Klasifikimi Statistikor Ndërkombëtar i Sëmundjeve dhe Problemeve të Lidhura me Shëndetin Revizioni i 10-të (ICD-10) Version për 2016

Kapitulli VI
Sëmundjet e Sistemit Nervor
(G00-G99)

G00 Meningit bakterial i paklasifikuar diku tjetër

Përf.:
 • araknoiditin
 • leptomeningitin
 • meningitin
 • pakimeningitin
 • bakterial
Përj.:
bakterial:
 • meningoencefalitin (G04.2)
 • meningomielitin (G04.2)
G00.0 Meningit nga hemofilus
Përf.:
Meningit nga Haemophilus influenzae
G00.1 Meningit nga pneumokoku
G00.2 Meningit nga streptokoku
G00.3 Meningit nga stafilokoku
G00.8 Tjetër meningit bakterial
Përf.:
Meningit nga:
 • Escherichia coli
 • bacili Friedlander
 • Klebsiella
G00.9 Meningit bakterial i paspecifikuar
Përf.:
Meningit:
 • purulent NOS
 • piogjenik NOS
 • supurativ NOS

G01* Meningit në sëmundje të tjera bakteriale të klasifikuara diku tjetër

Përf.:
meningitin (në):
Përj.:
meningoencefalitin dhe meningomielitin në sëmundjet bakteriale të klasifikuara tjetërkund (G05.0*)

G02* Meningit në sëmundje të tjera infektive e parazitare të klasifikuara diku tjetër

Përj.:
meningoencefalitin dhe meningomielitin në infeksione të tjera dhe sëmundje parazitike të klasifikuara tjetërkund (G05.1-G05.2*)
G02.0* Meningit në sëmundje virale të klasifikuara diku tjetër
Përf.:
Meningit (nga):
G02.1* Meningit në mukozë
Përf.:
Meningit (në):
G02.8* Meningit në sëmundje të tjera të specifikuara infektive e parazitare të klasifikuara diku tjetër
Përf.:
Meningit:
 • nga tripanosomiaza afrikane (B56.-†)
 • në sëmundjen Chagas (kronike) (B57.4†)

G03 Meningit nga shkaqe të tjera dhe të paspecifikuara

Përf.:
 • araknoiditin
 • leptomeningitin
 • meningitin
 • pakimeningitin
 • nga shkaqe të tjera dhe të paspecifikuara
Përj.:
meningoencefalitin (G04.-)
meningomielitin (G04.-)
G03.0 Meningit jo-piogenik
Përf.:
Meningtiti jo-bakterial
G03.1 Meningit kronik
G03.2 Meningiti rrekurent beninj
G03.8 Meningit nga shkaqe të tjera të specifikuara
G03.9 Meningit, i paspecifikuar
Përf.:
Araknoiditi (spinal) NOS

G04 Encefalit, mielit dhe encefalomielit

Përf.:
mielitin ngjitës (=ascendent)
akut meningoencefalitin
meningomielitin
Përj.:
encefalomielitin mialgjik beninj (G93.3)
encefalopatinë:
sklerozën multiple (G35)
mielitin:
 • transvers akut (G37.3)
 • subakut nekrotizant (G37.4)
G04.0 Encefalit i desiminuar akut
Përf.:
 • Encefaliti
 • Encefalomieliti
 • pas immunizimit
Coding-Hint
Përdorni kodet shtesë për shkaqet e jashtme (Kapitulli XX), nëse dëshironi, për të identifikuar vaksinën.
G04.1 Paraplegji spastike tropikale
G04.2 Meningoencefalit dhe meningomielit, i paklasifikuar diku tjetër
G04.8 Tjetër encefalit, mielit dhe encefalomielit
Përf.:
Encefalit postinfeksioz dhe encefalomielit NOS
Coding-Hint
Përdorni kodet shtesë, nese deshironi, për të identifikuar kriza epileptike të asocijuara (G40.-)
G04.9 Encefalit, mielit dhe encefalomielit, i paspecifikuar
Përf.:
Ventrikuliti (cerebral) NOS

