Klasifikimi Statistikor Ndërkombëtar i Sëmundjeve dhe Problemeve të Lidhura me Shëndetin Revizioni i 10-të (ICD-10) Version për 2016

Kapitulli IX
Sëmundjet e sistemit cirkulator
(I00-I99)

I30 Perikarditi akut

Përf.:
efuzionin perikardial akut
Përj.:
perikarditin reumatizmal (akut) (I01.0)
I30.0 Perikarditi akut idiopatik i paspecifikuar
I30.1 Perikarditi infektiv
Përf.:
Perikarditi:
 • pneumokoksik
 • purulent
 • stafilokoksik
 • streptokoksik
 • viral
Pioperikarditi
Coding-Hint
Përdorni kodet shtesë (B95-B98), nëse dëshironi, për të identifikuar agjentin infeksioz.
I30.8 Forma të tjera të perikarditit akut
I30.9 Perikardit akut i paspecifikuar

I31 Sëmundje të tjera të perikardit

Përj.:
komplikacionet aktuale që pasojnë infarktin akut të miokardit (I23.-)
sindromën postkardiotomi (I97.0)
traumën (S26.-)
kur specifikohet si reumatizmale (I09.2)
I31.0 Perikarditi kronik adeziv
Përf.:
Accretio cordis
Perikardiumi adherens
Mediastinoperikarditi adeziv
I31.1 Perikarditi kronik konstriktiv
Përf.:
Concretio cordis
Kalcifikime perikardiale
I31.2 Hemoperikardi, i paklasifikuar tjetërkund
I31.3 Efuzioni perikardial (jo inflamator)
Përf.:
Kiloperikardium
I31.8 Sëmundje të tjera të specifikuara të perikardit
Përf.:
Pllaka epikardiale
Adezione perikardiale fokale
I31.9 Sëmundja e perikardit, e paspecifikuar
Përf.:
Tamponada e zemrës
Perikarditi (kronik) NOS

I32* Perikarditi në sëmundjet e klasifikuara tjetërkund

I32.0* Perikarditi në sëmundjet bakteriale e klasifikuara tjetërkund
Përf.:
Perikarditi:
I32.1* Perikarditi në sëmundje të tjera infektive dhe parazitare të klasifikuara tjetërkund
I32.8* Perikarditi në sëmundje të tjera të klasifikuara tjetërkund
Përf.:
Perikarditi në:

I33 Endokarditi akut dhe subakut

Përj.:
endokarditin reumatizmal akut (I01.1)
endokarditin NOS (I38)
I33.0 Endokarditi infektiv akut dhe subakut
Përf.:
Endokarditi (akut)(subakut):
 • bakterial
 • infektiv NOS
 • lenta
 • malinj
 • septik
 • ulcerativ
Coding-Hint
Përdorni kodet shtesë (B95-B98), nëse dëshirohet, për të identifikuar agjentët infeksioze.
I33.9 Endokarditi akut, i paspecifikuar
Përf.:
 • Endokarditi
 • Mioendokarditi
 • Periendokarditi
 • akut ose subakut

I34 Çrregullimet joreumatizmale të valvulës mitrale

Përj.:
mitrale (valvulës):
kur ka shkak të papërcaktuar pa përmendje të:
 • sëmundjeve të valvulës aortike (I08.0)
 • stenozës ose bllokimit të valvulës mitrale (I05.0)
kur përcaktohet si kongjenitale (Q23.2-Q23.9)
kur specifikohet si reumatizmale (I05.-)
I34.0 Insufiçienca e valvulës mitrale
Përf.:
 • Mitrale (valvula):
  • inkompetencë
  • regurgitim
 • NOS ose shkak i përcaktuar, përveç reumatizmal
I34.1 Prolapsi i valvulës mitrale
Përf.:
Sindroma e valvulës mitrale të ngathët
Përj.:
sindromën Marfan (Q87.4)
I34.2 Stenoza mitrale jo-reumatizmale
I34.8 Çrregullime të tjera jo-reumatizmale të valvulës mitrale
I34.9 Çrregullim jo-reumatizmal i valvulës mitrale, i paspecifikuar

