Klasifikimi Statistikor Ndërkombëtar i Sëmundjeve dhe Problemeve të Lidhura me Shëndetin Revizioni i 10-të (ICD-10) Version për 2016

Kapitulli XVI
Gjendje të caktuara me origjinë nga nperiudha perinatale
(P00-P96)

Çrregullime hemorragjike dhe hematologjike të fetusit dhe të posalindurit
(P50-P61)

Përj.:
stenozën dhe strikturën kongjenitale të duktusit biliar (Q44.3)
sindromën e Crigler-Najjar (E80.5)
sindromën e Dubin-Johnson (E80.6)
sindromën e Gilbert (E80.4)
aneminë hemolitike të trashëguar (D55-D58)

P50 Humbja e gjakut fetal

Përj.:
aneminë kongjenitale nga humbja e gjakut fetal (P61.3)
P50.0 Humbja e gjakut fetal nga vasa parevia
P50.1 Humbja e gjakut fetal nga ruptura e kordonit
P50.2 Humbja e gjakut fetal nga placenta
P50.3 Hemorragji në bashkëbinjakë
P50.4 Hemorragji në qarkullimin e nënës
P50.5 Humbja e gjakut fetal nga prerja e kordonit të binjakut tjetër
P50.8 Humbje të tjera të gjakut fetal
P50.9 Humbje e gjakut fetal, e paspecifikuar
Përf.:
Hemorragji fetale NOS

P51 Hemorragjia umbilikale e neonatit

Përj.:
omfalitin me hemorragji mesatare (P38)
P51.0 Hemorragjia umbilikale masive e neonatit
P51.8 Hemorragji të tjera umbilikale të neonatit
Përf.:
Rrëshqitje e ligatures umbilikale NOS
P51.9 Hemorragji umbilikale e neonatit, e paspecifikuar

P52 Hemorragjia intrakraniale jotraumatike e fetusit dhe neonatit

Përf.:
hemorragjinë intrakraniale të shkaktuar nga anoksia dhe hipoksia
Përj.:
hemorragjinë intrakraniale të shkaktuar nga dëmtimi:
P52.0 Hemorragjia intraventrikulare (jotraumatike) e fetusit dhe neonatit, grada 1
Përf.:
Hemorragji subependimale (pa përhapje intraventrikulare)
P52.1 Hemorragjia intraventrikulare (jotraumatike) e fetusit dhe neonatit, grada 2
Përf.:
Hemorragji subependimale me përhapje intraventrikulare
P52.2 Hemorragjia intraventrikulare (jotraumatike) e fetusit dhe neonatit, grada 3 dhe grada 4
Përf.:
Hemorragji subependimale me përhapje intraventrikulare dhe intracerebrale
P52.3 Hemorragjia intraventrikulare (jotraumatike) e fetusit dhe neonatit, e paspecifikuar
P52.4 Hemorragjia intracerebrale (jotraumatike) e fetusit dhe neonatit
P52.5 Hemorragjia subaraknoidale (jotraumatike) e fetusit dhe neonatit
P52.6 Hemorragjia cerebelare dhe e fosa posterior, (jotraumatike), e fetusit dhe neonatit
P52.8 Hemorragji tjetër intrakraniale jotraumatike e fetusit dhe neonatit
P52.9 Hemorragji intrakraniale jotraumatike e fetusit dhe neonatit, e paspecifikuar

P53 Sëmundja hemorragjike e fetusit dhe neonatit

Përf.:
mungesën e vitaminës K tek i porsalinduri

P54 Hemorragji neonatale të tjera

Përj.:
humbjen e gjakut fetal (P50.-)
hemorragjinë pulmonare me fillesë në periudhën perinatale (P26.-)
P54.0 Hematemeza neonatale
Përj.:
atë të shkaktuar nga gëlltitja e gjakut të nënës (P78.2)
P54.1 Melena neonatale
Përj.:
atë të shkaktuar nga gëlltitja e gjakut të nënës (P78.2)
P54.2 Hemorragjia rektale neonatale
P54.3 Hemorragji tjetër neonatele gastrointestinale
P54.4 Hemorragjia neonatale adrenale
P54.5 Hemorragjia neonatale kutane
Përf.:
  • Nxirje
  • Ekimozë
  • Petekie
  • Hematomë sipërfaqësore
  • tek fetusi dhe neonati (i porsalinduri)
Përj.:
nxirjen e skalpit shkaktuar nga dëmtimi gjatë lindjes (P12.3)
cefalohematomën e shkaktuar nga dëmtimi gjatë lindjes (P12.0)
P54.6 Hemorragjia neonatale vaginale
Përf.:
Pseudomenset
P54.8 Hemorragji neonatale tjetër e specifikuar
P54.9 Hemorragji neonatale, e paspecifikuar

