Klasifikimi Statistikor Ndërkombëtar i Sëmundjeve dhe Problemeve të Lidhura me Shëndetin Revizioni i 10-të (ICD-10) Version për 2016

Kapitulli IX
Sëmundjet e sistemit cirkulator
(I00-I99)

I80 Flebiti dhe tromboflebiti

Përf.:
endoflebitin
inflamacionin, e venës
periflebitin
flebitin supurativ
Coding-Hint
Përdorni kodet shtesë (kapitulli XX), nëse dëshironi, për të identifikuar barnat, nëse janë shkaktare.
Përj.:
flebitin dhe tromboflebitin (e):
 • që komplikon
  • abortin ose shtatzëninë ektopike ose molar (O00-O07, O08.7)
  • shtatzëninë, lindjen ose pas lindjen (O22.-, O87.-)
 • intrakranial dhe intraspinal, septik ose NOS (G08)
 • intrakranial, jopiogjenik (I67.6)
 • intraspinal, jopiogjenik (G95.1)
 • portal (vena) (K75.1)
sindromën postflebitike (I87.0)
tromboflebitin migrans (I82.1)
I80.0 Flebiti dhe tromboflebiti i venave superficiale të ekstremiteteve inferiore
I80.1 Flebiti dhe tromboflebiti i venës femorale
I80.2 Flebiti dhe tromboflebiti i venave të tjera të thella të ekstremiteteve inferiore
Përf.:
Trombozë e venës së thellë NOS
I80.3 Flebiti dhe tromboflebiti i ekstremiteteve inferiore, i paspecifikuar
Përf.:
Embolizëm ose trombozë e ekstremiteteve të poshtëme NOS
I80.8 Flebiti dhe tromboflebiti me lokalizim tjetër
I80.9 Flebiti dhe tromboflebiti me lokalizim të paspecifikuar

I81 Tromboza e venës portale

Përf.:
bllokimin e (venës) portale
Përj.:
flebitin e venës portale (K75.1)

I82 Emboli dhe trombozë venoze tjetër

Përj.:
embolizmin dhe trombozën venoze:
 • cerebrale (I63.6, I67.6)
 • që komplikon:
  • abortin ose shtatzëninë ektopike ose molare (O00-O07, O08.7)
  • shtatzëninë, lindjen ose pas lindjen (O22.-, O87.-)
 • koronare (I21-I25)
 • intrakraniale dhe intraspinale, septike ose NOS (G08)
 • intrakraniale, jopiogjenike (I67.6)
 • intraspinale, jopiogjenike (G95.1)
 • të ekstremiteteve të poshtëme (I80.-)
 • mezenterike (K55.0)
 • portale (vena) (I81)
 • pulmonare (I26.-)
I82.0 Sindroma Budd-Chiari
I82.1 Tromboflebiti migrues (=migrans)
I82.2 Embolia dhe tromboza e vena cava
I82.3 Embolia dhe tromboza e venës renale
I82.8 Embolia dhe tromboza e venave të tjera të specifikuara
I82.9 Embolia dhe tromboza venoze, e paspecifikuar
Përf.:
Embolia venoze NOS
Tromboza (venoze) NOS

I83 Venat varikoze të ekstremiteteve inferiore

Përj.:
që komplikojnë:
I83.0 Venat varikoze të ekstremiteteve inferiore, me ulcer
Përf.:
Çdo gjendje në I83.9 me ulçer, e specifikuar si e ulçeruar
Ulçerat varikoze (gjymtyrët e poshtëme, çdo pjesë)
I83.1 Venat varikoze të ekstremiteteve inferiore, me inflamacion
Përf.:
Çdo gjendje në I83.9 me inflamacion ose e specifikuar si dermatit i stazës NOS
I83.2 Venat varikoze të ekstremiteteve inferiore, me inflamacion dhe ulçer së bashku
Përf.:
Çdo gjendje në I83.9 me ulçer dhe inflamacion
I83.9 Venat varikoze të ekstremiteteve inferiore, pa inflamacion ose ulcer
Përf.:
 • Flebektazi
 • Vena varikoze
 • Variks
 • e gjymtyrëve të poshtëme [çdo pjesë] ose zonë e papërcaktuar

I85 Variçet e ezofagut

I85.0 Variçet e ezofagut me hemorragji
I85.9 Variçet e ezofagut pa hemorragji
Përf.:
Variçet e ezofagut NOS

I86 Vena varikoze të lokalizimeve të tjera

Përj.:
variçet retinale (H35.0)
venat varikoze në zonë të paspecifikuar (I83.9)
I86.0 Variçet sublinguale
I86.1 Variçet skrotale
Përf.:
Varikocelat
I86.2 Variçet pelvike
I86.3 Variçet vulvare
Përj.:
e komplikojnë:
 • lindjen dhe pas lindjen (O87.8)
 • shtatzëninë (O22.1)
I86.4 Variçet gastrike
I86.8 Venat varikoze me lokalizime të tjera të specifikuara
Përf.:
Ulçerat varikoze të septumit nazal

I87 Çrregullime të tjera të venave

I87.0 Sindromi post-trombotik
Përf.:
Sindromi post-flebitik
I87.1 Komprimimi i venave
Përf.:
Striktura e venave
Sindroma e vena cava (inferiore)(superiore)
Përj.:
pulmonare (I28.8)
I87.2 Insufiçienca venoze (kronike) (periferike)
I87.8 Çrregullime të tjera të specifikuara të venave
I87.9 Çrregullime të venave, të paspecifikuara

I88 Limfadeniti jospecifik

Përj.:
limfadenitin akut, përveç atij mezenterik (L04.-)
sëmundjen e HIV që çon në limfadenopati të gjeneralizuar (B23.1)
I88.0 Limfadeniti jospecifik mezenterik
Përf.:
Limfadeniti mezenterik (akut)(kronik)
I88.1 Limfadenit kronik, përjashtuar ai mezenterik
Përf.:
 • Adeniti
 • Limfadeniti
 • kronik, çdo limfonodul përveç atyre mezenterike
I88.8 Limfadenit jospecifik tjetër
I88.9 Limfadenit jospecifik, i paspecifikuar
Përf.:
Limfadenit NOS

I89 Çrregullime të tjera joinfektive të vazave limfatike dhe limfonodulave

Përj.:
kilocelën:
 • filariale (B74.-)
 • tunica vaginalis (jo filariale) NOS (N50.8)
limfonodulat e rritura NOS (R59.-)
limfoedemën e trashëguar (Q82.0)
limfoedema pas mastektomisë (I97.2)
I89.0 Limfoedema, e paklasifikuar tjetërkund
Përf.:
Limfangiektazi
I89.1 Limfangiti
Përf.:
limfanginit:
 • NOS
 • kronik
 • subakut
Përj.:
limfanginitin akut (L03.-)
I89.8 Çrregullime të tjera joinfektive të specifikuara të vazave limfatike dhe limfonodulave
Përf.:
Kilocela (jo-filariale)
Retikuloza lipomelanocitike
I89.9 Çrregullime joinfektive të vazave limfatike dhe limfonodulave, të paspecifikuara
Përf.:
Sëmundje e vazave limfatike NOS
to top of page