I35 Çrregullimet jo-reumatizmale të valvulës aortale

Përj.:
stenozën subaortike hipertrofike (I42.1)
kur ka shkak të papërcaktuar, por me përmendje të sëmundjes së valvulës mitrale (I08.0)
kur specifikohet si kongjenitale (Q23.0, Q23.1, Q23.4-Q23.9)
kur specifikohet si reumatizmale (I06.-)
I35.0 Stenoza aortale
I35.1 Insufiçienca aortal
Përf.:
 • Aortike (valvula):
  • inkompetencë
  • regurgitim
 • NOS ose shkak i përcaktuar, përveç reumatizmal
I35.2 Stenoza aortale me insufiçiencë
I35.8 Çrregullime të tjera të valvulës aortale
I35.9 Çrregullim i valvulës aortale, i paspecifikuar

I36 Çrregullimet jo-reumatizmale të valvulës trikuspidale

Përj.:
kur shkaku është i papërcaktuar (I07.-)
kur specifikohet si kongjenitale (Q22.4, Q22.8, Q22.9)
kur specifikohet si reumatizmale (I07.-)
I36.0 Stenoza trikuspidale jo-reumatizmale
I36.1 Insufiçienca trikuspidale jo-reumatizmale
Përf.:
 • Trikuspidale (valvula):
  • inkompetencë
  • regurgitim
 • NOS ose shkak i përcaktuar, përveç reumatizmal
I36.2 Stenoza trikuspidale jo-reumatizmale me insufiçiencë
I36.8 Çrregullime të tjera jo-reumatizmale të valvulës trikuspidale
I36.9 Çrregullim jo-reumatizmal i valvulës trikuspidale, i paspecifikuar

I37 Çrregullimet e valvulës pulmonare

Përj.:
kur specifikohet si kongjenitale (Q22.1, Q22.2, Q22.3)
kur specifikohet si reumatizmale (I09.8)
I37.0 Stenoza e valvulës pulmonare
I37.1 Insufiçienca e valvulës pulmonare
Përf.:
 • Pulmonare (valvula):
  • inkompetencë
  • regurgitim
 • NOS ose shkak i përcaktuar, përveç reumatizmal
I37.2 Stenoza e valvulës pulmonare me insufiçiencë
I37.8 Çrregullime të tjera të valvulës pulmonare
I37.9 Çrregullimi i valvulës pulmonare, i paspecifikuar

I38 Endokarditi, valvula e paspecifikuar

Përf.:
endokarditin (kronik) NOS
 • valvular:
  • inkompetencë
  • insufiçiencë
  • regurgitim
  • stenozë
 • valvulit (kronik)
 • valvula e papërcaktuar
 • NOS ose shkak i përcaktuar, përveç reumatizmal ose kongjenital
Përj.:
insufiçiencën kongjenitale të valvulës kardiake NOS (Q24.8)
stenozën kongjenitale të valvulës kardiake NOS (Q24.8)
fibroelastozën endokardiale (I42.4)
kur specifikohet si reumatizmale (I09.1)

I39* Endokarditi dhe çrregullimet e valvulave të zemrës në sëmundje të klasifikuara tjetërkund

Përf.:
përfshirjen e endokarditit në:
I39.0* Çrregullimet e valvulës mitrale në sëmundje të klasifikuara tjetërkund
I39.1* Çrregullimet e valvulës aortale në sëmundje të klasifikuara tjetërkund
I39.2* Çrregullimet e valvulës trikuspidale në sëmundje të klasifikuara tjetërkund
I39.3* Çrregullimet e valvulës pulmonare në sëmundje të klasifikuara tjetërkund
I39.4* Çrregullimet multiple të valvulave në sëmundje të klasifikuara tjetërkund
I39.8* Endokarditi, valvula e paspecifikuar në sëmundje të klasifikuara tjetërkund

I40 Miokarditi akut

I40.0 Miokarditi infektiv
Përf.:
Miokarditi septik
Coding-Hint
Përdorni kodet shtesë (B95-B98), nëse doni, për të identifikuar agjentin infeksioz.
I40.1 Miokarditi i izoluar (veçuar)
I40.8 Miokardit akut tjetër
I40.9 Miokardit akut i paspecifikuar

