Klasifikimi Statistikor Ndërkombëtar i Sëmundjeve dhe Problemeve të Lidhura me Shëndetin Revizioni i 10-të (ICD-10) Version për 2016

Kapitulli XVII
Keqformimet kongjenitale, deformimet dhe anomalitë kromozomale
(Q00-Q99)

Q20 Keqformimet kongjenitale të dhomave të zemrës dhe lidhjeve mes tyre

Përj.:
dekstrokardinë me situs inversus (Q89.3)
vendosjen e pasqyruar të atriumit me situs inversus (Q89.3)
Q20.0 Trungu arterial i përbashkët
Përf.:
Trungu arterial i përhershëm
Q20.1 Hapje dyshe e ventrikulit të djathtë
Përf.:
Sindroma e Taussig-Bing
Q20.2 Hapje dyshe e ventrikulit të majtë
Q20.3 Lidhje diskordante ventrikulo-arteriale
Përf.:
Dekstrapozicion i aortës
Transpozicion i enëve të mëdha të gjakut (e plotë)
Q20.4 Ventrikul i dyfishuar brenda
Përf.:
Ventrikul i përbashkët
Zemër trilokulare biatriale
Ventrikul tek
Q20.5 Lidhje diskordante atrio-ventrikulare
Përf.:
Transpozicion i riparuar
Levotranspozicin
Inversion ventrikular
Q20.6 Izomerizmi i anekseve atriale
Përf.:
Izomerizmi i anekseve atriale me aspleni ose polispleni
Q20.8 Keqformime kongjenitale të tjera të kamerave dhe lidhjeve kardiake
Q20.9 Keqformim kongjenital i kamerave dhe lidhjeve kardiake, i paspecifikuar

Q21 Keqformimet kongjenitale të septumeve kardiake

Përj.:
defektin kardiak septal të fituar (I51.0)
Q21.0 Defekt septal ventrikular
Q21.1 Defekt septal atrial
Përf.:
Defekt i sinusit koronar
I/E pambyllur ose persistent/e:
 • foramen ovale
 • defekt i ostium secundum (tipi II)
Defekt i sinusit venoz
Q21.2 Defekt septal atrio-ventrikular
Përf.:
Kanal i përbashkët atrioventrikular
Defekt i jastëkut endokardial
Defekt atrial septal i ostium primum (tipi I)
Q21.3 Tetrada e Fallot
Additional Text

Defekt ventricular septal me stenozë pulmonare ose atrezi, dekstrapozim i aortës dhe hipertrofi e ventrikulit të djathtë

Q21.4 Defekt septal aorto-pulmonar
Përf.:
Defek septal i aortës
Dritare aortopulmonare
Q21.8 Keqformimet kongjenitale të tjera të septumit kardiak
Përf.:
Defekti i Eisenmenger
Pentalogjia e Fallot
Përj.:
të Eisenmenger:
Q21.9 Keqformime kongjenitale të septumit kardiak, të paspecifikuara
Përf.:
Defekt septal (i zemrës) NOS

Q22 Keqformimet kongjenitale të valvulës pulmonare dhe asaj trikuspidale

Q22.0 Atrezia e valvulës pulmonare
Q22.1 Stenoza kongjenitale e valvulës pulmonare
Q22.2 Insufiçienca kongjenitale e valvulës pulmonare
Përf.:
Regurgitim kongjenital i valvulës pulmonare
Q22.3 Keqformimet kongjenitale të tjera të valvulës pulmonare
Përf.:
Keqformimi i lindur i valvulës pulmonare NOS
Q22.4 Stenoza kongjenitale trikuspidale
Përf.:
Atrezia trikuspidale
Q22.5 Anomalia Ebstein
Q22.6 Sindromi i zëmrës së djathtë hipoplazike
Q22.8 Keqformimet kongjenitale të tjera të valvulës trikuspidale
Q22.9 Keqformime kongjenitale të valvulës trikuspidale, të paspecifikuara

