Klasifikimi Statistikor Ndërkombëtar i Sëmundjeve dhe Problemeve të Lidhura me Shëndetin Revizioni i 10-të (ICD-10) Version për 2016

Kapitulli XIV
Sëmundjet e sistemit uro-gjenital
(N00-N99)

N00 Sindromi nefritik akut

Përf.:
akut/e:
 • sëmundjen glomerulare
 • glomerulonefritin
 • nefritin
 • sëmundjen renale NOS
Përj.:
nefritin tubulo-intersticial infektiv akut (N10)
sindromin nefritik NOS (N05.-)

N01 Sindromi nefritik me përparim të shpejtë

Përf.:
me progresion të shpejtë:
 • sëmundjen glomerulare
 • glomerulonefritin
 • nefritin
Përj.:
sindromin nefritik NOS (N05.-)

N02 Hematuria rekurrente persistente

Përf.:
hematurinë:
 • beninje (familjare)(të fëmijërisë)
 • me dëmtime morfologjike të specifikuara në .0-.8 para N00.-
Përj.:
haematurinë NOS (R31)

N03 Sindromi nefritik kronik

Përf.:
kronik/e:
 • sëmundjen glomerulare
 • glomerulonefritin
 • nefritin
Përj.:
nefritin kronik tubulo-intersticial (N11.-)
glomerulonefritin difuz sklerotizues (N18.-)
sindromin nefritik NOS (N05.-)

N04 Sindromi nefrotik

Përf.:
sindromin nefrotik kongjenital
nefrozën lipoide

N05 Sindromi nefritik, i paspecifikuar

Përf.:
 • sëmundjen glomerulare
 • glomerulonefritin
 • nefritin
 • NOS
nefropatinë NOS dhe sëmundjen renale NOS me dëmtime morfologjike të specifikuara në .0-.8 para N00.-2
Përj.:
nefropatinë NOS pa dëmtime morfologjike të specifikuara (N28.9)
sëmundjen renale NOS pa dëmtime morfologjike të specifikuar (N28.9)
nefritin tubulo-intersticial NOS (N12)

N06 Proteinuria e izoluar me lezione morfologjke specifike

Përf.:
proteinurinë (e izoluar)(ortostatike)(persistente) me dëmtime morfologjike, specifikuar në .0-.8 para N00.-
Përj.:
proteinurinë:

N07 Nefropatia hereditare e paklasifikuar tjetërkund

Përj.:
sindromën e Alport (Q87.8)
nefropatinë amiloide të trashëguar (E85.0)
sindromën e thonjve-patelave (Q87.2)
amiloidozën jo-neuropatike heredofamiljare (E85.0)

N08* Çrregullimet glomerulare në sëmundje të klasifikuara tjetërkund

Përf.:
nefropatinë në sëmundje të klasifikuara tjetërkund
Përj.:
çrregullimet renale tubulointersticiale në sëmundje të klasifikuara tjetërkund (N16.-*)
N08.0* Çrregullimet glomerulare në sëmundje infektive e parazitare të klasifikuara tjetërkund
Përf.:
Çrregullimet glomerulare në:
N08.1* Çrregullimet glomerulare në neoplazma
Përf.:
Çrregullimet glomerulare në:
N08.2* Çrregullimet glomerulare në sëmundje të gjakut dhe mekanizma imunitare
Përf.:
Çrregullimet glomerulare në:
 • krioglobulinemi (D89.1†)
 • koagulimin intravaskular të diseminuar [sindroma e defibrinimit] (D65†)
 • sindromën haemolitikeuremike (D59.3†)
 • purpurën e Henoch(Schönlein) (D69.0†)
 • çrregullimet në drepanocitozë (D57.-†)
N08.3* Çrregullimet glomerulare në diabet melitus (E10-E14 me karakter të katërt të përbashkët .2†)
N08.4* Çrregullimet glomerulare në sëmundje endokrine, nutricionale, dhe metabolike
Përf.:
Çrregullimet glomerulare në:
 • amiloidozë (E85.-†)
 • sëmundjen e Fabry(Anderson) (E75.2†)
 • defiçiencën e lecithin kolesterol acetiltransferazës (E78.6†)
N08.5* Çrregullimet glomerulare në çrregullimet e indit lidhor sistemik
Përf.:
Çrregullimet glomerulare në:
N08.8* Çrregullimet glomerulare në sëmundje të tjera të klasifikuara tjetërkund
Përf.:
Çrregullimet glomerulare në endokarditin bakterial subakut (I33.0†)
to top of page