I41* Miokarditi në sëmundje të klasifikuara tjetërkund

I41.0* Miokarditi në sëmundjet bakteriale të klasifikuara tjetërkund
Përf.:
Miokarditi:
I41.1* Miokarditi në sëmundjet virale të klasifikuara tjetërkund
Përf.:
Miokarditi (akut) nga gripi:
 • virusi sezonal i identifikuar i gripit (J10.8†)
 • virusi jo i identifikuar i gripit (J11.8†)
 • virusi i gripit zoonitik ose epidemik i identifikuar (J09†)
Miokarditi nga shytat (=parotiti epidemik) (B26.8†)
I41.2* Miokarditi në sëmundje të tjera infektive dhe parazitare të klasifikuara tjetërkund
Përf.:
Miokarditi (në):
I41.8* Miokarditi në sëmundje të tjera të klasifikuara tjetërkund
Përf.:
Miokarditi reumatoid (M05.3†)
Miokarditi sarkoidik (D86.8†)

I42 Kardiomiopatia

Përj.:
kardiomiopatinë që komplikon:
kardiomiopatinë ishemike (I25.5)
I42.0 Kardiomiopatia e dilatuar
Përf.:
Kardiomiopatia kongjestive
I42.1 Kardiomiopatia obstruktive hipertrofike
Përf.:
Stenoza subaortike hipertrofike
I42.2 Kardiomiopatia hipertrofike tjetër
Përf.:
Kardiomiopatia hipertrofike jo-obstruktive
I42.3 Sëmundja endomiokardiale (eozinofilike)
Përf.:
Fibroza endomiokardiale (tropikale)
Endokarditi Löffler
I42.4 Fibroelastoza endokardiale
Përf.:
Kardiomiopatia kongjenitale
I42.5 Kardiomiopatia restriktive tjetër
Përf.:
Kardiomiopatia konstriktive NOS
I42.6 Kardiomiopatia alkoolike
I42.7 Kardiomiopatia nga barnat dhe agjentët e tjerë të jashtëm
Coding-Hint
Përdorni kodet shtesë (kapitulli XX), nëse dëshironi, për të identifikuar shkakun.
I42.8 Kardiomiopati të tjera
I42.9 Kardiomiopati e paspecifikuar
Përf.:
Kardiomiopatia (primare)(sekondare) NOS

I43* Kardiomiopatia në sëmundje të klasifikuara tjetërkund

I43.0* Kardiomiopatia në sëmundjet infektive dhe parazitare të klasifikuara tjetërkund
Përf.:
Kardiomiopatia në difteri (A36.8†)
I43.1* Kardiomiopatia në sëmundjet metabolike
Përf.:
Amiloidoza kardiake (E85.-†)
I43.2* Kardiomiopatia në sëmundjet nutricionale
Përf.:
Kardiomiopatia nutricionale NOS (E63.9†)
I43.8* Kardiomiopatia në sëmundje të tjera të klasifikuara tjetërkund
Përf.:
Tofet Gouty të zemrës (M10.0†)
Sëmundja tirotoksike e zemrës (E05.9†)

I44 Blloku atrioventrikular dhe i gjysëmdegës së majtë

I44.0 Blloku atrioventrikular, grada e parë
I44.1 Blloku atrioventrikular, grada e dytë
Përf.:
Blloku atriventrikular, lloji II dhe II
Blloku Möbitz, lloji II dhe II
Bllok i gradës së dytë, lloji I dhe II
Blloku Wenckebach
I44.2 Blloku atrioventrikular, i plotë
Përf.:
Blloku i plotë i zemrës
Blloku i gradës së tretë
I44.3 Bllok atrioventrikular tjetër dhe i paspecifikuar
Përf.:
Blloku atriventrikular NOS
I44.4 Blloku fashikular anterior i majtë
I44.5 Bloku fashikular posterior i majtë
I44.6 Blloku fashikular tjetër dhe i paspecifikuar
Përf.:
Gjysëm-blloku i gjysëmdegës së majtë NOS
I44.7 Blloku i gjysëmdegës së majtë, i paspecifikuar

