Klasifikimi Statistikor Ndërkombëtar i Sëmundjeve dhe Problemeve të Lidhura me Shëndetin Revizioni i 10-të (ICD-10) Version për 2016

Kapitulli IV
Sëmundjet endokrine, e nutricionit dhe metabolike
(E00-E90)

Çrregullimet metabolike
(E70-E90)

Përj.:
sindromën e rezistencës ndaj androgjenëve (E34.5)
hiperplazine adrenale kongjenitale (E25.0)
sindromën Ehlers-Danlos (Q79.6)
aneminë hemolitike nda çrregullimet enzimatike (D55.-)
sindromën Marfan (Q87.4)
mungesën e 5-alfa-reduktazës (E29.1)

E70 Çrregullime të metabolizmit të aminoacideve aromatike

E70.0 Fenilketonuria klasike
E70.1 Hiperfenilalaninemi të tjera
E70.2 Çrregullim i metabolizmit të tireozinës
Përf.:
Alkaptonuria
Hipertirozinemia
Okronoza
Tirozinemia
Tirozinoza
E70.3 Albinizëm
Përf.:
Albinizmi:
 • okular
 • okulokutan
Sindroma:
 • Chediak(-Steinbrinck)-Higashi
 • Cross
 • Hermansky-Pudlak
E70.8 Çrregullime të tjera të metabolizmit të aminoacideve të tjera aromatike
Përf.:
Çrregullime të:
 • metabolizmit të histidinës
 • metablizmit të triptofanit
E70.9 Çrregullim i metabolizmit të aminoacideve aromatike, i paspecifikuar

E71 Çrregullime të metabolizmit të aminoacideve me zinxhir të degëzuar dhe të metabolizmit të acideve yndyrore

E71.0 Sëmundje që karakterizohet me urinim me ngjyrën e lëngut të kuq të panjës
E71.1 Çrregullime të tjera të metabolizmit të aminoacideve me zinxhir të degëzuar
Përf.:
Hiperleucinë-izoleucinemia
Hipervalinemia
Acidemia izovalerike
Acidemia metilmalonike
Acidemia proprionike
E71.2 Çrregullim i metabolizmit të aminoacideve me zinxhir të degëzuar, i paspecifikuar
E71.3 Çrregullim i metabolizmit të acideve yndyrore
Përf.:
Adrenoleukodistrofia [Addison-Schilder]
Mungesa e karnitinë-palmitil-transferazës në muskul
Mungesa e dehidrogjenazës të vargjeve shumë të gjata të Acil-CoA
Përj.:
sëmundjen e Schilder (G37.0)

E72 Çrregullime të tjera të metabolizmit të aminoacideve

Përj.:
gjetjet anormale por pa shfaqje të sëmundjes (R70-R89)
çrregullimet e:
 • metabolizmit të aminoacideve aromatike (E70.-)
 • metabolizmit të aminoacideve të degëzuara (E71.0-E71.2)
 • metabolizmit të acideve yndyrorë (E71.3)
 • metabolizmit të purinave dhe pirimidinave (E79.-)
gutën (M10.-)
E72.0 Çrregullime të transportit të aminoacideve
Përf.:
Sëmundja e depozitimit të cisteinës† (N29.8*)
Cistinoza
Cistinuria
Sindroma Fanconi(-de Toni)(-Debré)
Sëmundja Hurtnup
Sindroma Lowe
Përj.:
çrregullimet e metabolizmit të triptofanit (E70.8)
E72.1 Çrregullime të metabolizmit të aminoacideve bartëse të squfurit
Përf.:
Cistationuria
Homocistonuria
Metioninemia
Mungesa e oksidazës së sulfiteve
Përj.:
mungesën e transkobalaminës II (D51.2)
E72.2 Çrregullime të metabolizmit të ciklit të uresë
Përf.:
Argininemia
Aciduria arginino-suksinike
Citrulinemia
Hiperamonemia
Përj.:
çrregullimet e metabolizmit të ornitinës (E72.4)
E72.3 Çrregullime të metabolizmit të lizinës dhe hidroksilizinës
Përf.:
Aciduria glutarike
Hidroksilisinemia
Hiperlizinemia
Përj.:
sëmundjen Refsum (G60.1)
sindromën Zellweger (Q87.8)
E72.4 Çrregullime të metabolizmit të ornitinës
Përf.:
Ornitinemia (llojet I dhe II)
E72.5 Çrregullime të metabolizmit të glicinës
Përf.:
Hiperhidroksiprolinemia
Hiperprolinemia (llojet I dhe II)
Hiperglicemia jo-ketotike
Sarkozinemia
E72.8 Çrregullime të tjera të metabolizmit të aminoacideve, të specifikuara
Përf.:
Çrregullime të:
 • metabolizmit të beta aminoacideve
 • ciklit të gama-glutamilit
E72.9 Çrregullim i metabolizmit të aminoacideve, i paspecifikuar

