Klasifikimi Statistikor Ndërkombëtar i Sëmundjeve dhe Problemeve të Lidhura me Shëndetin Revizioni i 10-të (ICD-10) Version për 2016

Kapitulli XV
Shtatzënia, lindja dhe periudha e paslindjes
(O00-O99)

O60 Lindje para kohe (lirimi preterm)

Përf.:
Fillim (spontan) i lindjes para 37 javëve të shtatzënisë
O60.0 Shtërzim para kohe pa lindje
Përf.:
Shtërzim para kohe:
 • i nxitur
 • spontan
O60.1 Shtërzim spontan para kohe me lindje të parakohshme
Përf.:
Shtërzim spontan para kohe me lindje NOS
Shtërzim spontan para kohe me lindje të parakohshme cezariane
O60.2 Shtërzim spontan para kohe me lindje në kohë
Përf.:
Shtërzim spontan para kohe me lindje cezariane në kohë
O60.3 Lindje para kohe pa shtërzim spontan
Përf.:
Lindje para kohe me:
 • seksion cezarian, pa shtërzim spontan
 • i nxitur

O61 Dështimi i induktimit të aktivitetit të lindjes

O61.0 Dështimi i induktimit medikamentoz të aktivitetit të lindjes
Përf.:
Dështim i provokimit (të dhimbjeve të lindjes) nga:
 • oksitocina
 • prostaglandinat
O61.1 Dështimi i induktimit instrumental të aktivitetit të lindjes
Përf.:
Dështim i provokimit (të dhimbjeve të lindjes):
 • mekanik
 • kirurgjikal
O61.8 Dështime të tjera të induktimit të aktivitetit të lindjes
O61.9 Dështim i induktimit të aktivitetit të lindjes, i paspecifikuar

O62 Anomalitë e forcave të aktivitetit të lindjes

O62.0 Kontraksione primare inadekuate
Përf.:
Dështim i dilatacionit cervikal
Disfunksion parësor hipotonik uterin
Inerci uterine gjatë fazës latente të lindjes
O62.1 Inercia sekondare uterine
Përf.:
Ndalim i fazës aktive të lindjes
Disfunksion dytësor hipotonik uterin
O62.2 Inerci të tjera uterine
Përf.:
Atoni e uterusit
Dhimbje lindje të çrregullta
Disfunksion hipotonik uterin NOS
Shtërzime të çrregullta
Kontraksione të dobëta
Inerci uterine NOS
O62.3 Lindja e përshpejtuar (precipitoze)
O62.4 Kontraksione uterine hipertonike, të pakoordinuara dhe të zgjatura
Përf.:
Kontraksionet unazore distocike
Dhimbje lindje të pakoordinuara
Kontraksione uterine në formë të orës me rërë
Disfunksin uterin hipertonik
Aktivitet uterin i çorganizuar
Kontraksione tetanike
Distoci uterine NOS
Përj.:
distocinë (fetale)(maternale) NOS (O66.9)
O62.8 Anomali të tjera të forcave të aktivitetit të të lindjes
O62.9 Anomali të forcave të aktivitetit të lindjes, të paspecifikuara

O63 Lindje e zgjatur

O63.0 Zgjatje e fazës së parë të lindjes
O63.1 Zgjatje e fazës së dytë të lindjes
O63.2 Lindje e vonuar e binjakut të dytë, të tretë, etj.
O63.9 Lindja e zgjatur, e paspecifikuar
Përf.:
Dhimbje lindje të zgjatura NOS

O64 Lindje e obstruktuar nga keqpozicionimi dhe keqprezantimi i fetusit

O64.0 Lindje e obstruktuar nga rrotullimi jo i plotë i kokës fetale
Përf.:
Ndalim i thellë transvers
Lindje e obstruktuar shkaktuar nga i vazhdueshëm (pozicioni):
 • oksipitoiliak
 • oksipitoposterior
 • oksipitosakral
 • oksipitotransversal
O64.1 Lindje e obstruktuar nga prezantimi podalik
O64.2 Lindje e obstruktuar nga prezantimi me fytyrë
Përf.:
Lindje e obstruktuar nga prezantimi me faqe
O64.3 Lindje e obstruktuar nga prezantimi me ballë
O64.4 Lindje e obstruktuar nga prezantimi me sup
Përf.:
Prolaps i krahut
Përj.:
shpatullat e impaktuara (O66.0)
distocinë e shpatullës (O66.0)
O64.5 Lindje e obstruktuar nga prezantimi i përbërë
O64.8 Lindje e obstruktuar nga keqpozicionim dhe keqprezantim tjetër
O64.9 Lindje e obstruktuar nga keqpozicionim dhe keqprezantim, të paspecifikuar

