Klasifikimi Statistikor Ndërkombëtar i Sëmundjeve dhe Problemeve të Lidhura me Shëndetin Revizioni i 10-të (ICD-10) Version për 2016

Kapitulli IX
Sëmundjet e sistemit cirkulator
(I00-I99)

I00 Ethja reumatizmale pa prekje të zemrës

Përf.:
artritin, reumatizmal, akut ose subakut

I01 Ethja reumatizmale me prekje të zemrës

Përj.:
sëmundjet kronike me origjinë reumatike (I05-I09) përveçse kur ethja reumatizmale është gjithashtu e pranishme ose ka fakte për riaktivizim të proçesit reumatik. Për rastet kur ka mëdyshje për aktivitet reumatik në kohën e vdekjes, referojuni udhëzimeve dhe rregullave të kodimit në Vëllimin 2.
I01.0 Perikarditi reumatizmal akut
Përf.:
Çdo gjendje në I00 me perikardit
Perikarditi reumatizmal (akut)
Përj.:
kur nuk specifikohet si reumatizmal (I30.-)
I01.1 Endokarditi reumatizmal akut
Përf.:
Çdo gjendje në I00 me endokardit ose valvulit
Valvuliti reumatizmal akut
I01.2 Miokarditi reumatizmal akut
Përf.:
Çdo gjendje në I00 me miokardit
I01.8 Të tjera sëmundje akute reumatizmale të zemrës
Përf.:
Çdo gjendje në I00 me prekje tjetër (një ose të shumëfishtë) të zemrës
Pankarditi reumatizmal akut
I01.9 Sëmundja reumatizmale akute e zemrës, e paspecifikuar
Përf.:
Çdo gjendje në I00 me prekje të paspecifikuar të zemrës
Reumatizmale:
  • karditi, akut
  • sëmundje e zemrës, aktive ose akute

I02 Korea reumatizmale

Përf.:
korean Sydenham
Përj.:
korean:
I02.0 Korea reumatizmale me prekje të zemrës
Përf.:
Korea NOS me prekje të zemrës
Korea reumatizmale me prekje të zemrës të çdo tipi nën I01.-
I02.9 Korea reumatizmale pa prekje të zemrës
Përf.:
Korea reumatizmale NOS
to top of page