Klasifikimi Statistikor Ndërkombëtar i Sëmundjeve dhe Problemeve të Lidhura me Shëndetin Revizioni i 10-të (ICD-10) Version për 2016

Kapitulli VI
Sëmundjet e Sistemit Nervor
(G00-G99)

G80 Paraliza cerebrale infantile

Përj.:
paraplegjinë spastike të trashëguar (G11.4)
G80.0 Paraliza cerebrale spastike
Përf.:
Paraliza cerebrale spastike tetraplegjike
G80.1 Diplegjia spastike
Përf.:
Paraliza (cerebrale) spastike kongjenitale
Paraliza cerebrale spastike NOS
G80.2 Hemiplegjia infantile
G80.3 Paraliza cerebrale diskinetike
Përf.:
Paraliza cerebrale atetoide
Paraliza cerebrale distonike
G80.4 Paraliza cerebrale ataksike
G80.8 Paraliza të tjera cerebrale
Përf.:
Sindroma të paralizës cerebrale të përzier
G80.9 Paralizë cerebrale, e paspecifikuar
Përf.:
Paralizë cerebrale NOS

G81 Hemiplegji

Shënim:

Për kodimin primar, kjo kategori duhet të përdoret vetëm kur hemiplegjia (e plotë) (e paplotë) raportohet pa shumë specifikime, ose kur thuhet që është e vjetër por pa një shkak specifik. Kategoria përdoret gjithashtu për kodime të shumëfishta për të identifikuar ato lloje hemiplegjie që vijnë nga çdo shkak.

Përj.:
paralizën cerebrale kongjenitale (G80.-)
G81.0 Hemiplegji flakside
G81.1 Hemiplegji spastike
G81.9 Hemiplegji,e paspecifikuar

G82 Paraplegji dhe tetraplegji

Shënim:

Për kodimin primar, kjo kategori duhet të përdoret vetëm kur gjendjet raportohen pa shumë specifikime, ose kur thuhet që janë të vjetra por pa një shkak specifik. Kategoria përdoret gjithashtu për kodime të shumëfishta për të identifikuar ato lloje hemiplegjie që vijnë nga çdo shkak.

Përj.:
paralizën cerebrale kongjenitale (G80.-)
G82.0 Paraplegji flakside
G82.1 Paraplegji spastike
G82.2 Paraplegji, e paspecifikuar
Përf.:
Paraplegjia e të dy gjymtyrëve të poshtëme NOS
Paraplegjia (e poshtëme) NOS
G82.3 Tetraplegji flakside
G82.4 Tetraplegji spastike
G82.5 Tetraplegji, e paspecifikuar
Përf.:
Kuadriplegjia (e poshtëme) NOS

G83 Sindroma të tjerë paralitikë

Shënim:

Për kodimin primar, kjo kategori duhet të përdoret vetëm kur gjendjet raportohen pa shumë specifikime, ose kur thuhet që janë të vjetra por pa një shkak specifik. Kategoria përdoret gjithashtu për kodime të shumëfishta për të identifikuar ato lloje hemiplegjie që vijnë nga çdo shkak.

Përf.:
paralizën (e plotë) (e paplotë), përveç se në G80-G82
G83.0 Diplegji e gjymtyrëve të sipërme
Përf.:
Diplegjia (e sipërme)
Paralizë e të dy gjymtyrëve të sipërme
G83.1 Monoplegji e gjymtyrës së poshtëme
Përf.:
Paralizë e të dy gjymtyrëve të poshtëme
G83.2 Monoplegji e gjymtyrës së sipërme
Përf.:
Paralizë e gjymtyrës së sipërme
G83.3 Monoplegji, e paspecifikuar
G83.4 Sindrom i cauda equine
Përf.:
Fshikëz neurogjenike nga sindroma e cauda equina
Përj.:
fshikëzën e kordës NOS (G95.8)
G83.5 Sindroma e mbylljes brenda (vetvetes)
G83.8 Sindroma të tjerë paralitikë, të specifikuar
Përf.:
Paraliza e Todd (postepileptike)
G83.9 Sindrom paralitik, i paspecifikuar
to top of page