O65 Lindje e obstruktuar nga anomali amëtare pelvike

O65.0 Lindje e obstruktuar nga deformime pelvike
O65.1 Lindje e obstruktuar nga pelvis i kontraktuar në përgjithësi
O65.2 Lindje e obstruktuar nga kontraksioni i brendshëm i pelvisit
O65.3 Lindje e obstruktuar nga kontraksioni i jashtëm dhe i mesëm i pelvisit
O65.4 Lindje e obstruktuar nga disproporcioni feto-pelvik, i paspecifikuar
Përj.:
distocinë e shkaktuar nga anomalitë fetale (O66.2-O66.3)
O65.5 Lindje e obstruktuar nga organe pelvike maternale anormale
Përf.:
Lindje e obstruktuar e shkaktuar nga gjendje të listuara në O34.-
O65.8 Lindje e obstruktuar nga anomali të tjera pelvike maternale
O65.9 Lindje e obstruktuar nga anomali pelvike maternale të paspecifikuara

O66 Lindje tjetër e obstruktuar

O66.0 Lindje e obstruktuar nga distocia e supit
Përf.:
Shpatullat e impaktuara
O66.1 Lindje e obstruktuar nga binjakët e bllokuar
O66.2 Lindje e obstruktuar nga fetusi jashtëzakonisht i madh
O66.3 Lindje e obstruktuar nga anomali fetale të tjera
Përf.:
Distocia nga:
 • binjakët e ngjitur
 • fetal/e:
  • ascit
  • hidropsi
  • meningomielocelë
  • teratoma sakrale
  • tumor
 • fetus hidrocefalik
O66.4 Dështimi i provës së lindjes, i paspecifikuar
Përf.:
Dështimi i provës së lindjes me vazhdim të lindjes nëpërmjet seksio caesarea
O66.5 Dështimi i aplikimit të forcepsit dhe ekstraktorit me vakum, i paspecifikuar
Përf.:
Dështim i përdorimit të ventuzës dhe forcepsit, me vazhdim të lindjes nëpërmjet forcepsit ose seksio caesarea
O66.8 Lindje e obstruktuar tjetër, e specifikuar
O66.9 Lindje e obstruktuar, e paspecifikuar
Përf.:
Distocia:
 • NOS
 • fetale NOS
 • maternale NOS

O67 Aktiviteti i lindjes dhe lirimi i ndërlikuar me hemorragji intrapartum, i paklasifikuar tjetërkund

Përj.:
hemorragjinë para lindjes NEC (O46.-)
placenta praevia (O44.-)
hemorragjinë pas lindjes (O72.-)
ndarjen e parakohshme të placentës [abruptio placentae] (O45.-)
O67.0 Hemorragjia gjatë lindjes me defekt të koagulimit
Përf.:
Hemorragji gjatë lindjes (eksesive) shoqëruar me:
 • afibrinogjenemi
 • koagulim intravaskular i diseminuar
 • hiperfibrinolizë
 • hipofibrinogjenemi
O67.8 Hemorragjia gjatë lindjes, tjetër
Përf.:
Hemorragji ekscesive gjatë lindjes
O67.9 Hemorragji gjatë lindjes, e paspecifikuar

O68 Lindja dhe lirimi i ndërlikuar me distres fetal

Përf.:
distresin fetal gjatë dhimbjeve të lindjes, shkaktuar nga administrimi i barnave
O68.0 Lindja dhe lirimi i ndërlikuar me anomali të rrahjeve të zemrës fetale
Përf.:
Fetal/e:
 • bradikardi
 • çrregullim i ritmit të zemrës
 • takikardi
Përj.:
me mekonium në lëngun amniotik (O68.2)
O68.1 Lindja dhe lirimi i ndërlikuar me mekonium në lëngun amniotik
Përj.:
me anomali të ritmit të zemrës tek fetusi (O68.2)
O68.2 Lindja dhe lirimi i ndërlikuar me anomali të rrahjeve të zemrës fetale dhe mekonium në lëngun amniotik
O68.3 Lindja dhe lirimi i ndërlikuar me gjetje biokimike të vuajtjes fetale
Përf.:
Fetal/e anormal/e:
 • acidemi
 • ekuilibër acido-bazik
O68.8 Lindja dhe lirimi i ndërlikuar me gjetje të tjera të vuajtjes fetale
Përf.:
Provë e distreasit fetal:
 • elektrokardiografik
 • ultratinguj
O68.9 Lindja dhe lirimi i ndërlikuar me vuajtje fetale, të paspecifikuara

