Klasifikimi Statistikor Ndërkombëtar i Sëmundjeve dhe Problemeve të Lidhura me Shëndetin Revizioni i 10-të (ICD-10) Version për 2016

Kapitulli IX
Sëmundjet e sistemit cirkulator
(I00-I99)

Sëmundjet cerebrovaskulare
(I60-I69)

Përf.:
me përmendje të hipertensionit (gjendjet në I10 dhe I15.-)
Coding-Hint
Përdorni kodet shtesë, nëse dëshironi, për të identifikuar praninë e hipertensionit.
Përj.:
sulme ishemike kardiake tranziente dhe sindromat e lidhura me to (G45.-)
hemorragji intrakraniale traumatike (S06.-)
demencien vaskulare (F01.-)

I60 Hemorragjia subaraknoidale

Përj.:
sequelae of subarachnoid haemorrhage (I69.0)
I60.0 Hemorragjia subaraknoidale nga sifoni dhe bifurkacioni karotid
I60.1 Hemorragjia subaraknoidale nga arteria media cerebri
I60.2 Hemorragjia subaraknoidale nga arteria comunicans anterior
I60.3 Hemorragjia subaraknoidale nga arteria comunicans posterior
I60.4 Hemorragjia subaraknoidale nga arteria bazilare
I60.5 Hemorragjia subaraknoidale nga arteria vertebrale
I60.6 Hemorragjia subaraknoidale nga arterie të tjera intrakraniale
Përf.:
Prekje të disa arterieve intrakraniale
I60.7 Hemorragjia subaraknoidale nga arterie intrakraniale, e paspecifikuar
Përf.:
Rupturë e aneurizmës Berry (kongjenitale) NOS
 • Hemorragji subaraknoidale nga:
  • cerebrale
  • komunikuese
 • arteria NOS
I60.8 Hemorragji subaraknoidale tjetër
Përf.:
Hemorragji meningeale
Rupturë e keqformimit arterio-venoz cerebral
I60.9 Hemorragji subaraknoidale e paspecifikuar

I61 Hemorragji intracerebrale

Përj.:
pasojat e hemorragjisë intracerebrale (I69.1)
I61.0 Hemorragji intracerebrale në hemisferë, subkortikale
Përf.:
Hemorragji intracerebrale e thellë
I61.1 Hemorragji intracerebrale në hemisferë, kortikale
Përf.:
Hemorragji e lobit cerebral
Hemorragji intracerebrale superficiale
I61.2 Hemorragji intracerebrale në hemisferë, e paspecifikuar
I61.3 Hemorragji intracerebrale në truncus cerebri
I61.4 Hemorragji intracerebrale në cerebelum
I61.5 Hemorragji intracerebrale intraventrikulare
I61.6 Hemorragji intracerebrale me lokalizim të shumfishtë
I61.8 Hemorragji intracerebrale të tjera
I61.9 Hemorragji intracerebrale, e paspecifikuar

I62 Hemorragji intrakraniale të tjera jotraumatike

Përj.:
pasojat e hemorragjisë intracerebrale (I69.2)
I62.0 Hemorragji subdurale akute jotraumatike
I62.1 Hemorragji ekstradurale jotraumatike
Përf.:
Hemorragji epidurale jotraumatike
I62.9 Hemorragji intrakraniale e paspecifikuar

I63 Infarkti cerebral

Përf.:
bllokim dhe stenozë cerebrale të arterieve precerebrale (përfshirë dhe trungun brakiocefalik), që çon në infarkt cerebral
Përj.:
pasojat e infarktit cerebral (I69.3)
I63.0 Infarkti cerebral nga tromboza e arterieve precerebrale
I63.1 Infarkti cerebral nga embolia e arterieve precerebrale
I63.2 Infarkti cerebral nga bllokimi ose stenoza e paspecifikuar e arterieve precerebrale
I63.3 Infarkti cerebral nga tromboza e arterieve cerebrale
I63.4 Infarkti cerebral nga embolia e arterieve cerebrale
I63.5 Infarkti cerebral nga bllokimi ose stenoza e paspecifikuar e arterieve cerebrale
I63.6 Infarkti cerebral nga tromboza venoze jopiogjene
I63.8 Infarkt cerebral tjetër
I63.9 Infarkt cerebral, i paspecifikuar

I64 Insulti, i paspecifikuar si hemorragji apo infarkt

Përf.:
aksidentin cerebrovaskular NOS
Përj.:
pasojat e insultit (I69.4)