E73 Intolerancë e laktozës

E73.0 Pamjaftushmëri kongjenitale e laktozës
E73.1 Pamjaftushmëri sekondare e laktozës
E73.8 Intolerancë tjetër ndaj laktozës
E73.9 Intolerancë ndaj laktozës, e paspecifikuar

E74 Çrregullime të tjera të metabolizmit të karbohidrateve

Përj.:
prodhimin e shtuar të glukagonit (E16.3)
diabetin melitus (E10-E14)
hipogliceminë NOS (E16.2)
mukopolisaharidozat (E76.0-E76.3)
E74.0 Çrregullim i depozitimit të glikogjenit
Përf.:
Glikogjenoza kardiake
Sëmundjet:
 • Andersen
 • Cori
 • Forbes
 • Hers
 • McArdle
 • Pompe
 • Tarui
 • Tauri
 • von Gierke
Mungesa e fosforilazës në mëlçi
E74.1 Çrregullime të metabolizmit të fruktozës
Përf.:
Fruktozuria esenciale
Mungesa e fruktozë-1,6-difosfatazës
E74.2 Çrregullime të metabolizmit të galaktozës
Përf.:
Mungesa e galaktokinazës
Galaktozemia
E74.3 Çrregullime të tjera të absorbimit intestinal të karbohidrateve
Përf.:
Keqpërthithja e glukozë-galaktozës
Mungesa e sukrozës
Përj.:
intolerancën nga laktoza (E73.-)
E74.4 Çrregullime të metabolizmit të piruvateve dhe të glukoneogenezës
Përf.:
Mungesa e:
 • fosfoenolpiruvat karboksikinazës
 • piruvat:
  • karboksilazës
  • dehidrogjenazës
Përj.:
me anemi (D55.-)
E74.8 Çrregullime të tjera të specifikuara të metabolizmit të karbohidrateve
Përf.:
Pentozuria esenciale
Oksaloza
Oksaluria
Glukozuria renale
E74.9 Çrregullime të tjera të metabolizmit të karbohidrateve, të paspecifikuara

E75 Çrregullime të metabolizmit sfingolipidik dhe çrregullime të tjera të depozitimit të lipideve

Përj.:
mukolipidozat, llojet I-III (E77.0-E77.1)
sëmundjen Refsum (G60.1)
E75.0 Gangliosidozë GM2
Përf.:
Sëmundja:
 • Sandhoff
 • Tay-Sachs
Gangliosidoza GM2:
 • NOS
 • adulte
 • juvenile
E75.1 Gangliosidozë tjetër
Përf.:
Gangliosidozat:
 • NOS
 • GM1
 • GM3
Mukolipidoza IV
E75.2 Sfingolipidozë tjetër
Përf.:
Sëmundja:
 • Fabry(-Anderson)
 • Gaucher
 • Krabbe
 • Niemann-Pick
Sindroma Farber
Leukodistrofia metakromatike
Mungesa e sulfatazës
Përj.:
adrenoleukodistrofinë [Addison-Schilder] (E71.3)
E75.3 Sfingolipidozë, e paspecifikuar
E75.4 Lipofuskinozë ceroide e neuroneve
Përf.:
Sëmundja:
 • Batten
 • Bielschowsky-Jansky
 • Kufs
 • Spielmeyer-Vogt
E75.5 Çrregullime të tjera të depozitimit të lipideve
Përf.:
Kolesteroza cerebrotendinoze [van Bogaert-Scherer-Epstein]
Sëmundja Wolman
E75.6 Çrregullim i depozitimit të lipideve, i paspecifikuar

