Klasifikimi Statistikor Ndërkombëtar i Sëmundjeve dhe Problemeve të Lidhura me Shëndetin Revizioni i 10-të (ICD-10) Version për 2016

Kapitulli VII
Sëmundjet e syrit dhe anekseve të tij
(H00-H59)

H30 Inflamacion korioretinal

H30.0 Inflamacion korioretinal fokal
Përf.:
Fokal:
 • korioretinit
 • koroidit
 • retinit
 • retinokoroidit
H30.1 Inflamacion korioretinal i diseminuar
Përf.:
I diseminuar:
 • korioretinit
 • koroidit
 • retinit
 • retinokoroidit
Përj.:
retinopatinë eksudative (H35.0)
H30.2 Ciklit posterior
Përf.:
Pars planitis
H30.8 Inflamacione të tjera retinal
Përf.:
Sëmundja Harada
H30.9 Inflamacion korioretinal i paspecifikuar
Përf.:
 • Korioretinit
 • Koroidit
 • Retinit
 • Retinokoroidit
 • NOS

H31 Çrregullime të tjera koroidale

H31.0 Cikatrice korioretinale
Përf.:
Cikatrice të makulës së polit posterior (post-inflamator)(post-traumatik)
Retinopatia diellore
H31.1 Degjenerim koroidal
Përf.:
 • Atrofi
 • Sklerozë
 • koroidale
Përj.:
vijëzat angioide (H35.3)
H31.2 Distrofi koroidale hereditare
Përf.:
Koroidemia
Distrofi, koroidale (areolare centrale) (e gjeneralizuar)(peripapilare)
Atrofi spirale, koroide
Përj.:
oriniteminë (E72.4)
H31.3 Hemorragji dhe rupturë koroidale
Përf.:
Hemorragji koroidale:
 • NOS
 • ekspulsive
H31.4 Shkëputje koroidale
H31.8 Çrregullime të tjera koroidale, të specifikuara
Përf.:
Neovaskularizim koroidal
H31.9 Çrregullim koroidal i paspecifikuar

H32* Çrregullime korioretinale në sëmundje të klasifikuara diku tjetër

H32.0* Inflamacion korioretinal në sëmundje infektive e parazitare të klasifikuara diku tjetër
Përf.:
Korioretinit (në):
H32.8* Çrregullime të tjera korioretinale në sëmundje të klasifikuara diku tjetër
Përf.:
Retiniti albuminurik (N18.5†)
Retiniti renal (N18.5†)

H33 Shkëputje dhe çarje të retinës

Përj.:
shkëputjen e epitelit pigmentar të retinës (H35.7)
H33.0 Shkëputje e retinës me çarje të saj
Përf.:
Shkëputje regmatogjenoze e retinës
H33.1 Retinoskizis dhe ciste retinale
Përf.:
Cisti i ora serrata
Cisti parazitar i retinës NOS
Pseudocisti i retinës
Përj.:
retinoskizën kongjenitale (Q14.1)
degjenerimin mikrocistoid të retinës (H35.4)
H33.2 Shkëputje seroze e retinës
Përf.:
Shkëputje e retinës:
 • NOS
 • pa çarje të retinës
Përj.:
korioretinopatinë centrale seroze (H35.7)
H33.3 Çarje e retinës pa shkëputje të saj
Përf.:
 • Çarje në formë patkoi
 • Vrimë e rrumbullakët
 • i/e retinës,pa shkëputje
Operkulum
Çarje e retinës NOS
Përj.:
cikatricet e retinës pas kirurgjisë së shkëputjes (H59.8)
degradim retinal periferik pa çarje (H35.4)
H33.4 Shkëputje e retinës nga tërheqja
Përf.:
Vitreo-retinopati proliferative me shkëputje të retines
H33.5 Shkëputje të tjera të retinës

H34 Okluzione vaskulare të retinës

Përj.:
amaurozën fugaks (G45.3)
H34.0 Okluzion kalimtar i arteries retinale
H34.1 Okluzion i arteries retinale centrale
H34.2 Okluzione të arterieve të tjera retinale
Përf.:
Pllaka e Hollenhorst
Retinal/e:
 • Okluzion i arteries:
  • të degës
  • të pjesshme
 • Mikroembolizëm
H34.8 Okluzione të tjera vaskulare të retinës
Përf.:
Okluzion i venës retinale:
 • centrale
 • insipiente
 • të pjesshme
 • tributare
H34.9 Okluzion vaskular i retinës, i paspecifikuar

H35 Çrregullime të tjera të retinës

H35.0 Retinopatia bazë dhe ndryshime vaskulare të retinës
Përf.:
Ndryshime në pamjen vaskulare të retinës
Retinale:
 • mikro-aneurizma
 • neovaskularizime
 • perivaskulite
 • variçe
 • këllëfë vaskularë
 • vaskulite
Retinopati:
 • NOS
 • në sfond NOS
 • Coats
 • eksudative
 • hipertensive
H35.1 Retinopati e prematurancës
Përf.:
Fibroplazia retrolentale
H35.2 Tjetër retinopati proliferative
Përf.:
Vitreo-retinopati proliferative
Përj.:
vitreoretinopatinë proliferative me shkëputje retinale (H33.4)
H35.3 Degjenerim i makulës dhe i polit posterior
Përf.:
 • Vijëzat angioide
 • Cist
 • Drusen (degjenerativ)
 • Hole
 • Puckering
 • i/e makulës
Degjenerimi Kuhnt-Junius
Degjenerimi makular senil (atrofik)(eksudativ)
Makulopatia toksike
Coding-Hint
Përdorni kodet shtesë për shkaqet e jashtme (Kapitulli XX), nëse dëshironi, për të identifikuar barnat.
H35.4 Degjenerim periferik i retinës
Përf.:
Degjenerimi, retinal:
 • NOS
 • lattice
 • mikrocistoid
 • palisade
 • gur kalldrëmi
 • retikular
Përj.:
me çarje retinale (H33.3)
H35.5 Distrofi hereditare e retinës
Përf.:
Distrofi:
 • retinale (albipunktate)(pigmentare)(viteliforme)
 • tapetoretinale
 • vitreoretinale
Retiniti pigmentoz
Sëmundja e Stargardt
H35.6 Hemorragji e retinës
H35.7 Ndarje e shtresave të retinës
Përf.:
Korioretinopatia seroze centrale
Shkëputje e epitelit pigmental të retinës
H35.8 Çrregullime të tjera të retinës, të specifikuara
H35.9 Çrregullim i retinës, i paspecifikuar

H36* Çrregullime të retinës në sëmundje të klasifikuara diku tjetër

H36.8* Çrregullime të tjera të retinës në sëmundje të klasifikuara diku tjetër
Përf.:
Retinopatia aterosklerotike (I70.8†)
Retinopatia drepanocitare proliferative (D57.-†)
Distrofi retinale në çrregullimet e depozitimit të lipideve (E75.-†)
to top of page