P55 Sëmundja hemolitike e fetusit dhe neonatit

P55.0 Izoimunizimi rhezus i neonatit dhe fetusit
P55.1 Izoimunizimi ABO i fetusit dhe neonatit
P55.8 Sëmundje të tjera hemolitike të fetusit dhe neonatit
P55.9 Sëmundja hemolitike e fetusit dhe neonatit, e paspecifikuar

P56 Hidropsi fetal nga sëmundja hemolitike

Përj.:
hidropsinë fetale NOS (P83.2)
hidropsinë fetale NOS
  • jo të shkaktuar nga sëmundje hemolitike (P83.2)
P56.0 Hidropsi fetal nga izoimunizimi
P56.9 Hidropsi fetal nga sëmundje hemolitike të tjera dhe të paspecifikuara

P57 Kernikteri

P57.0 Kernikteri nga izoimunizimi
P57.8 Kernikter tjetër i specifikuar
Përj.:
sindromën e Crigler-Najjar (E80.5)
P57.9 Kernikter, i paspecifikuar

P58 Ikteri neonatal nga hemoliza ekscesive

Përj.:
verdhëzën e shkaktuar nga izoimunizimi (P55-P57)
P58.0 Ikteri neonatal nga dërmishja
P58.1 Ikteri neonatal nga hemorragjia
P58.2 Ikteri neonatal nga infeksioni
P58.3 Ikteri neonatal nga policitemia
P58.4 Ikteri neonatal nga medikamente ose toksina të transmetuara nga nëna ose të dhëna neonatit
Coding-Hint
Përdor kod të jashtëm shtesë (Kapitulli XX), nëse dëshiron, për identifikimin e barit, nëse është shkaktuar nga bari.
P58.5 Ikteri neonatal nga gëlltitja e gjakut amëtar
P58.8 Ikter tjetër neonatal nga hemoliza ekscesive e specifikuar
P58.9 Ikter neonatal nga hemoliza ekscesive, e paspecifikuar

P59 Ikteri neonatal nga shkaqe të tjera e të paspecifikuara

Përj.:
shkaktuar nga gabimet kongjenitale të metabolizmit (E70-E90)
kernikter (P57.-)
P59.0 Ikteri neonatal i shoqëruar me lindje (lirim) preterm
Përf.:
Hiperbilirubinemia e prematuritetit
Verdhëza e shkaktuar nga konjugimi i vonuar i shoqëruar me lindje preterm
P59.1 Sindromi i bilës së inspisuar
P59.2 Ikteri neonatal nga dëmtimi hepatocelular tjetër dhe i paspecifikuar
Përf.:
Hepatiti fetal ose neonatal me qeliza gjigante
Hepatiti fetal ose neonatal (idioptik)
Përj.:
hepatitin viral kongjenital (P35.3)
P59.3 Ikteri neonatal nga inhibitorët e qumështit të gjirit
P59.8 Ikteri neonatal nga shkaqe të tjera të specifikuara
P59.9 Ikter neonatal, i paspecifikuar
Përf.:
Verdhëzë fiziologjike (intense)(e zgjatur) NOS

P60 Koagulimi intravaskular i diseminuar i fetusit dhe neonatit

Përf.:
sindromën e defibrinimit e fetusit ose e të porsalindurit

P61 Çrregullime të tjera perinatale hematologjike

Përj.:
hipogamaglobulineminë tranzitore të fëmijërisë (D80.7)
P61.0 Trombocitopenia neonatale tranzitore
Përf.:
Trombocitopenia e të porsalindurit e shkaktuar nga:
  • shkëmbimi transfuzional
  • trombocitopenia idiopatike e nënës
  • izoimunizimi
P61.1 Policitemia e neonatit
P61.2 Anemia e prematuritetit
P61.3 Anemia kongjenitale nga humbja e gjakut fetal
P61.4 Anemi të tjera kongjenitale të paklasifikuara tjetërkund
Përf.:
Anemia kongjenitale NOS
P61.5 Neutropenia tranzitore neonatale
P61.6 Çrregullime të tjera neonatale të koagulimit
P61.8 Çrregullime të tjera perinatale hematologjike të specifikuara
P61.9 Çrregullim perinatal hematologjik, i paspecifikuar
to top of page