Klasifikimi Statistikor Ndërkombëtar i Sëmundjeve dhe Problemeve të Lidhura me Shëndetin Revizioni i 10-të (ICD-10) Version për 2016

Kapitulli IX
Sëmundjet e sistemit cirkulator
(I00-I99)

Sëmundjet iskemike të zemrës
(I20-I25)

Shënim:

Për sëmundshmërinë, kohëzgjatja siç përdoret në kategoritë I21, I22, I24 dhe I25, i referohet intervalit midis fillimit të episodit ishemik dhe marrjes së kujdesit mjekësor. Për vdekshmërinë, kohëzgjatja i referohet intervalit nga fillimi deri në vdekje.

Përf.:
me përmendje të hipertensionit (I10-I15)
Coding-Hint
Përdorni kodet shtesë, nëse dëshironi, për të identifikuar praninë e hipertensionit.

I20 Angina pectoris

I20.0 Angina e paqendrueshme
Përf.:
Angina:
 • kreshente
 • de novo, nga përpjekja
 • përkeqësuese, nga përpjekja
Sindroma koronare e menjëhershme
Sindroma pre-infarkt
I20.1 Angina pectoris me spazëm të dokumentuar
Përf.:
Angina:
 • angiospastike
 • Prinzmetal
 • e shkaktuar nga spazma
 • e ndryshueshme
I20.8 Forma të tjera të angina pectoris
Përf.:
Angina e lodhjes
Sindroma e rrjedhjes së ulët koronare
Angina stabël
Stenokardia
I20.9 Angina pectoris, e paspecifikuar
Përf.:
Angina:
 • NOS
 • kardiake
Sindroma e anginës
Dhimbje gjoksi ishemike

I21 Infarkti akut i miokardit

Përf.:
infarktin e miokardit të përcaktuar si akut dhe me kohëzgjatje nga 4 javë (28 ditë) ose më pak që nga fillimi
Përj.:
disa komplikacione që pasojnë infarktin akut të miokardit (I23.-)
infarktin e miokardit:
 • të vjetër (I25.2)
 • të specifikuar si kronik ose me kohëzgjatje më shumë së 4 javë (më shumë së 28 ditë) nga fillimi (I25.8)
 • pasues (I22.-)
sindromën e pas infarktit të miokardit (I24.1)
I21.0 Infarkti akut miokardial transmural i murit anterior
Përf.:
Infarkt (akut) transmural (i):
 • (murit) anterior NOS
 • anteroapikal
 • anterolateral
 • anteroseptal
I21.1 Infarkti akut miokardial transmural i murit inferior
Përf.:
Infarkt (akut) transmural (i):
 • murit diafragmatik
 • (murit) inferior NOS
 • inferolateral
 • inferoposterior
I21.2 Infarkti akut miokardial transmural në vende të tjera
Përf.:
Infarkt (akut) transmural (i):
 • apikalo-lateral
 • bazalo-lateral
 • lateral i lartë
 • (murit) lateral NOS
 • posterior (i vërtetë)
 • postero-bazal
 • postero-lateral
 • postero-septal
 • septal NOS
I21.3 Infarkti akut miokardial transmural në vende të paspecifikuara
Përf.:
Infarkt transmural i miokardit
I21.4 Infarkti akut miokardial subendokardial
Përf.:
Infarkt i miokardit pa ngritje në-ST
Infarkt transmural i miokardit NOS
I21.9 Infarkti akut i miokardit, i paspecifikuar
Përf.:
Infarkt (akut) i miokardit NOS

I22 Infarkti i miokardit i përsëritur

Shënim:
Për kodimin e sëmundshmërisë, kjo kategori duhet përdorur për infarktin e çdo zone të miokardit.
Përf.:
infarktin e miokardit:
 • të gjerë
 • të shpeshtë
 • ri-infarktin
Përj.:
specifikuar si kronik ose me kohëzgjatje në më shumë së 4 javë (28 ditë) nga fillimi (I25.8)
I22.0 Infarkti miokardial i përsëritur i murit anterior
Përf.:
Infarkti miokardial i përsëritur (akut)(i):
 • (murit) anterior NOS
 • anteroapikal
 • anterolateral
 • anteroseptal
I22.1 Infarkti miokardial i përsëritur i murit inferior
Përf.:
Infarkti miokardial i përsëritur (akut)(i):
 • murit diafragmatik
 • (murit) inferior NOS
 • inferolateral
 • inferoposterior
I22.8 Infarkti miokardial i përsëritur në vende të tjera
Përf.:
Infarkti miokardial i përsëritur (akut)(i):
 • apikalo-lateral
 • bazalo-lateral
 • lateral i larte
 • (murit) lateral NOS
 • posterior (i vërtetë)
 • postero-bazal
 • postero-lateral
 • postero-septal
 • septal NOS
I22.9 Infarkti miokardial i përsëritur në vende të paspecifikuara

