Klasifikimi Statistikor Ndërkombëtar i Sëmundjeve dhe Problemeve të Lidhura me Shëndetin Revizioni i 10-të (ICD-10) Version për 2016

Kapitulli VI
Sëmundjet e Sistemit Nervor
(G00-G99)

G90 Çrregullime të sistemit nervor autonom

Përj.:
disfunkionin e sistemit nervor autonom nga alkooli (G31.2)
G90.0 Neuropati idiopatike automatike periferike
Përf.:
Sinkopi i sinusit karotid
G90.1 Disautonomi familjare (Riley-Day)
G90.2 Sindroma Horner
Përf.:
Sindroma Bernard(-Horner)
G90.4 Degjenerim multisistemik
G90.8 Çrregullime të tjera të sistemit nervor autonomik
G90.9 Çrregullim i sistemit nervor autonomik, i paspecifikuar

G91 Hidrocefali

Përf.:
hidrocefalinë e fituar
Përj.:
hidrocefalinë:
 • e fituar, të të porsalindurit (P91.7)
 • kongjenitale (Q03.-)
 • nga toksoplasmoza kongjenitale (P37.1)
G91.0 Hidrocefali komunikuese
G91.1 Hidrocefali obstruktive
G91.2 Hidrocefali me presion normal
G91.3 Hidrocefali post-traumatike, e paspecifikuar
G91.8 Formë tjetër e hidrocefalisë
G91.9 Hidrocefali, e paspecifikuar

G92 Encefalopati toksike

Coding-Hint
Përdorni kodet shtesë për shkaqet e jashtme (Kapitulli XX), nëse dëshironi, për të identifikuar agjentët toksike.

G93 Çrregullime të tjera të trurit

G93.0 Ciste cerebrale
Përf.:
Cistet araknoidale
Cisti porencefalik, i fituar
Përj.:
cistet perventrikulare të fituara të të porsalindurit (P91.1)
cistet cerebrale kongjenitale (Q04.6)
G93.1 Dëmtim i trurit nga anoksia, i paklasifikuar diku tjetër
Përj.:
që komplikon :
anoksinë neonatale (P21.9)
G93.2 Hipertension intrakranial beninj
Përj.:
encefalopatinë hipertensive (I67.4)
G93.3 Sindrom postviral i lodhjes
Përf.:
Encefalomieliti mialgjik beninj
G93.4 Encefalopati, e paspecifikuar
Përj.:
encefalopatitë:
G93.5 Komprimim i trurit
Përf.:
 • Komprimim
 • Hernie
 • i/e medulës (oblongata)
Përj.:
komprimimin traumatik (difuz) të trurit (S06.2)
komprimimin traumatik (difuz) të trurit:
G93.6 Edemë cerebrale
Përj.:
edemën cerebrale:
 • për shkak të dëmtimit gjatë lindjes (P11.0)
 • traumatike (S06.1)
G93.7 Sindroma Reye
Coding-Hint
Përdorni kodet shtesë për shkaqet e jashtme (Kapitulli XX), nëse dëshironi, për të identifikuar shkakun.
G93.8 Çrregullime të tjera të trurit, të specifikuara
Përf.:
Encefalopatia pas-rrezatimit
Coding-Hint
Përdorni kodet shtesë për shkaqet e jashtme (Kapitulli XX), nëse dëshironi, për të identifikuar shkakun.
G93.9 Çrregullim i trurit, i paspecifikuar

G94* Çrregullime të tjera të trurit në sëmundje të klasifikuara diku tjetër

G94.0* Hidrocefali në sëmundjet infektive e parazitare të klasifikuara diku tjetër (A00-B99†)
G94.1* Hidrocefali në sëmundjet neoplastike (C00-D48†)
G94.2* Hidrocefali në sëmundje të tjera të klasifikuara diku tjetër
G94.8* Çrregullime të tjera të specifikuara të trurit në sëmundje të klasifikuara diku tjetër

G95 Sëmundje të tjera të medulës spinale

Përj.:
mielitin (G04.-)
G95.0 Siringomielia dhe siringobulbia
G95.1 Mielopatitë vaskulare
Përf.:
Infarkti akut i medulës spinale (embolik)(jo-embolik)
Tromboza arteriale e medulës spinale
Hematomielia
Flebiti dhe tromboflebiti intraspinal jopiogjenik
Edema e medulës spinale
Mieopatia nekrotike subakute
Përj.:
flebitin dhe tromboflebitin, përveç atij jopiogjenik (G08)
G95.2 Komprimim i medulës spinale, i paspecifikuar
G95.8 Sëmundje të tjera të medulës spinale, të specifikuara
Përf.:
Fshikëza e medulës NOS
Mielopatia:
 • nga barnat
 • nga rrezatimi
Coding-Hint
Përdorni kodet shtesë për shkaqet e jashtme (Kapitulli XX), nëse dëshironi, për të identifikuar shkakun.
Përj.:
fshikëzën neurogjenike:
 • NOS (N31.9)
 • për shkak të sindromës së cauda equina (G83.4)
disfunksionin neuromuskular të fshikëzës pa përmendje të lezioneve të medulës spinale (N31.-)
G95.9 Sëmundje e medulës spinale, e paspecifikuar
Përf.:
Mielopatia NOS

G96 Çrregullime të tjera të SNQ

G96.0 Rrjedhje e lëngut cerebrospinal
Përj.:
nga shpimet spinale (G97.0)
G96.1 Çrregullime të meningeve, të paklasifikuara diku tjetër
Përf.:
Adezionet meningeale (cerebrale)(spinale)
G96.8 Çrregullime të tjera të specifikuara të SNQ
G96.9 Çrregullim i SNQ, i paspecifikuar

G97 Çrregullime postproçedurale të sistemit nervor, të paklasifikuara diku tjetër

G97.0 Rrjedhje e lëngut cerebrospinal nga punksioni spinal
G97.1 Reaksion tjetër nga punksioni spinal e ai lumbar
G97.2 Hipotension intraventrikular pas shuntit ventrikular
G97.8 Çrregullime të tjera postproçedurale të sistemit nervor
G97.9 Çrregullime postproçedural i sistemit nervor, i paspecifikuar

G98 Çrregullime të tjera të sistemit nervor, të paklasifikuara diku tjetër

Përf.:
çrregullimet e sistemit nervor NOS

G99* Çrregullime të tjera të sistemit nervor në sëmundje të klasifikuara diku tjetër

G99.0* Neuropati të sistemit nervor autonom në sëmundjet endokrine dhe ato metabolike
Përf.:
Neuropatia autonomike amiloide (E85.-†)
Neuropatia autonomike diabetike (E10-E14 me kod të katërt të përbashkët .4†)
G99.1* Çrregullime të tjera të sistemit nervor autonom në sëmundje të tjera të klasifikuara diku tjetër
G99.2* Mielopati në sëmundje të klasifikuara diku tjetër
Përf.:
Sindromat e komprimimit të arterieve spinale anteriore dhe vertebrale (M47.0†)
Mielopati në:
G99.8* Çrregullime të tjera të specifikuara të sistemit nervor në sëmundje të klasifikuara diku tjetër
Përf.:
Paraliza uremike (N18.5†)
to top of page