Klasifikimi Statistikor Ndërkombëtar i Sëmundjeve dhe Problemeve të Lidhura me Shëndetin Revizioni i 10-të (ICD-10) Version për 2016

Kapitulli X
Sëmundjet e sistemit respirator
(J00-J99)

J95 Çrregullime respiratore postproçedurale të paklasifikuara tjetërkund

Përj.:
emfizemën (subkutane) nga procedurat (T81.8)
manifestimet pulmonare nga rrezatimi (J70.0-J70.1)
J95.0 Keqfunksioni i trakeostomisë
Përf.:
Hemorragji nga stoma e trakeostomisë
Obstruksion i rrugës së frymëmarrjes në trakeostomi
Fistula trakeo-ezofageale që pason trakeostominë
J95.1 Insufiçienca pulmonare akute pas kirurgjisë torakale
J95.2 Insufiçienca pulmonare akute pas kirurgjisë jotorakale
J95.3 Insufiçienca pulmonare kronike pas kirurgjisë
J95.4 Sindromi Mendelson
Përf.:
Pneumoniti kimik nga aspirimi gjatë anestezisë
Përj.:
që komplikon:
J95.5 Stenoza subglotike postproçedurale
J95.8 Çrregullime respiratore postproçedurale të tjera
J95.9 Çrregullime respiratore postproçedurale, të paspecifikuara

J96 Insufiçienca respiratore të paklasifikuara tjetërkund

Përj.:
insufiçiencën kardiorespiratore : (R09.2)
insufiçiencën respiratore postproçedurale (J95.-)
respirator:
 • arrestin (R09.2)
 • distresin:
  • sindromë e të rriturit (J80)
  • tek i porsalinduri (P22.-)
Modifiers

Kategoritë shtesë të mëposhtëme jepen për përdorim të mundshëm me nënkategoritë në J96.:

CodeTitle
0
Tipi I [hipoksik]
1
Tipi II [hiperkapnik]
9
Tip i papërcaktuar
J96.0 Insufiçienca respiratore akute
J96.1 Insufiçienca respiratore kronike
J96.9 Insufiçienca respiratore e paspecifikuar

J98 Çrregullime respiratore të tjera

Përj.:
apnenë:
 • NOS (R06.8)
 • të të porsalindurit (P28.4)
 • të gjumit (G47.3)
 • të gjumit:
  • të të porsalindurit (P28.3)
J98.0 Sëmundjet e bronkeve të paklasifikuara tjetërkund
Përf.:
Bronkolitiazë
 • Kalcifikim
 • Stenozë
 • Ulçer
 • i/e bronkut
Trakeobronkial/e:
 • kolaps
 • diskinezi
J98.1 Kolapsi pulmonar
Përf.:
Atelektaza
Kolaps i mushkërisë
Përj.:
atelektazën:
J98.2 Emfizema intersticiale
Përf.:
Emfizema intersticiale
Përj.:
emfizemën:
 • NOS (J43.9)
 • tek fetusi dhe i porsalinduri (P25.0)
 • kirurgjikale (subkutane) (T81.8)
 • traumatike subkutane (T79.7)
J98.3 Emfizema kompensatore
J98.4 Çrregullime të tjera të mushkërive
Përf.:
Kalcifikime të mushkërisë
Sëmundja (e fituar) cistike e mushkërisë
Sëmundja e mushkërisë NOS
Pulmolitiaza
J98.5 Sëmundjet e mediastinit të paklasifikuara tjetërkund
Përf.:
 • Fibroza
 • Hernia
 • Tërheqje
 • e mediastinit
Mediastinit
Përj.:
abscesin e mediastinit (J85.3)
J98.6 Çrregullimet e diafragmës
Përf.:
Diafragmatit
Paralizë e diafragmës
Relaksim i diafragmës
Përj.:
keqformim kongjenital të diafragmës NEC (Q79.1)
hernien diafragmatike (K44.-)
hernien diafragmatike:
J98.8 Çrregullime respiratore të tjera të specifikuara
J98.9 Çrregullim respirator, i paspecifikuara
Përf.:
Sëmundja (kronike) respiratore NOS

J99* Çrregullime respiratore në sëmundje të klasifikuara tjetërkund

J99.0* Sëmundja pulmonare reumatizmale (M05.1†)
J99.1* Çrregullime respiratore në çrregullime të tjera difuze të indit lidhor
Përf.:
Çrregullime respiratore (në):
J99.8* Çrregullime respiratore në sëmundje të tjera të klasifikuara tjetërkund
Përf.:
Çrregullime respiratore në:
to top of page