I23 Komplikacione të hershme që pasojnë infarktin akut të miokardit

Përj.:
Gjendjet e listuara si me poshtë, kur:
 • Janë të njëkohëshme me infarktin akut të miokardit (I21-I22)
 • Nuk specifikohen si komplikacione aktuale që pasojnë një infarkt akut të miokardit (I31.-, I51.-)
I23.0 Hemoperikardi si komplikacion akut pas infarktit akut të miokardit
I23.1 Defekti septal atrial si komplikacion akut pas infarktit akut të miokardit
I23.2 Defekti septal ventrikular si komplikacion akut pas infarktit akut të miokardit
I23.3 Ruptura e murit kardiak pa hemoperikard si komplikacion akut pas infarktit akut të miokardit
Përj.:
me hemoperikardium (I23.0)
I23.4 Ruptura e kordave tendinoze si komplikacion akut pas infarktit akut të miokardit
I23.5 Ruptura e muskulit papilar si komplikacion akut pas infarktit akut të miokardit
I23.6 Tromboza e atriumit, apendazhit (shtojcës) aurikular dhe ventrikulit si komplikacion akut pas infarktit akut të miokardit
I23.8 Komplikacione të tjera akute pas infarktit akut të miokardit

I24 Sëmundje të tjera iskemike akute të zemrës

Përj.:
anginën pectoris (I20.-)
isheminë tranziente të miokardit tek i porsalinduri (P29.4)
I24.0 Tromboza koronare që nuk shkakton infarkt akut të miokardit
Përf.:
 • Koronare (arterie)(venë):
  • embolizëm
  • okluzion
  • tromboembolizëm
 • jo si rezultat i infarktit të miokardit
Përj.:
specifikuar si kronik ose me kohëzgjatje mbi 4 javë (28 ditë) nga fillimi (I25.8)
I24.1 Sindromi Dressler
Përf.:
Sindromi pas infarktit miokardial
I24.8 Forma të tjera të sëmundjes iskemike akute të zemrës
Përf.:
Koronar/e:
 • dështim
 • insufiçiencë
I24.9 Sëmundja iskemike akute e zemrës, e paspecifikuar
Përj.:
sëmundjen ishemike të zemrës (kronike) NOS (I25.9)

I25 Sëmundja iskemike kronike e zemrës

Përj.:
sëmundjen kardiovaskulare NOS (I51.6)
I25.0 Sëmundja atherosklerotike kardiovaskulare, kështu e përshkruar
I25.1 Sëmundja atherosklerotike e zemrës
Përf.:
Koronare (arteria):
 • ateroma
 • ateroskleroza
 • sëmundja
 • skleroza
I25.2 Infarkti i vjetër i miokardit
Përf.:
Infarkt i shëruar i miokardit
Infarkt i vjetër i miokardit i diagnostikuar me EKG ose mjete të tjera, por pa simptoma aktuale
I25.3 Aneurizma e zemrës
Përf.:
Aneurizma:
 • murale
 • ventrikulare
I25.4 Aneurizma e arteries koronare
Përf.:
Fistula arteriovenoze koronare, e fituar
Përj.:
aneurizmin (arterial) koronar kongjenital (Q24.5)
I25.5 Kardiomiopatia iskemike
I25.6 Iskemia e heshtur e miokardit
I25.8 Forma të tjera të sëmundjes iskemike kronike të zemrës
Përf.:
Çdo gjendje në I21-I22 dhe I24.specifikuar si kronike dhe me një kohëzgjatje më shumë se 4 javë (28 ditë) nga fillimi
I25.9 Sëmundja iskemike kronike e zemrës, e paspecifikuar
Përf.:
Sëmundja ishemike e zemrës (kronike) NOS
to top of page