Klasifikimi Statistikor Ndërkombëtar i Sëmundjeve dhe Problemeve të Lidhura me Shëndetin Revizioni i 10-të (ICD-10) Version për 2016

Kapitulli XIII
Sëmundjet e sistemit muskuloskeletik dhe Indit lidhor
(M00-M99)

Çrregullimet sistemike të indit lidhor
(M30-M36)

Përf.:
sëmundjet autoimune:
  • NOS
  • sistemike
sëmundjet e kolagjenit (vaskulare):
  • NOS
  • sistemike
Përj.:
antiphospholipid syndrome (Mungon ne shqip) (D68.6)
sëmundjet autoimune, një organ i vetëm ose një lloj i vetëm qelize, (kodoje tek kategoria e duhur për këtë konditë)

M30 Poliarteriti nodoz dhe gjendjet shoqëruese

M30.0 Poliarteriti nodoz
M30.1 Poliarteriti nodoz me prekje pulmonare [Churg-Strauss]
Përf.:
Angiti alergjik granulomatoz
M30.2 Poliarteriti juvenil
M30.3 Sindromi i limfonodulit mukokutan [Kawasaki]
M30.8 Gjendje të tjera të lidhura me poliarteritin nodoz
Përf.:
Sindroma e poliangitit të mbivendosur

M31 Vaskulopatitë nekrotizuese të tjera

M31.0 Angiiti nga hipersensibiliteti
Përf.:
Sindroma Goodpasture
M31.1 Mikroangiopatia trombotike
Përf.:
Purpura trombotike trombocitopenike
M31.2 Granuloma letale e mesme
M31.3 Granulomatoza Wegener
Përf.:
Granulomatoza respiratore nekrotike
M31.4 Sindromi i harkut aortik (Takayasu)
M31.5 Arteriti gjigantocelular me polimialgji reumatike
M31.6 Arteriti gjigantocelular tjetër
M31.7 Poliangiti mikroskopik
Përf.:
Poliartriti mikroskopik
Përj.:
poliartritin nodoz (M30.0)
M31.8 Vaskulopati nekrotizuese të tjera të specifikuara
Përf.:
Vaskuliti hipokomplimentemik
M31.9 Vaskulopati nekrotizuese të tjera, të paspecifikuara

M32 Lupusi eritematoz sistemik

Përj.:
lupusin eritematoz (diskoid) (NOS) (L93.0)
M32.0 Lupusi eritematoz sistemik nga barnat
Coding-Hint
Përdor kod shtesë për shkaqe të jashtme (Kapitulli XX), nëse dëshiron, për identifikimin e barit.
M32.1† Lupusi eritematoz sistemik me prekje organesh ose sistemesh
Përf.:
Sëmundja e LibmanSacks (I39.-*)
Lupus me perikardit (I32.8*)
Lupus eritematoz sistemik me:
M32.8 Lupusi eritematoz sistemik në forma të tjera
M32.9 Lupus eritematoz sistemik, i paspecifikuar

M33 Dermatopolimioziti

M33.0 Dermatomioziti juvenil (rinor)
M33.1 Dermatomioziti tjetër
M33.2 Polimioziti
M33.9 Dermatopolimiozit, i paspecifikuar

M34 Skleroza sistemike

Përf.:
sklerodermën
Përj.:
sklerodermën:
M34.0 Skleroza sistemike progresive
M34.1 Sindroma CR(E)ST
Additional Text

Kombinim i kalçinozës, fenomenit Raynaud, disfunksionit ezofageal, sklerodaktilisë, telangioektazisë

M34.2 Skleroza sistemike nga barnat dhe kimikatet
Coding-Hint
Përdor kod shtesë për shkaqe të jashtme (Kapitulli XX), nëse dëshiron, për identifikimin e shkakut.
M34.8 Skleroza sistemike në forma të tjera
Përf.:
Sklerozë sistemike me:
  • përfshirje të mushkërive† (J99.1*)
  • miopati† (G73.7*)
M34.9 Skleroza sistemike e paspecifikuar

M35 Prekje të tjera sistemike të indit lidhor

Përj.:
kolagjenozën reaktive perforative (L87.1)
M35.0 Sindroma Sjogren
Përf.:
Sindroma e Sjögren me:
  • keratokonjunktivit† (H19.3*)
  • përfshirje të mushkërive† (J99.1*)
  • miopati† (G73.7*)
  • çrregullime renale tubulointersticiale† (N16.4*)
M35.1 Sindroma të tjera të mbivendosura
Përf.:
Sëmundje e përzier e indit lidhor
Përj.:
sindromën e poliangitit të mbivendosur (M30.8)
M35.2 Sëmundja Behçet
M35.3 Polimialgia reumatike
Përj.:
polimialgjinë reumatike me arteritin me qeliza gjigante (M31.5)
M35.4 Fasciti (eozinofilik) difuz
M35.5 Fibroskleroza multifokale
M35.6 Panikuliti i përsëritur [Weber-Christian]
Përj.:
panikulitin:
M35.7 Sindroma e hipermobilitetit
Përf.:
Lëshim i ligamentit, familjar
Përj.:
sindromën e EhlersDanlos (Q79.6)
lëshimin e ligamentit NOS (M24.2)
M35.8 Prekje të tjera të specifikuara sistemike të indit lidhor
M35.9 Prekje të tjera sistemike të indit lidhor, të paspecifikuara
Përf.:
Sëmundje autoimune (sistemike) NOS
Sëmundje e kolagjenit (vaskulare) NOS

M36* Çrregullime sistemike të indit lidhor në sëmundje të klasifikuara tjetërkund

Përj.:
artropatitë në sëmundje të klasifikuara diku tjetër (M14.-*)
M36.0* Dermatopolimioziti në neoplazi (C00-D48†)
M36.1* Artropatia në neoplazi (C00-D48†)
Përf.:
Artropati në:
M36.2* Artropatia hemofilike (D66-D68†)
M36.3* Artropatia në çrregullime të tjera të gjakut (D50-D76†)
Përj.:
artropatinë në purpurën e Henoch(Schönlein) (M36.4*)
M36.4* Artropatia në reaksione hipersensibiliteti të klasifikuara tjetërkund
Përf.:
Artropati në purpurën e Henoch(Schönlein) (D69.0†)
M36.8* Çrregullime të tjera sistemike të indit lidhor në sëmundje të klasifikuara tjetërkund
Përf.:
Sëmundjet sistemike të indit lidhës në:
to top of page