O69 Lindja dhe lirimi i ndërlikuar me komplikacione të kordonit umbilikal

O69.0 Lindja dhe lirimi i ndërlikuar me prolaps të kordonit
O69.1 Lindja dhe lirimi i ndërlikuar me kordon rreth qafës, me komprimim
O69.2 Lindja dhe lirimi i ndërlikuar me vendosje të tjera të kordonit, me komprimim
Përf.:
Komprimim i kordonit NOS
Ngatërrim i kordoneve të binjakëve në sakusin monoamniotik
Nyje e kordonit
O69.3 Lindja dhe lirimi i ndërlikuar me kordon të shkurtër
O69.4 Lindja dhe lirimi i ndërlikuar me vasa praevia
Përf.:
Hemorragji nga vasa previa
O69.5 Lindja dhe lirimi i ndërlikuar me lezione vaskulare të kordonit
Përf.:
Kordonit (e):
 • shtypja
 • haematoma
Trombozë e vazave umbilikale
O69.8 Lindja dhe lirimi i ndërlikuar me komplikacione të tjera të kordonit umbilikal
Përf.:
Kordë rreth qafës pa komprimim
O69.9 Lindja dhe lirimi i ndërlikuar me komplikacione të kordonit umbilikal, të paspecifikuara

O70 Laçeracioni perineal gjatë lindjes

Përf.:
epiziotominë e zgjeruar nga lacerimi
Përj.:
laceracionin obstetrikal të lartë vaginal të veçuar (O71.4)
Laceracionin e sulkusit vaginal (O71.4)
O70.0 Laçeracioni perineal gjatë lindjes, grada e parë
Përf.:
 • Laçeracioni perineal, çarje apo ënjtje (përfshin):
  • bifurkacionin
  • labian
  • lëkurën
  • e lehtë
  • vaginën, poshtë
  • vulvën
 • gjatë lindjes
Përj.:
laceracionin periuretral që përfshin uretrën (O71.5)
me laceracion të:
 • murit të lartë vaginal (mesëm) (një të tretën e sipërme të murit vaginal) (O71.4)
 • sulkusin vaginal (O71.4)
O70.1 Laçeracioni perineal gjatë lindjes, grada e dytë
Përf.:
 • Laçeracioni perineal, çarje apo ënjtje si në O70.0, që gjithashtu përfshin:
  • dyshemenë pelvike
  • muskujt perinealë
  • muskujt vaginalë
 • gjatë lindjes
Përj.:
atë që përfshin sfinkterin anal (O70.2)
O70.2 Laçeracioni perineal gjatë lindjes, grada e tretë
Përf.:
 • Laçeracioni perineal, çarje apo ënjtje si në O70.1, që gjithashtu përfshin:
  • sfinkterin anal
  • septumin rektovaginal
  • sfinkterin NOS
 • gjatë lindjes
Përj.:
atë që përfshin mukozën anale ose rektale (O70.3)
O70.3 Laçeracioni perineal gjatë lindjes, grada e katërt
Përf.:
 • Laçeracioni perineal, çarje apo ënjtje si në O70.2, që gjithashtu përfshin:
  • mukozën anale
  • mukozën rektale
 • gjatë lindjes
O70.9 Laçeracioni perineal gjatë lindjes, i paspecifikuar

O71 Trauma të tjera obstetrikale

Përf.:
dëmtimin nga instrumentet
O71.0 Ruptura e uterusit para fillimit të lindjes
O71.1 Ruptura e uterusit gjatë lindjes
Përf.:
Ruptura e uterusit e papërmendur që ka ndodhur para fillimit të dhimbjeve të lindjes
O71.2 Inversioni i uterusit postpartum
O71.3 Laçerimi obstetrikal i cerviksit
Përf.:
Çkolitja unazore e cerviksit
O71.4 Laçerimi i lartë vaginal obstetrikal i izoluar
Përf.:
Laçerimi i:
 • një të tretës së mesme të murit vaginal
 • sulkusit vaginal
Përj.:
laceracionin e pjesës së poshtëme të vaginës (O70.-)
O71.5 Tjetër dëmtim obstetrikal në organet pelvike
Përf.:
Dëmtim obstetrik i:
 • fshikës së urinës
 • uretrës
Përj.:
laceracionin (minor) që prek vetëm indin periuretral (O70.0)
O71.6 Dëmtim obstetrikal në ligamentet dhe artikulacionet pelvike
Përf.:
 • Shkëputje e kartilagos së brendshme të simfizës
 • Dëmtim koksigeal
 • Ndarje traumatike e simfizës (pubisit)
 • obstetrikal/e
O71.7 Hematoma obstetrikale e pelvisit
Përf.:
Hematoma obstetrikale e:
 • perineumit
 • vaginës
 • vulvës
O71.8 Trauma të tjera obstetrikale
O71.9 Traumë obstetrikale e paspecifikuar