I45 Çrregullime të tjera të përçueshmërisë

I45.0 Blloku fashikular i djathtë
I45.1 Gjysëmblloku i degës së djathtë tjetër dhe i paspecifikuar
Përf.:
Bllok i gjysëmdegës së djathtë NOS
I45.2 Blloku bifashikular
I45.3 Blloku trifashikular
I45.4 Blloku intraventrikular i paspecifikuar
Përf.:
Bllok i degës NOS
I45.5 Blloqe të tjera të specifikuara
Përf.:
Blloku sinoatrial
Blloku sinoaurikular
Përj.:
bllokun e zemrës NOS (I45.9)
I45.6 Sindromi i pre-eksitimit
Përf.:
Eksitim atrioventrikular anomal
Përçim atrioventrikular:
 • i përshpejtuar
 • aksesor
 • pre-eksitacional
Sindroma Lown-Ganong-Levine
Sindroma Wolff-Parkinson-White
I45.8 Çrregullime të tjera të specifikuara të përçueshmërisë
Përf.:
Disocacioni atrioventrikular [AV]
Disocacioni i interferencës
Përj.:
zgjatja e intervalit QT (R94.3)
I45.9 Çrregullimi i përçueshmërisë, i paspecifikuar
Përf.:
Bllok i zemrës NOS
Sindroma Stoke-Adams

I46 Arresti kardiak

Përj.:
shokun kardiogjenik (R57.0)
që komplikon:
 • abortin ose shtatzëninë ektopike ose molare (O00-O07, O08.8)
 • procedurat dhe kirurgjinë obstetrike (O75.4)
I46.0 Arresti kardiak me reanimim të suksesshëm
I46.1 Vdekje e menjëhershme nga zemra, e përshkruar kështu
Përj.:
vdekjen e menjëhershme:
I46.9 Arrest kardiak i paspecifikuar

I47 Takikardia paroksizmale

Përj.:
që komplikon:
 • abortin ose shtatzëninë ektopike ose molare (O00-O07, O08.8)
 • procedurat ose kirurgjinë obstetrike (O75.4)
takikardinë:
I47.0 Aritmia ventrikulare rihyrëse
I47.1 Takikardia supraventrikulare
Përf.:
Takiakardia (paroksizmale):
 • atriale
Takiakardia (paroksizmale)
 • atrioventrikulare [AV]:
  • NOS
  • ri-hyrëse (nodale)
 • junksionale
 • nodale
I47.2 Takikardia ventrikulare
I47.9 Takardia paroksizmale e papërcaktuar
Përf.:
Sindroma Bouveret(-Hoffmann)

I48 Fibrilacioni dhe flateri atrial

I48.0 Fibrilacioni atrial paroksizmal
I48.1 Fibrilacioni atrial persistent
I48.2 Fibrilacioni atrial kronik
I48.3 Flateri atrial tipik
Përf.:
Flater atrial I llojit I
I48.4 Flateri atrial atipik
Përf.:
Flater atrial I llojit II
I48.9 Fibrilacioni atrial dhe flateri atrial, I papercaktuar

I49 Aritmi kardiake të tjera

Përj.:
bradikardinë:
që komplikon:
 • abortin ose shtatzëninë ektopike ose molare (O00-O07, O08.8)
 • procedurat ose kirurgjinë obstetrike (O75.4)
disritminë kardiake neonatale (P29.1)
I49.0 Fibrilacioni dhe flateri ventrikular
I49.1 Depolarizimi i parakohshëm atrial
Përf.:
Rrahje atriale të parakohshme
I49.2 Depolarizimi i parakohshëm junksional
I49.3 Depolarizimi i parakohshëm ventrikular
I49.4 Depolarizimi i parakohshëm tjetër dhe i paspecifikuar
Përf.:
Rrahje ektopike
Ekstrasistola
Aritmi ekstrasistolike
Premature:
 • rrahje NOS
 • kontraktime
I49.5 Sindromi i sinusit të sëmurë
Përf.:
Sindroma takikardi-bradikardi
I49.8 Aritmi kardiake të tjera të specifikuara
Përf.:
Sindroma Brugada
Sindroma e QT-së së gjatë
Çrregullim i ritmit:
 • sinusit koronar
 • ektopik
 • nodal
I49.9 Aritmi kardiake të paspecifikuara
Përf.:
Aritmia (kardiake) NOS

