Klasifikimi Statistikor Ndërkombëtar i Sëmundjeve dhe Problemeve të Lidhura me Shëndetin Revizioni i 10-të (ICD-10) Version për 2016

Kapitulli VIII
Sëmundjet e veshit dhe proçesit mastoid
(H60-H95)

H65 Otitis media joqelbëzues

Përf.:
me miringit
Coding-Hint
Përdorni kodet shtesë (H72.-) nëse dëshironi, për të idenfikuar praninë e membranës timpanike të shpuar.
H65.0 Otitis media akut seroz
Përf.:
Otiti media sekretor akut ose subakut
H65.1 Otitis media akut joqelbëzues tjetër
Përf.:
Otiti media, akut dhe subakut:
 • alergjik (mukoid)(sanguin)(seroz)
 • mukoid
 • joqelbëzuese NOS
 • sanguin
 • seromucinoz
Përj.:
barotraumën otitike (T70.0)
otitin media (akut) NOS (H66.9)
H65.2 Otitis media kronik seroz
Përf.:
Katarri tubotimpanik kronik
H65.3 Otitis media kronik mukoid
Përf.:
Vinovil në vesh
Otitis media, kronik:
 • mucinoz
 • sekretor
 • transudativ
Përj.:
sëmundjen adezive të veshit të mesëm (H74.1)
H65.4 Otitis media kronik joqelbëzues tjetër
Përf.:
Otiti media, kronik:
 • alergjik
 • eksudativ
 • joqelbëzuese NOS
 • seromucinoz
 • me efuzion (jopurulent)
H65.9 Otitis media joqelbëzues i paspecifikuar
Përf.:
Otitis media:
 • alergjik
 • katarral
 • eksudativ
 • mukoid
 • sekretor
 • seromucinoze
 • seroz
 • transudativ
 • me efuzion (jopurulent)

H66 Otitis media qelbëzues (=purulent) dhe i paspecifikuar

Përf.:
me miringit
Coding-Hint
Përdorni kodet shtesë (H72.-) , nëse dëshironi, për të idenfikuar praninë e membranës timpanike të shpuar.
H66.0 Otitis media akut qelbëzues
H66.1 Otitis media tubotimpanik kronik qelbëzues
Përf.:
Otitis media qelbëzues kronik beninj
Sëmundja tubotimpanike kronike
H66.2 Otitis media atikoantral kronik qelbëzues
Përf.:
Sëmundja atikoantrale kronike
H66.3 Otitis media kronik qelbëzues tjetër
Përf.:
Otitis media qelbëzues kronik NOS
H66.4 Otitis media qelbëzues i paspecifikuar
Përf.:
Otitis media qelbëzues NOS
H66.9 Otitis media i paspecifikuar
Përf.:
Otitis media:
 • NOS
 • akut NOS
 • kronik NOS

H67* Otitis media në sëmundje të klasifikuara tjetërkund

H67.0* Otitis media në sëmundjet bakteriale të klasifikuara tjetërkund
Përf.:
Otitis media në:
H67.1* Otitis media në sëmundjet virale të klasifikuara tjetërkund
Përf.:
Otitis media në:
 • grip
  • virus sezonal i identifikuar i gripit (J10.8†)
  • virus i paidentifikuar i gripit (J11.8†)
  • virus i identifikuar i gripit zoonotik ose epidemik (J09†)
 • fruth (B05.3†)
H67.8* Otitis media në sëmundje të tjera të klasifikuara tjetërkund

H68 Salpingiti dhe obstruksioni Eustakian

H68.0 Salpingiti Eustakian
H68.1 Bllokimi (obstruksioni) i tubit të Eustakit
Përf.:
 • Komprimim
 • Stenozë
 • Strikturë
 • e tubit të Eustakit

H69 Çrregullime të tjera të tubit të Eustakit

H69.0 Tubi patuloz i Eustakit
H69.8 Çrregullime të tjera specifike të tubit të Eustakit
H69.9 Çrregullime të paspecifikuara të tubit të Eustakit

H70 Mastoiditi dhe gjendje të lidhura me të

H70.0 Mastoiditi akut
Përf.:
 • Abscesi
 • Empiema
 • e mastoidit
H70.1 Mastoiditi kronik
Përf.:
 • Karies
 • Fistula
 • e mastoidit
H70.2 Petroziti
Përf.:
Inflamacion i kockës petroze (akute)(kronike)
H70.8 Mastoidit tjetër dhe gjendje që lidhen me të
H70.9 Mastoidit i paspecifikuar

H71 Kolesteatoma e veshit të mesëm

Përf.:
kolesteatomën e timpanit
Përj.:
kolesteatomën e veshit të jashtëm (H60.4)
kolesteatomën e përsëritur të kavitetit pas mastoidektomisë (H95.0)

H72 Perforacioni i membranës timpanike

Përf.:
perforacionin e daulles së veshit:
 • të vazhduar post-traumatike
 • post-inflamatore
Përj.:
perforacionin traumatik të daulles së veshit (S09.2)
H72.0 Perforacioni qendror i membranës timpanike
H72.1 Perforacioni atik i membranës timpanike
Përf.:
Perforacion i pjesës flakside
H72.2 Perforacione të tjera marginale të membranës timpanike
H72.8 Perforacione të tjera të membranës timpanike
Përf.:
 • Perforacion:
  • i shumëfishtë
  • total
 • i membranës timpanike
H72.9 Perforacioni i membranës timpanike, i paspecifikuar

H73 Çrregullime të tjera të membranës timpanike

H73.0 Miringiti (myringitis) akut
Përf.:
Timpaniti akut
Miringiti buloz
Përj.:
me otitin media (H65-H66)
H73.1 Miringiti kronik
Përf.:
Timpaniti kronik
Përj.:
me otitin media (H65-H66)
H73.8 Çrregullime të tjera specifike të membranës timpanike
H73.9 Çrregullime të membranës timpanike, të paspecifikuara

H74 Çrregullime të tjera të veshit të mesëm dhe mastoidit

H74.0 Timpanoskleroza
H74.1 Sëmundja e adezionit të veshit të mesëm
Përf.:
Otiti adeziv
Përj.:
vinovil në vesh (H65.3)
H74.2 Diskontinuiteti dhe luksacioni i kockave të vogla të veshit
H74.3 Çrregullime të tjera të fituara të kockave të vogla të veshit
Përf.:
 • Ankilozë
 • Humbje e pjesshme
 • e kockave të veshit
H74.4 Polipet e veshit të mesëm
H74.8 Çrregullime të tjera specifike të veshit të mesëm dhe mastoidit
H74.9 Çrregullime të veshit të mesëm dhe mastoidit, të paspecifikuara

H75* Çrregullime të tjera të veshit të mesëm dhe mastoidit në sëmundje të klasifikuara tjetërkund

H75.0* Mastoiditi në sëmundjet infektive dhe parazitare të klasifikuara tjetërkund
Përf.:
Mastoiditi tuberkular (A18.0†)
H75.8* Çrregullime të tjera specifike të veshit të mesëm dhe mastoidit në sëmundjet e klasifikuara tjetërkund
to top of page