Klasifikimi Statistikor Ndërkombëtar i Sëmundjeve dhe Problemeve të Lidhura me Shëndetin Revizioni i 10-të (ICD-10) Version për 2016

Kapitulli VI
Sëmundjet e Sistemit Nervor
(G00-G99)

Polineuropatitë dhe çrregullime të tjera të sistemit nervor periferik
(G60-G64)

Përj.:
neuralgjinë NOS (M79.2)
neuritin NOS (M79.2)
neuritin periferik të shtatzënisë (O26.8)
radikulitin NOS (M54.1)

G60 Neuropati hereditare dhe idiopatike

G60.0 Neuropati hereditare motore e sensore
Përf.:
Sëmundjet:
  • Charcot-Marie-Tooth
  • Dejerine-Sottas
Neuropatia motore dhe sensore e trashëguar,
llojet I-IV
Atrofia muskulare peroneale (lloji aksonal)(lloji hipertrofik)
Sindroma Roussy-Levy
G60.1 Sëmundja e Refsum
G60.2 Neuropati e shoqëruar me ataksi hereditare
G60.3 Neuropati idiopatike progresive
G60.8 Neuropati të tjera hereditare dhe idiopatike
Përf.:
Sëmundja Morvan
Sindroma Nelaton
Neuropatia sensoriale:
  • e trashëguar në mënyrë dominante
  • e trashëguar në mënyrë recesive
G60.9 Neuropati hereditare dhe idiopatike, e paspecifikuar

G61 Polineuropati inflamatore

G61.0 Sindroma Guillain-Barre
Përf.:
Polineuriti akut (post-)infeksioz
Sindroma Miller-Fisher
G61.1 Neuropati e serumit
Coding-Hint
Përdorni kodet shtesë për shkaqet e jashtme (Kapitulli XX), nëse dëshironi, për të identifikuar barnat.
G61.8 Tjetër polineuropati inflamatore
G61.9 Polineuropati inflamatore, e paspecifikuar

G62 Polineuropati të tjera

G62.0 Polineuropati nga medikamentet
Coding-Hint
Përdorni kodet shtesë për shkaqet e jashtme (Kapitulli XX), nëse dëshironi, për të identifikuar barnat.
G62.1 Polineuropati alkoolike
G62.2 Polineuropati nga agjentë të tjerë toksikë
Coding-Hint
Përdorni kodet shtesë për shkaqet e jashtme (Kapitulli XX), nëse dëshironi, për të identifikuar barnat.
G62.8 Polineuropati të tjera, të specifikuara
Përf.:
Polineuropatia nga rrezatimi
Coding-Hint
Përdorni kodet shtesë për shkaqet e jashtme (Kapitulli XX), nëse dëshironi, për të identifikuar barnat.
G62.9 Polineuropati, e paspecifikuar
Përf.:
Neuropatia NOS

G63* Polineuropati në sëmundje të klasifikuara diku tjetër

G63.0* Polineuropati në sëmundjet infektive e parazitare të klasifikuara diku tjetër
Përf.:
polineuropati (në):
G63.1* Polineuropati në sëmundje neoplastike (C00-D48†)
G63.3* Polineuropati në sëmundje të tjera endokrine dhe metabolike (E00-E07†, E15-E16†, E20-E34†, E70-E89†)
G63.4* Polineuropati me defiçiencë nutricionale (E40-E64†)
G63.5* Polineuropati me çrregullime sistemike të indit lidhor (M30-M35†)
G63.6* Polineuropati me çrregullime të tjera muskuloskeletike (M00-M25†, M40-M96†)
G63.8* Polineuropati në sëmundje të tjera të klasifikuara diku tjetër
Përf.:
Neuropatia uremike (N18.5†)

G64 Çrregullime të tjera të sistemit nervor periferik

Përf.:
çrregullimet të sistemit nervor periferik NOS
to top of page