G05* Encefalit, mielit dhe encefalomielit në sëmundje të klasifikuara diku tjetër

Përf.:
meningoencefalitin dhe meningomielitin në sëmundje të klasifikuara tjetërkund
G05.0* Encefalit, mielit dhe encefalomielit në sëmundje bakteriale të klasifikuara diku tjetër
Përf.:
Encefaliti, mieliti ose encefalomieliti:
G05.1* Encefalit, mielit dhe encefalomielit në sëmundje virale të klasifikuara diku tjetër
Përf.:
Encefaliti, mieliti ose encefalomieliti (nga):
G05.2* Encefalit, mielit dhe encefalomielit në sëmundje infektive e parazitare, të klasifikuara diku tjetër
Përf.:
Encefaliti, mieliti ose encefalomieliti (nga):
Meningoencefaliti eozinofilik (B83.2†)
G05.8* Encefalit, mielit dhe encefalomielit në sëmundje të tjera, të klasifikuara diku tjetër
Përf.:
Encefaliti ne lupusin eritematoz sistemik (M32.1†)

G06 Absces dhe granulomë intrakraniale dhe intraspinale

Coding-Hint
Përdorni kodet shtesë (B95-B98), nëse dëshirohet, për të identifikuar agjentët infektivë.
G06.0 Absces dhe granulomë intrakraniale
Përf.:
Absesi (embolik) (i):
 • trurit (çdo pjesë)
 • cerebellar
 • cerebral
 • otogjenik
Abscesi intrakranial ose granuloma:
 • epidurale
 • ekstradurale
 • subdurale
G06.1 Absces dhe granulomë intraspinale
Përf.:
Abscesi (embolik) i shtyllës kurrizore [çdo pjesë]:
Abscesi intrakranial ose granuloma:
 • epidurale
 • ekstradurale
 • subdurale
G06.2 Absces ekstradural dhe subdural, i paspecifikuar

G07* Absces dhe granulomë intrakraniale dhe intraspinale në sëmundje të klasifikuara diku tjetër

Përf.:
abscesin e trurit:
shistosomiazën granulare të trurit (B65.-†)
tuberkuloma e:

G08 Flebit dhe tromboflebit intrakranial dhe intraspinal

Përf.:
 • septik/e:
  • embolizmin
  • endoflebitin
  • flebitin
  • tromboflebitin
  • trombozën
 • e sinuseve dhe venave intracranial ose intraspinal venoz
Përj.:
flebitin dhe tromboflebitin intrakranial:
 • që komplikojnë:
  • abortin, shtatzënine molare dhe ektopike (O00-O07, O08.7)
  • shtatzëninë, lindjen dhe periudhën pas lindjes (O22.5, O87.3)
 • jopiogjenik në natyrë (I67.6)
febitin dhe tromboflebitin jopiogjenik intraspinal (G95.1)

G09 Sekela të sëmundjeve inflamatore të sistemit nervor qendror

Shënim:

Kategoria përdoret për të treguar gjendje, klasifikimi primar i të cilave është tek G00-G08 (d.m.th. duke përjashtuar ato që kanë një yll (*)) si shkak të pasojave që klasifikohen tjetërkund. Këto "pasoja" përfshijnë gjendje, të cilat janë të përcaktuara si efekte të vona, ose që janë të pranishme për një vit ose me shumë pas shfaqjes së gjendjes shkaktare. Për përdorimin e kësaj kategorie, iu duhet referuar udhezuesve dhe rregullave të kodimit të sëmundshmërisë dhe vdekshmërisë në Vëllimin 2.

Nuk është për tu përdorur për sëmundjet inflamatore kronike të sistemit nervor qendror. I kodoni ato në sëmundjet inflamatore aktuale të sistemit nervor qendror.

to top of page