Klasifikimi Statistikor Ndërkombëtar i Sëmundjeve dhe Problemeve të Lidhura me Shëndetin Revizioni i 10-të (ICD-10) Version për 2016

Kapitulli VI
Sëmundjet e Sistemit Nervor
(G00-G99)

G70 Miastenia gravis dhe çrregullime të tjera neuromuskulare

Përj.:
botulizmin (A05.1)
miasteninë gravis neonatale tranziente (P94.0)
G70.0 Miastenia gravis
Coding-Hint
Përdorni kodet shtesë për shkaqet e jashtme (Kapitulli XX), nëse dëshironi, për të identifikuar barnat.
G70.1 Çrregullimet neuromuskulare toksike
Coding-Hint
Përdorni kodet shtesë për shkaqet e jashtme (Kapitulli XX), nëse dëshironi, për të identifikuar agjentët toksike.
G70.2 Miastenia kongjenitale dhe ajo e zhvillimit
G70.8 Çrregullime të tjera neuromuskulare, të specifikuara
G70.9 Çrregullim neuromuskular, i paspecifikuar

G71 Çrregullim muskular primar

Përj.:
artrogripozën multiple kongjenitale (Q74.3)
çrregullimet metabolike (E70-E90)
miozitin (M60.-)
G71.0 Distrofi muskulare
Përf.:
Distriofia muskulare:
 • autozomale recesive, e fëmijërisë, që ngjan me Duchenne ose Becker
 • beninje [Becker]
 • beninje skapuloperoneale me kontraktura të hershme [Emery-Dreifuss]
 • distale
 • facioskapulohumerale
 • të grupit të gjymtyrës
 • okulare
 • okulofaringeale
 • skapuloperoneale
 • e rëndë [Duchenne]
Përj.:
distrofinë muskulare kongjenitale:
 • NOS (G71.2)
 • me anomali morfologjike të veçanta të fibrave muskulare (G71.2)
G71.1 Çrregullime miotonike
Përf.:
Distrofia miotonike [Steinert]
Miotonia:
 • kondrodistrofike
 • nga barnat
 • simptomatike
Miotonike kongjenitale:
 • NOS
 • dominante [Thomsen]
 • recesive [Becker]
Neuromiotonia [Isaacs]
Paramiotonia kongjenitale
Pseudomiotonia
Coding-Hint
Përdorni kodet shtesë për shkaqet e jashtme (Kapitulli XX), nëse dëshironi, për të identifikuar barnat.
G71.2 Miopati kongjenitale
Përf.:
Distrofia muskulare kongjenitale:
 • NOS
 • me anomali morfologjike specifike të fibrës së muskulit
Sëmundja:
 • e bërthamës qendrore
 • e minibërthamës
 • shumë-bërthamore
Mospërputhjet e llojeve të fibrave
Miopatia:
 • miotubulare (centronukleare)
 • nemaline
G71.3 Miopati mitokondriale, e paklasifikuar diku tjetër
G71.8 Çrregullime të tjera primare të muskujve
G71.9 Çrregullim primar i muskujve, i paspecifikuar
Përf.:
Miopatia hereditare NOS

G72 Miopati të tjera

Përj.:
artrogripozën multiple kongjenitale (Q74.3)
dermatopolimiozitin (M33.-)
infarktin ishemik të muskulit (M62.2)
miozitin (M60.-)
polimiozitin (M33.2)
G72.0 Miopati nga medikamentet
Coding-Hint
Përdorni kodet shtesë për shkaqet e jashtme (Kapitulli XX), nëse dëshironi, për të identifikuar barnat.
G72.1 Miopati alkoolike
G72.2 Miopati nga agjentë të tjerë toksike
Coding-Hint
Përdorni kodet shtesë për shkaqet e jashtme (Kapitulli XX), nëse dëshironi, për të identifikuar agjentët toksike.
G72.3 Paralizë periodike
Përf.:
Paralizë periodike (familjare):
 • hiperkalemike
 • hipokalemike
 • miotonike
 • normokalemike
G72.4 Miopati inflamatore, e paklasifikuar diku tjetër
G72.8 Miopati të tjera, të specifikuara
G72.9 Miopati e paspecifikuar

G73* Çrregullime të lidhjeve neuromuskulare dhe të muskujve në sëmundje të paklasifikuara diku tjetër

G73.0* Sindroma miastenike në sëmundjet endokrine
Përf.:
Sindroma miastenike në:
G73.1* Lambert-Eaton syndrome (C00-D48†)
G73.2* Sindroma të tjerë miastenikë në sëmundjet neoplastike (C00-D48†)
G73.3* Sindroma miastenikë në sëmundje të tjera të klasifikuara diku tjetër
G73.4* Miopati në sëmundjet infektive e parazitare të klasifikuara diku tjetër
G73.5* Miopati në sëmundjet endokrine
Përf.:
Miopati në:
Miopatinë tirotoksike (E05.-†)
G73.6* Miopati në sëmundjet metabolike
Përf.:
Miopati në:
 • sëmundjet e depozitimit të glikogjenit (E74.0†)
 • sëmundjet e depozitimit të lipideve (E75.-†)
G73.7* Miopati në sëmundje të tjera të klasifikuara diku tjetër
Përf.:
Miopati në:
to top of page