E76 Çrregullime të metabolizmit të glukozaminoglukaneve

E76.0 Mukopolisaharidioza, tipi I
Përf.:
Sindroma:
 • Hurler
 • Hurler-Scheie
 • Scheie
E76.1 Mukopolisaharidoza, tipi II
Përf.:
Sindroma Hunter
E76.2 Mukopolisaharidozë tjetër
Përf.:
Mungesa e beta-glukoronilidazës
Mukopolisaharidoza, llojet III, IV, VI, VII
Sindroma:
 • Maroteaux-Lamy (e moderuar) (e rëndë)
 • Morquio (klasike)
 • Sanfilippo (lloji B)(lloji C)(lloji D)
E76.3 Mukopolisaharidozë, e paspecifikuar
E76.8 Çrregullime të tjera të metabolizmit glukozaminoglukanik
E76.9 Çrregullim i metabolizmit glukozaminoglukanik, i paspecifikuar

E77 Çrregullime të metabolizmit të glukoproteinave

E77.0 Defekte të modifikimit pas-konvertues të enzimave lizozomale
Përf.:
Mukolipidoza II [Sëmundja e qelizave I]
Mukolipidoza III [polidistrofia pseudo-Hurler]
E77.1 Defekte në degradimin e glukoproteinave
Përf.:
Aspartilglukozaminuria
Fukosidoza
Manosidoza
Sialidoza [Mukolipidoza I]
E77.8 Çrregullime të tjera të metabolizmit të glukoproteinave
E77.9 Çrregullim i metabolizmit të glukoproteinave, i paspecifikuar

E78 Çrregullime të metabolizmit të lipoproteinave dhe lipidemi të tjera

Përj.:
sfingolipidozën (E75.0-E75.3)
E78.0 Hiperkolesterolemi e pastër
Përf.:
Hiperkolesterolemia familjare
Hiperlipoproteinemia Fredrickson, lloji IIa
Hiperbetalipoproteinemia
Hiperlipidemia, grupi A
Hiperlipoproteinemia me densitet të ulët [LDL]
E78.1 Hipergliceridemi e pastër
Përf.:
Hipergliceridemia endogjene
Hiperlipoproteinemia Fredrickson, lloji IV
Hiperlipidemia, grupi B
Hiperprebetalipoproteinemia
Hiperlipoproteinemia me densitet shumë të ulët [VLDL]
E78.2 Hiperlipidemi e përzier
Përf.:
Betalipoproteinemia e gjerë ose pluskuese
Hiperlipoproteinemia Fredrickson, lloji IIb ose III
Hiperbetalipoproteinemia me prebetalipoproteinemi
Hiperkolesterolemia me hipergliceridemi endogjene
Hiperlipidemia, grupi C
Ksantoma tubero-eruptive
Ksantoma tuberale
Përj.:
kolesterozën cerebrotendinoze [van Bogaert-Scherer-Epstein] (E75.5)
E78.3 Hiperkilomikronemi
Përf.:
Hiperlipoproteinemia Fredrickson, lloji I ose V
Hiperlipidemia, grupi D
Hipergliceridemia e përzier
E78.4 Hiperlipidemi tjetër
Përf.:
Hiperlipidemia familjare e kombinuar
E78.5 Hiperlipidemi, e paspecifikuar
E78.6 Pamjaftushmëri lipoproteinike
Përf.:
Abetalipoproteinemia
Mungesa e lipoproteinave me densitet të lartë
Hipoalfalipoproteinemia
Hipobetalipoproteinemia (familjare)
Mungesa e lecitin-kolesterol acil-transferazës
Sëmundja Tangier
E78.8 Çrregullime të tjera të metabolizmit të lipoproteinave
E78.9 Çrregullim i metabolizmit të lipoproteinave, i paspecifikuar

E79 Çrregullime të metabolizmit të purinave dhe të pirimidinave

Përj.:
gurët e veshkës (N20.0)
çrregullimet e kombinuara të imunodefiçiencës (D81.-)
gutën (M10.-)
aneminë orotacidurike (D53.0)
kserodermën pigmentoze (Q82.1)
E79.0 Hiperuricemi pa shenja të artritit inflamator dhe të sëmundjes tofaceozë (=tofaceike)
Përf.:
Hiperuricemi pa shenja
E79.1 Sindromi Lesch-Nyhan
E79.8 Çrregullime të tjera të metabolizmit të purinave dhe të pirimidinave
Përf.:
Ksantinuria e trashëguar
E79.9 Çrregullim i metabolizmit të purinave dhe pirimidinave, i paspecifikuar

