Klasifikimi Statistikor Ndërkombëtar i Sëmundjeve dhe Problemeve të Lidhura me Shëndetin Revizioni i 10-të (ICD-10) Version për 2016

div class="Chapter">

Kapitulli VIII
Sëmundjet e veshit dhe proçesit mastoid
(H60-H95)

H90 Humbja konduktive dhe neurosensoriale e dëgjimit

Përf.:
shurdhërinë e lindur
Përj.:
shurdhmemecërinë NEC (H91.3)
shurdhërinë NOS (H91.9)
humbje dëgjimi:
H90.0 Humbja konduktive e dëgjimit, e dyanëshme (bilaterale)
H90.1 Humbja konduktive e dëgjimit, unilaterale me dëgjim të paprekur në anën tjetër
H90.2 Humbja konduktive e dëgjimit, e paspecifikuar
Përf.:
Shurdhëri konduktive NOS
H90.3 Humbja neurosensoriale e dëgjimit, bilaterale
H90.4 Humbja neurosensoriale e dëgjimit, unilaterale me dëgjim të paprekur në anën tjetër
H90.5 Humbja neurosensoriale e dëgjimit, e paspecifikuar
Përf.:
Shurdhëri kongjenitale NOS
 • Humbje dëgjimi:
  • qendrore
  • neurale
  • perceptive
  • sensoriale
 • NOS
Shurdhëri sensoneurale NOS
H90.6 Humbja e përzier konduktive dhe neurosensoriale e dëgjimit, bilaterale
H90.7 Humbja e përzier konduktive dhe neurosensoriale e dëgjimit, unilaterale me dëgjim të paprekur në anën tjetër
H90.8 Humbje e përzier konduktive dhe neurosensoriale e dëgjimit, e paspecifikuar

H91 Humbje të tjera të dëgjimit

Përj.:
perceptim auditiv anormal (H93.2)
humbje dëgjimi e klasifikuar në H90.-
cerumen i prekur (H61.2)
humbje dëgjimi nga zhurmat (H83.3)
shurdhëri psikogjenike (F44.6)
shurdhëri ishemike tranziente (H93.0)
H91.0 Humbje ototoksike e dëgjimit
Coding-Hint
Përdorni kodet shtesë për shkaqet e jashtme (Kapitulli XX), nëse dëshironi, për të identifikuar agjentin toksik.
H91.1 Presbycusis (=Presbikuzia)
Përf.:
Presbiakuzia
H91.2 Humbja e menjëhershme idiopatike e dëgjimit
Përf.:
Humbje e papritur e dëgjimit NOS
H91.3 Shurdhmemecëria, e paklasifikuar tjetërkund
H91.8 Humbje të tjera të specifikuara të dëgjimit
H91.9 Humbje e dëgjimit, e paspecifikuar
Përf.:
Shurdhëri:
 • NOS
 • frekuencë e lartë
 • frekuencë e ulët

H92 Otalgjia dhe efuzioni i veshit

H92.0 Otalgjia
H92.1 Rjedhje nga veshi (Otorrhea)
Përj.:
rrjedhjen nga veshi të lëngut trunoshpinor (G96.0)
H92.2 Otorragjia
Përj.:
otorragjinë traumatike - kodoni sipas llojit të dëmtimit

H93 Çrregullime të tjera të veshit të paklasifikuara tjetërkund

H93.0 Çrregullime degjenerative dhe vaskulare të veshit
Përf.:
Shurdhëri ishemike tranziente
Përj.:
presbikusinë (H91.1)
H93.1 Tinnitusi
H93.2 Perceptime anormale të tjera dëgjimore
Përf.:
Rekrutimi auditor
Diplakusia
Hiperakusia
Ndryshim i përkohshëm i pragut akustik
Përj.:
haluçinacione auditore (R44.0)
H93.3 Çrregullime të nervit akustik
Përf.:
Çrregullime të nervit të 8-të kranial
H93.8 Çrregullime të tjera specifike të veshit
H93.9 Çrregullime të veshit, të paspecifikuara

H94* Çrregullime të tjera të veshit në sëmundje të klasifikuara tjetërkund

H94.0* Neuriti akustik në sëmundjet infektive dhe parazitare të klasifikuara tjetërkund
Përf.:
Neuriti akustik në sifilis (A52.1†)
H94.8* Çrregullime të tjera specifike të veshit në sëmundje të klasifikuara tjetërkund

H95 Çrregullime postproçedurale të veshit dhe procesit mastoid të paklasifikuara tjetërkund

H95.0 Kolesteatoma rekurrente e kavitetit postmastoidektomik
H95.1 Çrregullime të tjera që pasojnë mastoidektominë
Përf.:
 • Inflamacion kronik
 • Granulim
 • Cist mukozal
 • i kavitetit postmastoidektomik
H95.8 Çrregullime të tjera postproçedurale të veshit dhe proçesit mastoid
H95.9 Çrregullime postproçedurale të veshit dhe proçesit mastiod, të paspecifikuara
to top of page