Klasifikimi Statistikor Ndërkombëtar i Sëmundjeve dhe Problemeve të Lidhura me Shëndetin Revizioni i 10-të (ICD-10) Version për 2016

Kapitulli VIII
Sëmundjet e veshit dhe proçesit mastoid
(H60-H95)

H80 Otoskleroza

Përf.:
otospongiozën
H80.0 Otoskleroza që prek dritaren ovale, jo-obliteruese
H80.1 Otoskleroza që prek dritaren ovale, obliteruese
H80.2 Otoskleroza kokleare
Përf.:
Otoskleroza që përfshin:
  • kapsulën otike
  • dritaren e rrumbullakët
H80.8 Otoskleroza të tjera
H80.9 Otoskleroza të paspecifikuara

H81 Çrregullime të funksionit vestibular

Përj.:
vertigo:
H81.0 Sëmundja e Ménière
Përf.:
Hidropsin e labirithit
Vertigon ose sindromën Ménière
H81.1 Vertigo paroksizmale beninje
H81.2 Neuroniti vestibular
H81.3 Vertigo tjetër periferike
Përf.:
Sindroma Lermoyez
Vertigo:
  • aurale
  • otogjenike
  • periferike NOS
H81.4 Vertigo me origjinë qendrore
Përf.:
Nistagmus pozicional central
H81.8 Çrregullime të tjera të funksionit vestibular
H81.9 Çrregullime të funksionit vestibular, të paspecifikuara
Përf.:
Sindroma vertiginoze NOS

H82* Sindromat vertiginoze në sëmundje të klasifikuara tjetërkund

H83 Sëmundje të tjera të veshit të brendshëm

H83.0 Labirintiti
H83.1 Fistula labirintine
H83.2 Disfunksioni labirintin
Përf.:
  • Hipersensitiviteti
  • Hipofunksioni
  • Humbja e funksionit
  • të labirinthit
H83.3 Efekte zhurmuese të veshit të brendshëm
Përf.:
Trauma akustike
Humbje dëgjimi nga zhurmat
H83.8 Sëmundje të tjera specifike të veshit të brendshëm
H83.9 Sëmundje të veshit të brendshëm, të paspecifikuara
to top of page