E80 Çrregullime të metabolizmit të porfirinave dhe të bilirubinës

Përf.:
defektet e katalazës dhe peroksidazës
E80.0 Porfiria eritropojetike e trashëguar
Përf.:
Porfiria eritropojetike kongjenitale
Porfiria eritropojetike
E80.1 Porfiria e vonëshme e lëkurës
E80.2 Porfiri tjetër
Përf.:
Koproporfiria e trashëguar
Porfiria:
 • NOS
 • akute intermitente (hepatike)
Coding-Hint
Përdorni kodet shtesë të shkaqeve të jashtme (Kapitulli XX), nëse doni të identifikoni shkakun.
E80.3 Defekte të katalazës dhe peroksidazës
Përf.:
Akatalazia [Takahara]
E80.4 Sindromi i Gilbert
E80.5 Sindromi Crigler-Najjar
E80.6 Çrregullime të tjera të metabolizmit të bilirubinës
Përf.:
Sindroma Dubin-Johnson
Sindroma Rotor
E80.7 Çrregullim i metabolizmit të bilirubinës, i paspecifikuar

E83 Çrregullime të metabolizmit të mineraleve

Përj.:
mungesat ushqimore të mineraleve (E58-E61)
çrregullimet e paratiroides (E20-E21)
mungesën e vitaminës D (E55.-)
E83.0 Çrregullime të metabolizmit të bakrit
Përf.:
Sëmundja Menkes (flokë të imët)(flokë çeliku)
Sëmundja Wilson
E83.1 Çrregullime të metabolizmit të hekurit
Përf.:
Hemokromatoza
Përj.:
aneminë:
E83.2 Çrregullime të metabolizmit të zinkut
Përf.:
Akrodermatiti enteropatik
E83.3 Çrregullime të metabolizmit të fosforit
Përf.:
Mungesa e fosfatazës acide
Hipofosfatemia familjare
Hipofosfatazia
Rezistent/e ndaj vitaminës D:
 • osteomalacia
 • rakiti
Përj.:
osteomalacinë e adultëve (M83.-)
osteoporozën (M80-M81)
E83.4 Çrregullime të metabolizmit të magneziumit
Përf.:
Hipermagnezemia
Hipomagnezemia
E83.5 Çrregullime të metabolizmit të kalciumit
Përf.:
Hiperkalcemia hipokalurike familjare
Hiperkalcuria idiopatike
Përj.:
kondrokalcinozën (M11.1-M11.2)
hiperparatiroidizmin (E21.0-E21.3)
E83.8 Çrregullime të tjera të metabolizmit të mineraleve
E83.9 Çrregullim i metabolizmit të mineraleve, i paspecifikuar

E84 Fibroza cistike

Përf.:
mukoviscidozën
E84.0 Fibroza cistike me manifestime pulmonare
E84.1 Fibroza cistike me manifestime intestinale
Përf.:
Sindroma e bllokimit distal të zorrëve
Ileus nga mekoniumi në fibrozën cistike† (P75*)
Përj.:
ileusin nga mekoniumi në rastet kur është e ditur që fibroza cistike nuk është prezente (P76.0)
E84.8 Fibroza cistike me manifestime të tjera
E84.9 Fibrozë cistike e paspecifikuar

E85 Amiloidoza

Përj.:
sëmundjen e Alzheimer (G30.-)
E85.0 Amiloidoza familiare hereditare jo-neuropatike
Përf.:
Ethet mesdhetare familjare
Nefropatia amiloide e trashëguar
E85.1 Amiloidoza familiare hereditare neuropatike
Përf.:
Polineuropatia amiloide (portugeze)
E85.2 Amiloidoza familiare hereditare, e paspecifikuar
E85.3 Amiloidoza sistemike sekondare
Përf.:
Amiloidoza nga hemodializa
E85.4 Amiloidoza e kufizuar në një organ
Përf.:
Amiloidoza e kufizuar
E85.8 Amiloidozë tjetër
E85.9 Amiloidozë e paspecifikuar

