Klasifikimi Statistikor Ndërkombëtar i Sëmundjeve dhe Problemeve të Lidhura me Shëndetin Revizioni i 10-të (ICD-10) Version për 2016

Kapitulli VI
Sëmundjet e Sistemit Nervor
(G00-G99)

G35 Skleroza multiple

Përf.:
sklerozën multiple (të):
  • NOS
  • medulës oblongate
  • kordës
  • përhapur
  • gjeneralizuar

G36 Tjetër demielinizim i diseminuar akut

Përj.:
encefalitin postinfeksion dhe encefalomielitin NOS (G04.8)
G36.0 Neuromielit optik (Devic)
Përf.:
Demielinimi në neuritin optik
Përj.:
neuritin optik NOS (H46)
G36.1 Leukoencefalit hemorragjik akut dhe subakut
G36.8 Tjetër demielinizim i diseminuar akut, i specifikuar
G36.9 Demielinizim i diseminuar akut, i paspecifikuar

G37 Sëmundje të tjera demielinizuese të SNQ

G37.0 Sklerozë difuze
Përf.:
Encefaliti periaksial
Sëmundja Schilder
Përj.:
adrenoleukodistrofinë [Addison-Schilder] (E71.3)
G37.1 Demielinizim qendror i korpusit kalloz
G37.2 Mielinolizë pontine qendrore
G37.3 Mielit transversal akut në sëmundje demielinizuese të SNQ
Përf.:
Mieliti transvers akut NOS
Përj.:
sklerozën multiple (G35)
neuromielitin optik [Devic] (G36.0)
G37.4 Mielit nekrotizant subakut
G37.5 Sklerozë koncentrike (Balo)
G37.8 Të tjera sëmundje demielinizuese të SNQ
G37.9 Sëmundje tjetër demielinizuese e SNQ, e paspecifikuar
to top of page