Klasifikimi Statistikor Ndërkombëtar i Sëmundjeve dhe Problemeve të Lidhura me Shëndetin Revizioni i 10-të (ICD-10) Version për 2016

Kapitulli VI
Sëmundjet e Sistemit Nervor
(G00-G99)

G20 Sëmundja e Parkinson

Përf.:
hemiparkinsonizmin
paralizën agitans
parkinsonizmin ose sëmundjen e Parkinsonit:
  • NOS
  • idiopatik
  • primar

G21 Parkinsonizëm sekondar

G21.0 Sindrom neuroleptik malinj
Coding-Hint
Përdorni kodet shtesë për shkaqet e jashtme (Kapitulli XX), nëse dëshironi, për të identifikuar barnat.
G21.1 Tjetër sindrom parkinsonik sekondar i shkaktuar nga medikamentet
Coding-Hint
Përdorni kodet shtesë për shkaqet e jashtme (Kapitulli XX), nëse dëshironi, për të identifikuar barnat.
G21.2 Parkinsonizëm sekondar nga agjentë të tjerë të jashtëm
Coding-Hint
Përdorni kodet shtesë për shkaqet e jashtme (Kapitulli XX), nëse dëshironi, për të identifikuar barnat.
G21.3 Parkinsonizëm postencefalitik
G21.4 Parkinsonizëm vaskular
G21.8 Tjetër parkinsonizëm sekondar
G21.9 Parkinsonizëm sekondar, i paspecifikuar

G22* Parkinsonizëm në sëmundje të klasifikuara diku tjetër

Përf.:
parkinsonizmin sifilitik (A52.1†)

G23 Sëmundje të tjera degjenerative të ganglioneve bazale

G23.0 Sëmundja e Hallervorden-Spatz
Përf.:
Degjenerimi palidal pigmentar
G23.1 Oftalmoplegjia supranukleare progresive (Steele-Richardson-Olszewski)
Përf.:
Paraliza supranukleare progresive
G23.2 Atrofi sistemike e shumëfishtë, lloji parkinsonian [MSA-P]
G23.3 Atrofi sistemike e shumëfishtë, lloji cerebelar [MSA-C]
G23.8 Të tjera sëmundje degjenerative të paspecifikuara të ganglioneve bazale
Përf.:
Kalcifikimi i ganglioneve bazale
Hipotensioni ortostatik neurogjenik [Shy-Drager]
Përj.:
hipotensionin ortostatik NOS (I95.1)
G23.9 Sëmundje degjenerative të paspecifikuara të ganglioneve bazale

G24 Distoni

Përf.:
dikinezinë
Përj.:
paralizën cerebreale athetoide (G80.3)
G24.0 Distoni e shkaktuar nga medikamentet
Coding-Hint
Përdorni kodet shtesë për shkaqet e jashtme (Kapitulli XX), nëse dëshironi, për të identifikuar barnat.
G24.1 Distoni idiopatike familiar
Përf.:
Distonia idiopatike NOS
G24.2 Distoni idiopatike jofamiliare
G24.3 Tortikolis spazmatik
Përj.:
tortikolis NOS (M43.6)
G24.4 Distoni orofaciale idiopatike
Përf.:
Diskinezia orofaciale
G24.5 Blefarospazëm
G24.8 Distoni të tjera
G24.9 Distoni e paspecifikuar
Përf.:
Diskinezia NOS

G25 Çrregullime të tjera ekstrapiramidale të lëvizjeve

G25.0 Tremor esencial
Përf.:
Tremori familjar
Përj.:
tremorin NOS (R25.1)
G25.1 Tremor nga medikamentet
Coding-Hint
Përdorni kodet shtesë për shkaqet e jashtme (Kapitulli XX), nëse dëshironi, për të identifikuar barnat.
G25.2 Forma të tjera të specifikuara të tremorit
Përf.:
Tremori intencional
G25.3 Mioklonus
Përf.:
Mioklonus nga barnat
Coding-Hint
Përdorni kodet shtesë për shkaqet e jashtme (Kapitulli XX), nëse dëshironi, për të identifikuar barnat.
Përj.:
miokiminë faciale (G51.4)
epilepsinë mioklonike (G40.-)
G25.4 Korea nga medikamentet
Coding-Hint
Përdorni kodet shtesë për shkaqet e jashtme (Kapitulli XX), nëse dëshironi, për të identifikuar barnat.
G25.5 Formë tjetër e Koreas
Përf.:
Korea NOS
Përj.:
korea NOS me përfshirje të zemres (I02.0)
korea Huntington (G10)
korea reumatike (I02.-)
korea Sydenham (I02.-)
G25.6 Tike nga medikamentet dhe tike të tjera me origjinë organike
Coding-Hint
Përdorni kodet shtesë për shkaqet e jashtme (Kapitulli XX), nëse dëshironi, për të identifikuar barnat.
Përj.:
sindromën Tourette (F95.2)
tikun NOS (F95.9)
G25.8 Të tjera çrregullime ekstrapiramidale të lëvizjeve, të specifikuara
Përf.:
Sindroma e këmbës së lëvizshme
Sindrom Stiff-man
Përdorni kodet shtesë për shkaqet e jashtme (Kapitulli XX), nëse dëshironi, për të identifikuar barnat.
Coding-Hint
Akatizia (nga barnat) (nga trajtimi)
G25.9 Çrregullim ekstrapiramidal i lëvizjeve, i paspecifikuar

G26* Çrregullime ekstrapiramidale të lëvizjeve në sëmundje të klasifikuara diku tjetër

to top of page