E86 Zvogëlim i volumit

Përf.:
dehidratimin
uljen e volumit të plazmës ose lëngut jashtë-qelizor hipovoleminë
dehidtratimin e të porsalindurit (P74.1)
Përj.:
shokun hipovolemik: (P74.1)
shokun hipovolemik:
 • NOS (R57.1)
 • post-operator (T81.1)
 • traumatik (T79.4)

E87 Çrregullime të tjera të metabolizmit të lëngjeve, elektroliteve dhe ekuilibrit acido-bazik

E87.0 Hiperosmolaritet dhe hipernatremi
Përf.:
Tepricë e natriumit [Na]
Mbingarkesë e natriumit [Na]
E87.1 Hipo-osmolaritet dhe hiponatremi
Përf.:
Mungesë e natriumit [Na]
Përj.:
sindromën e prodhimit të papërshtatshëm të hormonit antidiuretik (E22.2)
E87.2 Acidoza
Përf.:
Acidoza:
 • NOS
 • laktike
 • metabolike
 • respiratore
Përj.:
acidozën diabetike (E10-E14 me karakter të katërt të përbashkët .1)
E87.3 Alkaloza
Përf.:
Alkaloza:
 • NOS
 • metabolike
 • respiratore
E87.4 Çrregullim i përzier i ekuilibrit acido-bazik
E87.5 Hiperkalemi
Përf.:
Tepricë e Kaliumit [K]
Mbingarkesë e Kaliumit [K]
E87.6 Hipokalemi
Përf.:
Mungesë e Kaliumit [K]
E87.7 Mbingarkesë me lëngje
Përj.:
edemën (R60.-)
E87.8 Çrregullime të tjera të metabolizmit të lëngjeve dhe të elektroliteve, të paklasifikuara diku tjetër
Përf.:
Disbalanca elektrolitike NOS
Hiperkloremia
Hipokloremia

E88 Çrregullime të tjera metabolike

Coding-Hint
Përdorni kodet shtesë të shkaqeve të jashtme (Kapitulli XX), nëse doni të identifikoni barnat.
Përj.:
histiocitozën X (kronike) (C96.6)
E88.0 Çrregullime të metabolizmit të proteinave plazmatike, të paklasifikuara diku tjetër
Përf.:
Mungesa e alfa-1-antitripsinës
Bisalbulinemia
Përj.:
çrregullimin e metabolizmit të lipoproteinave (E78.-)
gamapatinë monoklonale me sinjifikancë të papërcaktuar (D47.2)
hipergamaglobulineminë poliklonale (D89.0)
makroglobullineminë Waldenström (C88.0)
E88.1 Lipodistrofi, e paklasifikuar diku tjetër
Përf.:
Lipodistrofia NOS
Përj.:
sëmundjen e Whipple (K90.8)
E88.2 Lipomatoza, e paklasifikuar diku tjetër
Përf.:
Lipomatoza:
 • NOS
 • dolorosa [Dercum]
E88.3 Sindroma e shkrirjes së tumorit
Përf.:
Shkrirja e tumorit (pas marrjes së barnave antineoplastike)(spontane)
E88.8 Çrregullime të tjera metabolike, të specifikuara
Përf.:
Adenolipomatoza Launois-Bensaude
Trimetilaminuria
E88.9 Çrregullim metabolik i paspecifikuar

E89 Çrregullime endokrine dhe metabolike postprocedurale, të paklasifikuara diku tjetër

E89.0 Hipotiroidizëm postprocedural
Përf.:
Hipotiroidizëm pas rrezatimit
Hipotiroidizëm pas kirurgjisë
E89.1 Hipoinsulinemi postprocedurale
Përf.:
Hiperglicemia pas pankrektomisë
Hipoinsulinemia pas kirurgjisë
E89.2 Hipoparatiroidizëm postprocedural
Përf.:
Tetania paratiroprive
E89.3 Hipopituitarizëm postprocedural
Përf.:
Hipopituitarizëm pas rrezatimit
E89.4 Hipofunksion ovarial postprocedural
E89.5 Hipofunksion testikular postprocedural
E89.6 Hipofunksion adrenokortikal (medular) postprocedural
E89.8 Çrregullime të tjera endokrine dhe metabolike postprocedurale
E89.9 Çrregullim endokrin dhe metabolik postprocedural, i paspecifikuar

E90* Çrregullime metabolike dhe nutricionale në sëmundje të klasifikuara diku tjetër

to top of page