O72 Hemorragjia postpartum

Përf.:
hemorragjinë pas lindjes së fetusit apo fëmijës
O72.0 Hemorragjia e stadit të tretë
Përf.:
Hemorragji e shoqëruar me placentë të mbajtur, të zënë apo të ngjitur
Placenta e mbajtur NOS
O72.1 Hemorragjia postpartum imediate tjetër
Përf.:
Hemorragji pas daljes së placentës
Hemorragji pas lindjes (atonike) NOS
O72.2 Hemorragjia postpartum sekondare dhe e vonuar
Përf.:
Hemorragji e shoqëruar me pjesë të mbajtura të placentës apo membranave
Mbajtje e produkteve të konceptimit NOS, pas lindjes
O72.3 Defekte të koagulimit postpartum
Përf.:
Pas lindjes:
 • afibrinogjenenemia
 • fibrinoliza

O73 Placenta dhe membranat e vonuara pa hemorragji

O73.0 Placenta e vonuar pa hemorragji
Coding-Hint
Përdor kod shtesë, nëse dëshiron, për të identifikuar ndonjë placentë adherente të sëmurë (O43.2)
O73.1 Pjesë të mbetura të placentës dhe membranave, pa hemorragji
Përf.:
Mbajtje e produkteve të konceptimit pas lindjes, pa hemorragji

O74 Komplikacione të anestezisë gjatë aktivitetit të lindjes dhe lirimit

Përf.:
komplikacione të nënës me fillesë nga administrimi i një anestetiku lokal ose të përgjithshëm, analgjeziku ose sedativi tjetër gjatë dhimbjeve të lindjes dhe lindjes
O74.0 Pneumonia aspirative nga anestezia gjatë lindjes dhe lirimit
Përf.:
 • Pneumoniti kimik nga aspirimi
 • Inhalacion i përmbajtjes ose sekrecioneve të stomakut NOS
 • Sindroma e Mendelson
 • shkaktuar nga anestezia gjatë lindjes dhe lirimit
O74.1 Të tjera komplikacione pulmonare të anestezisë gjatë lindjes dhe lirimit
Përf.:
Kolaps i mushkërisë nga presioni shkaktuar nga anestezia, dhimbjeve të lindjes dhe lindjes
O74.2 Komplikacione kardiake të anestezisë gjatë lindjes dhe lirimit
Përf.:
 • Kardiake:
  • arrest
  • insufiçiencë
 • shkaktuar nga anestezia gjatë lindjes dhe lirimit
O74.3 Komplikacione të sistemit nervor qendror, të anestezisë gjatë lindjes dhe lirimit
Përf.:
Anoksi cerebrale shkaktuar nga anestezia gjatë lindjes dhe lirimit
O74.4 Reaksione toksike të anestezisë lokale gjatë lindjes dhe lirimit
O74.5 Cefalea e induktuar nga anestezia spinale dhe epidurale gjatë lindjes dhe lirimit
O74.6 Komplikacione të tjera nga anestezia spinale dhe epidurale gjatë lindjes dhe lirimit
O74.7 Intubimi i vështirë ose i dështuar gjatë lindjes dhe lirimit
O74.8 Komplikacione të tjera të anestezisë gjatë lindjes dhe lirimit
O74.9 Komplikacione të anestezisë gjatë lindjes dhe lirimit, të paspecifikuara

O75 Komplikacione të tjera të anestezisë gjatë aktivitetit të lindjes dhe lirimit, të paklasifikuara tjetërkund

Përj.:
të lehonisë:
O75.0 Vuajtja amtare gjatë lindjes dhe lirimit
O75.1 Shoku gjatë ose pas lindjes dhe lirimit
Përf.:
Shok obstetrikal
O75.2 Pireksia gjatë lindjes, e paklasifikuar tjetërkund
O75.3 Të tjera infeksione gjatë lindjes
Përf.:
Septicemi gjatë dhimbjeve të lindjes
O75.4 Të tjera komplikacione të kirurgjisë dhe proçedurave obstetrikale
Përf.:
 • Kardiak/e:
  • arrest
  • insufiçiencë
 • Anoksi cerebrale
 • pas kirurgjisë cezariane ose procedurave obstetrikale, përfshirë lindjen, NOS
Përj.:
komplikacione të anestezisë gjatë dhimbjeve të lindjes dhe lindjes (O74.-)
plagët obstetrike (kirurgjikale):
O75.5 Lindje e vonuar pas rupturës artificiale të membranave
O75.6 Lindje e vonuar pas rupturës spontane ose të paspecifikuar të membranave
Përj.:
çarjen spontane të parakohshme të membranave (O42.-)
O75.7 Lindja vaginale pas seksio caesarea të mëparëshme
O75.8 Ndërlikime të tjera të specifikuara të lindjes dhe lirimit
O75.9 Ndërlikime të paspecifikuara të lindjes dhe lirimit
to top of page