I50 Insufiçienca kardiake

Përj.:
që komplikon:
 • abortin ose shtatzëninë ektopike ose molare (O00-O07, O08.8)
 • procedurat ose kirurgjinë obstetrike (O75.4)
për shkak të hipertensionit : (I11.0)
 • me sëmundje renale (I13.-)
që pason kirurgjinë kardiake për shkak të pranisë së protezës kardiake (I97.1)
insufiçiencën kardiake të neonatit (P29.0)
I50.0 Insufiçienca kardiake kongjestive
Përf.:
Sëmundje kardiake kongjestive
Insufiçiencë e ventrikulit të djathtë (për shkak të insufiçiencës së majtë)
I50.1 Insufiçienca e ventrikulit të majtë
Përf.:
Astma kardiake
Insufiçienca e majtë e zemrës
 • Edema e mushkërive
 • Edema pulmonare
 • me përmendje të sëmundjes së zemrës së majtë NOS ose insufiçiencë të zemrës
I50.9 Insufiçiencë kardiake e paspecifikuar
Përf.:
Insufiçiencë kardiake, e zemrës ose miokardit NOS

I51 Komplikacionet dhe përshkrimet e keqspecifikuara të sëmundjes së zemrës

Përj.:
çdo gjendje në I51.4-I51.9 nga hipertensioni (I11.-)
çdo gjendje në I51.4-I51.9 nga hipertensioni
 • me sëmundje renale (I13.-)
komplikacione që pasojnë infarktin miokardial (I23.-)
kur specifikohen si reumatizmale (I00-I09)
I51.0 Defekti septal kardiak, i fituar
Përf.:
Defekt septal i fituar (i vjetër):
 • atrial
 • aurikular
 • ventrikular
I51.1 Ruptura e kordave tendinoze të paklasifikuara tjetërkund
I51.2 Ruptura e muskulit papilar i paklasifikuar tjetërkund
I51.3 Tromboza intrakardiake e paklasifikuar tjetërkund
Përf.:
Trombozë e vjetër:
 • apikale
 • atriale
 • aurikulare
 • ventrikulare
I51.4 Miokarditi, i paspecifikuar
Përf.:
Fibrozë miokardiale
Miokardit:
 • NOS
 • kronik (intersticial)
I51.5 Degjenerimi miokardial
Përf.:
Degjenerim i zemrës ose miokardit:
 • dhjamosje
 • senil
Sëmundje miokardiale
I51.6 Sëmundja kardiovaskulare, e paspecifikuar
Përf.:
Aksident kardiovaskular NOS
Përj.:
sëmundjen kardiovaskulare aterosklerotike, të përshkruar të tillë (I25.0)
I51.7 Kardiomegalia
Përf.:
Kardiake:
 • dilatacioni
 • hipertrofia
Dilatacioni ventrikular
I51.8 Sëmundje të tjera të keqspecifikuara të zemrës
Përf.:
Karditi (akut)(kronik)
Pankarditi (akut)(kronik)
I51.9 Sëmundje e zemrës, e paspecifikuar

I52* Çrregullime të tjera të zemrës në sëmundje të klasifikuara tjetërkund

Përj.:
sëmundjen kardiovaskulare NOS në sëmundje të klasifikuara tjetërkund (I98.-*)
I52.0* Çrregullime të tjera të zemrës në sëmundje bakteriale të klasifikuara tjetërkund
Përf.:
Karditi meningokoksik NEC (A39.5†)
I52.1* Çrregullime të tjera të zemrës në sëmundje të tjera infektive dhe parazitare të klasifikuara tjetërkund
Përf.:
Sëmundja pulmonare e zemrës në shistosomiazë (B65.-†)
I52.8* Çrregullime të tjera të zemrës në sëmundje të tjera të klasifikuara tjetërkund
Përf.:
Karditi reumatoid (M05.3†)
to top of page