Klasifikimi Statistikor Ndërkombëtar i Sëmundjeve dhe Problemeve të Lidhura me Shëndetin Revizioni i 10-të (ICD-10) Version për 2016

Kapitulli XIV
Sëmundjet e sistemit uro-gjenital
(N00-N99)

Sëmundjet inflamatore të organeve pelvike femërore
(N70-N77)

Përj.:
ato të komplikuara me:

N70 Salpingiti dhe ooforiti

Përf.:
abscesin (e):
 • tubit fallopian
 • ovarit
 • tubo-ovarian
piosalpinksin
salpingo-ooforitin
sëmundjen inflamatore tubo-ovariane
Coding-Hint
Përdor kod shtesë (B95-B98), nëse dëshiron, për identifikimin e agjentit infektiv
N70.0 Salpingiti dhe ooforiti akut
N70.1 Salpingiti dhe ooforiti kronik
Përf.:
Hidrosalpinksi
N70.9 Salpingit dhe ooforit, i paspecifikuar

N71 Sëmundja inflamatore e uterusit, përveç qafës

Përf.:
endo(mio)metritin
metritin
miometritin
piometrën
abscesin uterin
Coding-Hint
Përdor kod shtesë (B95-B97), nëse dëshiron, për identifikimin e agjentit infektiv.
N71.0 Sëmundja inflamatore akute e uterusit
N71.1 Sëmundja inflamatore kronike e uterusit
N71.9 Sëmundja inflamatore e uterusit, e paspecifikuar

N72 Sëmundja inflamatore e qafës së uterusit

Përf.:
 • Cerviciti
 • Endocerviciti
 • Ekzocerviciti
 • me ose pa erozion ose ektropion
Coding-Hint
Përdor kod shtesë (B95-B97), nëse dëshiron, për identifikimin e agjentit infektiv.
Përj.:
erozionin dhe ektropionin e cerviksit pa cervicit (N86)

N73 Sëmundja inflamatore pelvike femërore

Coding-Hint
Përdor kod shtesë (B95-B97), nëse dëshiron, për identifikimin e agjentit infektiv.
N73.0 Parametriti akut dhe celuliti pelvik
Përf.:
 • Absces i:
  • ligamentit të gjerë
  • parametriumit
 • Celuliti pelvik, femrat
 • specifikuar si akut
N73.1 Parametriti kronik dhe celuliti pelvik
Përf.:
Çdo konditë në N73.0 e specifikuar si kronike
N73.2 Parametriti i paspecifikuar dhe celuliti pelvik
Përf.:
Çdo konditë në N73.0 e paspecifikuar si akute apo kronike
N73.3 Peritoniti pelvik akut femëror
N73.4 Peritoniti pelvik kronik femëror
N73.5 Peritoniti i paspecifikuar pelvik femëror
N73.6 Aderencat pelvike peritoneale femërore
Përj.:
adezionin pelvik peritoneal pas procedureave kirurgjikale (N99.4)
N73.8 Sëmundje të tjera të specifikuara inflamatore pelvike femërore
N73.9 Sëmundja inflamatore pelvike femërore, e paspecifikuar
Përf.:
Infeksion ose inflamacion i pelvisit femëror NOS

N74* Çrregullime inflamatore pelvike në sëmundje të klasifikuara tjetërkund

N74.0* Infeksioni tuberkular i qafës së uterusit (A18.1†)
N74.1* Sëmundja inflamatore pelvike femërore tuberkulare (A18.1†)
Përf.:
Endometriti tuberkular
N74.2* Sëmundja inflamatore pelvike femërore sifilitike (A51.4†, A52.7†)
N74.3* Sëmundja inflamatore pelvike femërore gonokoksike (A54.2†)
N74.4* Sëmundja inflamatore pelvike femërore klamidiale (A56.1†)
N74.8* Çrregullime inflamatore pelvike femërore në sëmundje të tjera, të klasifikuara tjetërkund

N75 Sëmundjet e gjendrave të Bartolinit

N75.0 Cisti i gjendrave të Bartolinit
N75.1 Abscesi i gjendrave të Bartolinit
N75.8 Sëmundje të tjera të gjendrave të Bartolinit
Përf.:
Bartoliniti
N75.9 Sëmundje të gjendrave të Bartolinit, të paspecifikuara

N76 Inflamacion tjetër i vaginës dhe vulvës

Coding-Hint
Përdor kod shtesë (B95-B97), nëse dëshiron, për identifikimin e agjentit infektiv.
Përj.:
vaginitin senil (atrofik) (N95.2)
N76.0 Vaginiti akut
Përf.:
Vaginiti NOS
Vulvovaginiti:
 • NOS
 • akut
N76.1 Vaginiti subakut dhe kronik
Përf.:
Vulvovaginiti:
 • kronik
 • subakut
N76.2 Vulviti akut
Përf.:
Vulviti NOS
N76.3 Vulviti subakut dhe kronik
N76.4 Abscesi i vulvës
Përf.:
Furunkula e vulvës
N76.5 Ulçeracioni i vaginës
N76.6 Ulçeracioni i vulvës
N76.8 Inflamacion tjetër i specifikuar i vaginës dhe vulvës

N77* Ulçeracioni dhe inflamacioni vulvovaginal në sëmundje të klasifikuara tjetërkund

N77.0* Ulçeracioni i vulvës në sëmundje infektive e parazitare të klasifikuara tjetërkund
Përf.:
Ulçeracioni i vulvës në:
 • infeksionin nga virusi i herpes [herpes simplex] (A60.0†)
 • tuberkuloz (A18.1†)
N77.1* Vaginiti, vulviti dhe vulvovaginiti në sëmundje infektive e parazitare të klasifikuara tjetërkund
Përf.:
Vaginiti, vulviti dhe vulvovaginiti në:
N77.8* Ulçeracioni dhe inflamacioni vulvovaginal në sëmundje të tjera të klasifikuara tjetërkund
Përf.:
Ulçera e vulvës në sëmundjen e Behçet (M35.2†)
to top of page