Klasifikimi Statistikor Ndërkombëtar i Sëmundjeve dhe Problemeve të Lidhura me Shëndetin Revizioni i 10-të (ICD-10) Version për 2016

Kapitulli IX
Sëmundjet e sistemit cirkulator
(I00-I99)

Sëmundjet hipertensive
(I10-I15)

Përj.:
që komplikon shtatzëninë, lindjen dhe pas lindjen (O10-O11, O13-O16)
që përfshin vazat koronare (I20-I25)
hipertensionin neonatal (P29.2)
hipertensionin pulmonar (I27.0)

I10 Hipertensioni esencial (primar)

Përf.:
presionin e lartë të gjakut
hipertensionin (arterial)(beninj)(esencial)(malinj)(primar)(sistemik)
Përj.:
që prek vazat e:

I11 Sëmundja hipertensive e zemrës

Përf.:
çdo gjendje në I50.-, I51.4-I51.9 për shkak të hipertensionit
I11.0 Sëmundja hipertensive e zemrës me insufiçiencë kardiake kongjestive
Përf.:
Insufiçienca kardiake hipertensive
I11.9 Sëmundja hipertensive e zemrës pa insufiçiencë kardiake kongjestive
Përf.:
Sëmundja hipertensive e zemrës NOS

I12 Sëmundja hipertensive renale

Përf.:
çdo gjendje në N00-N07, N18.-, N19 ose N26 për shkak të hipertensionit
arteriosklerozën e veshkës
nefritin arteriosklerotik (kronik)(intersticial)
nefropatinë hipertensive
nefrosklerozën
Përj.:
hipertensionin sekondar (I15.-)
I12.0 Sëmundja hipertensive renale me insufiçiencë renale
Përf.:
Insufiçienca renale hipertensive
I12.9 Sëmundja hipertensive renale pa insufiçiencë renale
Përf.:
Sëmundja hipertensive renale NOS

I13 Zemra hipertensive dhe sëmundja renale

Përf.:
çdo gjendje në I11.me çdo gjendje në I12.-
sëmundje:
  • kardiorenale
  • renale kardiovaskulare
I13.0 Zemra hipertensive dhe sëmundja renale me insufiçiencë kardiake kongjestive
I13.1 Zemra hipertensive dhe sëmundja renale me insufiçiencë renale
I13.2 Zemra hipertensive dhe sëmundja renale me insufiçiencë kardiake kongjestive dhe insufiçiencë renale
I13.9 Zemra hipertensive dhe sëmundja renale, e paspecifikuar

I15 Hipertensioni sekondar

Përj.:
që përfshin vazat e:
I15.0 Hipertensioni renovaskular
I15.1 Hipertensioni sekondar nga çrregullime të tjera renale
I15.2 Hipertensioni sekondar nga çrregullime endokrine
I15.8 Hipertension tjetër sekondar
I15.9 Hipertension sekondar, i paspecifikuar
to top of page