Klasifikimi Statistikor Ndërkombëtar i Sëmundjeve dhe Problemeve të Lidhura me Shëndetin Revizioni i 10-të (ICD-10) Version për 2016

Kapitulli VII
Sëmundjet e syrit dhe anekseve të tij
(H00-H59)

H25 Katarakt senil

Përj.:
glaukomën kapsulare me pseudoeksfoliacion të lentes (H40.1)
H25.0 Katarakt senil incipient
Përf.:
Katarakt senil:
  • koronar
  • kortikal
  • pikësor
Katarakt senil polar subkortikal (anterior)(posterior)
Xhepat e Water
H25.1 Katarakt senil nuclear
Përf.:
Cataracta brunescens
Katarakti nuklear sklerozant
H25.2 Katarakt senil, tip morgagnian
Përf.:
Katarakt senil i hipermaturuar
H25.8 Formë tjetër e kataraktit senil
Përf.:
Forma të kombinuara të kataraktit senil
H25.9 Katarakt senil i paspecifikuar

H26 Formë tjetër e kataraktit

Përj.:
kataraktin kongjenital (Q12.0)
H26.0 Katarakt infantil, juvenil dhe presenil
H26.1 Katarakt traumatik
Coding-Hint
Përdorni kodet shtesë për shkaqet e jashtme (Kapitulli XX), nëse dëshironi, për të identifikuar shkaqet.
H26.2 Katarakt i komplikuar
Përf.:
Katarakt në iridociklitin kronik
Katarakt sekondar në çrregullimet okulare
Pikëzat glaukomatoze (subkapsulare)
H26.3 Katarakt nga medikamentet
Coding-Hint
Përdorni kodet shtesë për shkaqet e jashtme (Kapitulli XX), nëse dëshironi, për të identifikuar barnat.
H26.4 Gjendje pas kataraktit
Përf.:
Katarakt sekondar
Unazat e Soemmerring
H26.8 Katarakt tjetër, i specifikuar
H26.9 Katarakt i paspecifikuar

H27 Çrregullime të tjera të kristalinit

Përj.:
keqformime kongjenitale të lentes (Q12.-)
komplikacione mekanike të lentes intraokulare (T85.2)
pseudofakia (Z96.1)
H27.0 Afakia
H27.1 Dislokacion i kristalinit
H27.8 Çrregullime të tjera të kristalinit, të specifikuara
H27.9 Çrregullime të kristalinit, të paspecifikuara

H28* Katarakt dhe çrregullime të tjera të kristalinit në sëmundje të klasifikuara diku tjetër

H28.1* Katarakt në sëmundje të tjera endokrine, nutricionale dhe metabolike
Përf.:
Katarakt në hipoparatiroidizëm (E20.-†)
Katarakti i kequshqyerjes-dehidratimit (E40-E46†)
H28.2* Katarakt në sëmundje të tjera të klasifikuara diku tjetër
Përf.:
Katarakti miotonik (G71.1†)
H28.8* Çrregullime të tjera të kristalinit në sëmundje të klasifikuara diku tjetër
to top of page