Klasifikimi Statistikor Ndërkombëtar i Sëmundjeve dhe Problemeve të Lidhura me Shëndetin Revizioni i 10-të (ICD-10) Version për 2016

Kapitulli VI
Sëmundjet e Sistemit Nervor
(G00-G99)

G10 Sëmundje e Huntington

Përf.:
korean Huntington

G11 Ataksia hereditare

Përj.:
paralizën cerebrale (G80.-)
neuropatinë idiopatike dhe hereditare (G60.-)
çrregullimet metabolike (E70-E90)
G11.0 Ataksia kongjenitale joprogresive
G11.1 Ataksia cerebelare e hershme
Shënim:

Fillimi është zakonisht para moshës 20 vjeç.

Përf.:
Fillim i hershem i ataksise cerebelare me:
 • dridhje esenciale
 • mioclonus [ataksia Hunt]
 • reflekse të ruajtura tendinare
Ataksia Friedrich (autozomale recesive)
Ataksia spinocerebelare recesive e lidhur me kromozomin X
G11.2 Ataksia cerebelare e vonëshme
Shënim:

Fillimi është zakonisht pas moshes 20 vjeç.

G11.3 Ataksia cerebelare me rigjenerim të mangët të AND
Përf.:
Ataksia telangiektazia [Louis-Bar]
Përj.:
sindromën Cockayne (Q87.1)
kserodermën pigmentoze (Q82.1)
G11.4 Paraplegjia spastike hereditare
G11.8 Tjetër ataksi hereditare
G11.9 Ataksi hereditare e paspecifikuar
Përf.:
Hereditar/e cerebelar/e:
 • ataksia NOS
 • degjenerimi
 • sëmundja
 • sindroma

G12 Atrofi muskulare spinale dhe sindromat përkatës

G12.0 Atrofi muskulare spinale infantile, tipi I (Werdnig-Hoffman)
G12.1 Tjetër atrofi muskulare spinale e trashëguar
Përf.:
Paraliza bulbare progresive e fëmijërisë [Fazio-Londe]
Atrofia muskulare spinale:
 • forma e të rriturit
 • forma e fëmijërisë, lloji II
 • distale
 • forma juvenile, lloji III [Kugelberg-Welander]
 • forma skapuloperoneale
G12.2 Sëmundje e neuroneve motore
Përf.:
Sëmundja e neuronit motor familjar
Skleroza laterale:
 • amiotrofike
 • primare
Progresive:
 • paraliza bulbare
 • atrofia muskulare spinale
G12.8 Të tjera atrofi muskulare spinale dhe sindromat përkatës
G12.9 Atrofi muskulare spinale e paspecifikuar

G13* Atrofi sistemike që prekin më parë SNQ, në sëmundje të paklasifikuara diku tjetër

G13.0* Neuromiopati dhe neuropati paraneoplastike
Përf.:
Neuromiopatia karcinomatoze (C00-C97†)
Neuropatia paraneoplastike sensoriale [DennyBrown] (C00-D48†)
G13.1* Atrofi tjetër sistemike që prek më parë SNQ, në sëmundje neoplastike
Përf.:
Neuropatia paraneoplastike limbike (C00-D48†)
G13.2* Atrofi sistemike që prek më parë SNQ, në miksedemë (E00.1†, E03.-†)
G13.8* Atrofi sistemike që prek më parë SNQ, në sëmundje të klasifikuare diku tjetër

G14 Sindroma post-polio

Përf.:
sindromën mielitike post-polio
Përj.:
pasojat (sekelat) e poliomelitit (B91)
to top of page