I65 Bllokimi dhe stenoza e arterive precerebrale që nuk jep infarkt cerebral

Përf.:
 • embolizmin
 • ngushtimin
 • bllokimin (plotë)(pjesshëm)
 • trombozën
 • i/e arterieve bazilare, karotide ose vertebrale, por që nuk çon në infarkt cerebral
Përj.:
kur shkakton infarkt cerebral (I63.-)
I65.0 Bllokimi dhe stenoza e arteries vertebrale
I65.1 Bllokimi dhe stenoza e arteries baziliare
I65.2 Bllokimi dhe stenoza e arteries karotide
I65.3 Bllokimi dhe stenoza e arterieve multiple dhe bilaterale precerebrale
I65.8 Bllokimi dhe stenoza e arterieve të tjera precerebrale
I65.9 Bllokimi dhe stenoza e arteries precerebrale, e paspecifikuar
Përf.:
Arteria precerebrale NOS

I66 Bllokimi dhe stenoza e arterieve cerebrale që nuk japin infarkt cerebral

Përf.:
 • embolizmin
 • ngushtimin
 • bllokimin (plotë)(pjesshëm)
 • trombozen
 • i/e arterieve cerebreale mesme, anteriore dhe posteriore, atyre cerebelare, që nuk çojnë në infarkt cerebral
Përj.:
kur shkakton infarkt cerebral (I63.-)
I66.0 Bllokimi dhe stenoza e arteries media cerebri
I66.1 Bllokimi dhe stenoza e arteries anteriore cerebri
I66.2 Bllokimi dhe stenoza e arteries posteriore cerebri
I66.3 Bllokimi dhe stenoza e arterieve cerebelare
I66.4 Bllokimi dhe stenoza e arterieve cerebrale multiple dhe bilaterale
I66.8 Bllokimi dhe stenoza e arteries cerebrale tjetër
Përf.:
Bllokimi dhe stenoza e arterieve perforante
I66.9 Bllokimi dhe stenoza e arteries cerebrale, e paspecifikuar

I67 Sëmundje të tjera cerebrovaskulare

Përj.:
pasojat (sekelat) e listuara në gjendjet (I69.8)
I67.0 Diseksioni i arterieve cerebrale, të parupturuara
Përj.:
arteriet cerebrale të çara (I60.7)
I67.1 Aneurizmi cerebral, i parupturuar
Përf.:
Cerebrale:
 • aneurizmi NOS
 • fistula arteriovenoze, e fituar
Përj.:
aneurizmin cerebral kongjenital, të paçarë (Q28.-)
aneurizmin cerebral të çarë (I60.-)
I67.2 Ateroskleroza cerebrale
Përf.:
Ateroma e arterieve cerebrale
I67.3 Leukoencefalopatia progresive vaskulare
Përf.:
Sëmundja Binswander
Përj.:
demencien vaskulare subkortikale (F01.2)
I67.4 Encefalopatia hipertensive
I67.5 Sëmundja Moyamoya
I67.6 Tromboza jopiogjene e sistemit venoz intrakranial
Përf.:
Tromboza jo-piogjenike e:
 • venave cerebrale
 • sinusit venos intrakranial
Përj.:
kur shkakton infarkt (I63.6)
I67.7 Arteriti cerebral i paklasifikuar tjetërkund
I67.8 Sëmundje cerebrovaskulare tjetër e specifikuar
Përf.:
Insufiçienca kardiovaskulare akute NOS
Ishemia cerebrale (kronike)
I67.9 Sëmundje cerebrovaskulare, e paspecifikuar

I68* Çrregulime cerebrovaskulare në sëmundje të klasifikuara tjetërkund

I68.0* Angiopatia amiloide cerebrale (E85.-†)
I68.1* Arteriti cerebral në sëmundjet infektive dhe parazitare të klasifikuara tjetërkund
Përf.:
Arteriti cerebral:
I68.2* Arteriti cerebral në sëmundje të tjera të klasifikuara tjetërkund
Përf.:
Arteriti cerebral në lupusin eritematoz sistemik (M32.1†)
I68.8* Çrregullime të tjera cerebrovaskulare në sëmundje të klasifikuara tjetërkund
Përf.:
Apopleksia uremike në sëmundjen kronike të veshkës (N18.5†)

I69 Pasojat e sëmundjes cerebrovaskulare

Shënim:

Kategoria duhet përdorur për të treguar gjendjet në I60-I67.1 dhe I67.4-I67.9 si dhe pasojat (sekelat) e tyre, të klasifikuara tjetërkund. "Pasojat" ("sekelat") përfshijnë gjendje të specifikuara si të tilla ose si efekte të vona, ose ato që shfaqen një vit apo më shumë pas shfaqjes së gjendjes shkaktare.

Nuk duhet përdorur për sëmundjet kardiovaskulare kronike. I kodoni këto në I60-I67.

I69.0 Pasojat e hemorragjisë subaraknoidale
I69.1 Pasojat e hemorragjisë intracerebrale
I69.2 Pasojat e hemorragjisë intrakraniale tjetër jotraumatike
I69.3 Pasojat e infarktit cerebral
I69.4 Pasojat e insultit të paspecifikuar si hemorragji apo infarkt
I69.8 Pasojat e sëmundjeve të tjera dhe të paspecifikuara cerebrovaskulare
to top of page