vezores
Përf.:
Sindroma e ovarit sklerocistik
Sindroma Stein-Leventhal
E28.3 Pamjaftushmëri parësore e vezores
Përf.:
Estrogjen i pakët
Menopauzë e parakohëshme NOS
Sindroma e ovarit rezistent
Përj.:
gjendjet klimakterike menopauzale dhe femërore (N95.1)
disgjenezën gonadale të pastër (Q99.1)
sindromën Turner (Q96.-)
E28.8 Çrregullim tjetër i vezores
Përf.:
Funksion i shtuar ovarian NOS
E28.9 Çrregullim i vezores, i paspecifikuar

E29 Çrregullim i funksionit testikular

Përj.:
sindromën e rezistencës ndaj androgjenëve (E34.5)
azoosperminë ose oligosperminë NOS (N46)
mungesën e izoluar të gonadotropinave (E23.0)
sindromën Kleinfelter (Q98.0-Q98.2, Q98.4)
femininizimin testikular (sindromën) (E34.5)
E29.0 Hiperfunksion testikular
Përf.:
Shtim i prodhimit të hormoneve testikulare
E29.1 Hipofunksion testikular
Përf.:
Mungesa e 5-alfa-reduktazës (me pseudohermafrodizëm)
Biosintezë defektoze e androgjenëve testikularë NOS
Hipogonadizmi testikular NOS
Coding-Hint
Përdorni kodet shtesë të shkaqeve të jashtme (Kapitulli XX), nëse doni të identifikoni barnat.
E29.8 Çrregullim tjetër testikular
E29.9 Çrregullim testikular, i paspecifikuar

E30 Çrregullime të pubertetit, të paspecifikuara diku tjetër

E30.0 Pubertet i vonuar
Përf.:
Pubertet i vonuar konstitucional
Zhvillim i vonuar seksual
E30.1 Pubertet i parakohshëm
Përf.:
Menstruacione të parakohshme
Përj.:
Sindromën Albright(-McCune)(-Sternberg) (Q78.1)
Pubertetin e parakohshëm me origjinë qëndrore (E22.8)
Hiperplazia adrenale kongjenitale (E25.0)
Pseudopuberteti i parakohshëm heteroseksual femëror (E25.-)
Pseudopuberteti i parakohshëm izoseksual mashkullor (E25.-)
E30.8 Çrregullime të tjera të pubertetit
Përf.:
Telarka e parakohshme
E30.9 Çrregullim i pubertetit, i paspecifikuar

E31 Çrregullim funksional poliglandular (=shumëgjendror)

Përj.:
ataksinë telangiektazike [LouisBar] (G11.3)
distrofinë miotonike [Steinert] (G71.1)
pseudohipoparatiroidizmin (E20.1)
E31.0 Pamjaftushmëri shumëgjendrore autoimune
Përf.:
Sindroma e Schmidt
E31.1 Hiperfunksion shumëgjendror
Përj.:
adenomatozën endokrine të shumëfishtë (D44.8)
E31.8 Çrregullim tjetër funksional shumëgjendror
E31.9 Çrregullim shumëgjendror, i paspecifikuar

E32 Sëmundjet e timus-it

Përj.:
aplazinë ose hipoplazinë me imunodefiçiencë (D82.1)
miasteninë gravis (G70.0)
E32.0 Hiperplazia persistente e timusit
Përf.:
Hipertrofi e timusit
E32.1 Abscesi i timusit
E32.8 Sëmundje të tjera të timusit
E32.9 Sëmundje të timusit, të paspecifikuara

E34 Çrregullime endokrine të tjera

Përj.:
pseudhipoparatiroidizmin (E20.1)
E34.0 Sindromi karcinoid
Shënim:

Mund të përdoren kode shtesë për të identifikuar aktivitetin funksional të lidhur me tumorin karcinoid.

E34.1 Hipersekrecion tjetër i hormoneve të zorrës
E34.2 Sekrecion hormonal ektopik, i paklasifikuar diku tjetër
E34.3 Nanizëm (shtatshkurtësi) i paklasifikuar diku tjetër
Përf.:
Shtat i shkurtër:
 • NOS
 • konstitucional
 • i tipit Laron
 • psikosocial
Përj.:
progerinë (E34.8)
sindromën Russel-Silver (Q87.1)
staturën me gjymtyrë të shkurtëra me imunodefiçencë (D82.2)
shtat i shkurtër:
 • akondropalastik (Q77.4)
 • hipokondroplastik (Q77.4)
 • në sindroma disformike të caktuara - kodoni sindromën -shih indeksin alfabetik:
 • ushqimor (=nutricional) (E45)
 • pituitar (E23.0)
 • renal (N25.0)
E34.4 Shtatlartësi konstitucionale
Përf.:
Gjigantizëm konstitucional
E34.5 Sindrom androgjen i rezistencës
Përf.:
Pseudohermafrodizëm mashkullor me rezistencë ndaj endrogjenëve
Çrregullime periferike të receptorit hormonal
Sindroma Reifenstein
Feminizimi testikular (sindroma)
E34.8 Çrregullime të tjera të specifikuara të sekrecionit të brendshëm
Përf.:
Disfunksion i gjendres pineale
Progeria
E34.9 Çrregullim i sekrecionit të brendshëm, i paspecifikuar
Përf.:
Çrregullime:
 • endokrine NOS
 • hormonale NOS

E35* Çrregullime të gjendrave endokrine në sëmundje të klasifikuara diku tjetër

E35.0* Çrregullime të gjendrës tiroide të klasifikuara diku tjetër
Përf.:
Tuberkuloz i gjendrës tiroide (A18.8†)
E35.1* Çrregullime të gjendrave mbiveshkore në sëmundje të klasifikuara diku tjetër
Përf.:
Sëmundja tuberkulare Addison (A18.7†)
Sindroma WaterHouse-Friderichsen (meningeale) (A39.1†)
E35.8* Çrregullime të gjendrave të tjera me sekrecion të brendshëm në sëmundje të klasifikuara diku tjetër
to top of page