Klasifikimi Statistikor Ndërkombëtar i Sëmundjeve dhe Problemeve të Lidhura me Shëndetin Revizioni i 10-të (ICD-10) Version për 2016

Kapitulli XIV
Sëmundjet e sistemit uro-gjenital
(N00-N99)

Sëmundjet renale tubulo-intersticiale
(N10-N16)

Përf.:
pielonefritin
Coding-Hint
Përdorni kod shtesë, nëse dëshironi, për të identifikuar sëmundjen shoqëruese kronike të veshkave (N18.-) .
Përj.:
pielonefritin cistik (N28.8)

N10 Nefriti akut tubulo-intersticial

Përf.:
Akut:
 • nefriti intersticial infektiv
 • pieliti
 • pielonefriti
Coding-Hint
Përdor kod shtesë (B95-B97), nëse dëshiron, për identifikimin e agjentit infektiv.

N11 Nefriti kronik tubulo-intersticial

Përf.:
kronik:
 • nefritin intersticial infektiv
 • pielitin
 • pielonefritin
Coding-Hint
Përdor kod shtesë (B95-B98), nëse dëshiron, për identifikimin e agjentit infektiv.
N11.0 Pielonefriti kronik jo-obstruktiv nga refluksi
Përf.:
Pielonefriti (kronik) shoqëruar me refluks (vezikouretral)
Përj.:
refluksin vezikouretral NOS (N13.7)
N11.1 Pielonefriti kronik obstruktiv
Përf.:
 • Pielonefriti (kronik) shoqëruar me:
  • anomali
  • përdredhje
  • obstruksion
  • strikturë
 • junksionit pelviureterik
 • junksionit pieloureterik
 • ureterit
Përj.:
pielonefritin kalkuloz (N20.9)
uropatinë obstruktive (N13.-)
N11.8 Nefriti kronik tubulo-intersticial tjetër
Përf.:
Pielonefriti kronik jo-obstruktiv NOS
N11.9 Nefrit kronik tubulo-intersticial, i paspecifikuar
Përf.:
Kronik:
 • nefriti intersticial NOS
 • pieliti NOS
 • pielonefriti NOS

N12 Nefriti tubulo-intersticial as akut as kronik

Përf.:
nefritin intersticial NOS
pielitin NOS
pielonefritin NOS
Përj.:
pielonefritin kalkuloz (N20.9)

N13 Uropatia e refluksit dhe obstruksionit

Përj.:
gurët në veshka dhe ureter pa hidronefrozë (N20.-)
defektet obstruktive kongjenitale të pelvisit renal dhe ureterit (Q62.0-Q62.3)
pielonefritin obstruktiv (N11.1)
N13.0 Hidronefroza me obstruksion të junksionit uretero-pelvik
Përj.:
me infeksion (N13.6)
N13.1 Hidronefroza me strikturë ureteri e paklasifikuar tjetërkund
Përj.:
me infeksion (N13.6)
N13.2 Hidronefroza me kalkul bllokues renal dhe ureteral
Përj.:
me infeksion (N13.6)
N13.3 Hidronefroza tjetër e paspecifikuar
Përj.:
me infeksion (N13.6)
N13.4 Hidroureteri
Përj.:
me infeksion (N13.6)
N13.5 Striktura dhe përkulja e ureterit pa hidronefrozë
Përj.:
me infeksion (N13.6)
N13.6 Pionefroza
Përf.:
Gjendje në N13.0-N13.5 me infeksion
Uropati obstruktive me infeksion
Coding-Hint
Përdor kod shtesë (B95-B98), nëse dëshiron, për identifikimin e agjentit infektiv.
N13.7 Uropatia nga refluksi veziko-ureteral
Përf.:
Refluks vezikouretral:
 • NOS
 • me cikatrice
Përj.:
pielonefritin e shoqëruar me refluks (N11.0)
N13.8 Uropatia tjetër nga refluksi dhe obstruksioni
N13.9 Uropati nga refluksi dhe obstruksioni, e paspecifikuar
Përf.:
Ngushtim i traktit urinar NOS

N14 Gjendje tubulare e tubulo-intersticiale nga barnat dhe metalet e rënda

Coding-Hint
Përdor kod shtesë për shkaqet e jashtme (Kapitulli XX), nëse dëshiron, për identifikimin e agjentit toksik.
N14.0 Nefropatia nga analgjezikët
N14.1 Nefropatia nga barna, medikamente e substanca të tjera
N14.2 Nefropatia nga barna, medikamente e substanca të tjera, të paspecifikuara
N14.3 Nefropatia nga metale të rënda
N14.4 Nefropatia toksike e paklasifikuar tjetërkund

N15 Sëmundje të tjera renale tubulo-intersticiale

N15.0 Nefropatia ballkanike
Përf.:
Nefropatia ballkanike endemike
N15.1 Abscesi renal dhe perinefrik
N15.8 Sëmundje të tjera renale tubulo-intersticiale të specifikuara
N15.9 Sëmundje renale tubulo-intersticiale, e paspecifikuar
Përf.:
Infeksioni i veshkave NOS
Përj.:
infeksionin e traktit urinar NOS (N39.0)

N16* Çrregullime renale tubulo-intersticiale në sëmundje të klasifikuara tjetërkund

N16.0* Çrregullime renale tubulo-intersticiale në sëmundje infektive dhe parazitare të klasifikuara tjetërkund
Përf.:
Çrregullime renale tubulo-intersticiale (nga)(në):
N16.1* Çrregullime renale tubulo-intersticiale në neoplazi
Përf.:
Çrregullime renale tubulointersticiale në:
N16.2* Çrregullime renale tubulo-intersticiale në sëmundjet e gjakut dhe sistemit imunitar
Përf.:
Çrregullime renale tubulo-intersticiale në:
N16.3* Çrregullime renale tubulo-intersticiale në sëmundjet metabolike
Përf.:
Çrregullime renale tubulo-intersticiale në:
N16.4* Çrregullime renale tubulo-intersticiale në sëmundjet e indit lidhor
Përf.:
Çrregullime renale tubulo-intersticiale në:
 • sindromën e gojës së tharë [Sjögren] (M35.0†)
 • lupusin eritematoz sistemik (M32.1†)
N16.5* Çrregullime renale tubulo-intersticiale në flakjen e transplantit (T86.-†)
N16.8* Çrregullime renale tubulo-intersticiale në sëmundje të tjera të klasifikuara tjetërkund
to top of page