Q23 Keqformimet kongjenitale të valvulës aortale dhe asaj mitrale

Q23.0 Stenoza kongjenitale e valvulës aortale
Përf.:
Kongjenitale, e aortës:
 • atrezia
 • stenoza
Përj.:
stenozën kongjenitale subaortike (Q24.4)
atë në sindromën hipoplastike të zemrës së majtë (Q23.4)
Q23.1 Insufiçienca kongjenitale e valvulës aortale
Përf.:
Valvulë bikuspidale e aortës
Insufiçiencë kongjenitale e aortës
Q23.2 Stenoza kongjenitale e valvulës mitrale
Përf.:
Atrezia mitrale kongjenitale
Q23.3 Insufiçienca kongjenitale e valvulës mitrale
Q23.4 Sindromi i zemrës së majtë hipoplazike
Additional Text

Atrezi, ose hipoplazi e theksuar e orificiumit aortik ose valvulës, me hipoplazi të aortës ascendente dhe zhvillim difektoz të ventrikulit të majtë (me stenozë ose atrezi të valvulës mitrale)

Q23.8 Keqformimet kongjenitale të tjera të valvulës aortale dhe asaj mitrale
Q23.9 Keqformimet kongjenitale të valvulës aortale dhe asaj mitrale, të paspecifikuara

Q24 Keqformime të tjera kongjenitale të zemrës

Përj.:
fibroelastozën endokardiale (I42.4)
Q24.0 Dekstrokardia
Përj.:
dekstrokardinë me situs inversus (Q89.3)
izomerizmin e anekseve atriale me aspleni ose polispleni (Q20.6)
vendosjen e pasqyruar të atriumit me situs inversus (Q89.3)
Q24.1 Levokardia
Definition

Vendosja e zemrës në hemitoraksin e majtë me majën të drejtuar majtas, por me situs inversus të organeve të tjera dhe defekte të zemrës, ose transpozicion të korrigjuar të enëve të mëdha të gjakut.

Q24.2 Zemra triatriale
Q24.3 Stenoza infundibulare pulmonare
Q24.4 Stenoza kongjenitale subaortike
Q24.5 Keqformimi i enëve koronare
Përf.:
Aneurizëm kongjenital (i arteries) koronare
Q24.6 Blloku kongjenital i zemrës
Q24.8 Keqformime kongjenitale të tjera të zëmrës, të specifikuara
Përf.:
Kongjenital/e:
 • divertikulum i ventrikulit të majtë
 • keqformim i:
  • miokardit
  • perikardit
Keqpozicionim i zemrës
Sëmundja e Uhl
Q24.9 Keqformimet kongjenitale të tjera të zëmrës, të paspecifikuara
Përf.:
 • Kongjenital/e:
  • anomali
  • sëmundje
 • NOS e zemrës

Q25 Keqformimet kongjenitale të arterieve të mëdha

Q25.0 Duktusi arterioz persistent
Përf.:
Duktus Botallo i pambyllur
Duktus arterial persistent
Q25.1 Koarktacioni i aortës
Përf.:
Koarktacioni i aortës (preduktal)(postduktal)
Q25.2 Atrezia e aortës
Q25.3 Stenoza e aortës
Përf.:
Stenoza e aortës supravalvulare
Përj.:
stenozën e kongjenital të aortës (Q23.0)
Q25.4 Keqformimet kongjenitale të tjera të aortës
Përf.:
 • Mungesë
 • Aplazi
 • Kongjenital/e:
  • aneurizëm
  • dilatacion
 • e aortës
Aneurizëm i sinusit të Valsalva (të rupturuar)
Hark i dyfishtë i aortës [unazë vaskulare e aortës]
Hipoplazi e aortës
Persistent:
 • konvolucion i harkut të aortës
 • hark aortik i djathtë
Përj.:
hipoplazinë e aortës në sindromën hipoplastike të zemrës së majtë (Q23.4)
Q25.5 Atrezia e arteries pulmonare
Q25.6 Stenoza e arteries pulmonar
Përf.:
Supravalvular pulmonary stenosis
Q25.7 Keqformime kongjenitale të tjera të arteries pulmonare
Përf.:
Arterie pulmonare aberrante
 • Agjenezi
 • Aneurizëm, kongjenital
 • Anomali
 • Hipoplazi
 • i/e arteries pulmonare
Aneurizëm arteriovenoz pulmonar
Q25.8 Keqformime kongjenitale të tjera të arterieve të mëdha
Q25.9 Keqformime kongjenitale të arterieve të mëdha, të paspecifikuara

Q26 Keqformimet kongjenitale të venave të mëdha

Q26.0 Stenoza kongjenitale e vena kava
Përf.:
Stenozë e kongjenital e venës kava (inferiore)(superiore)
Q26.1 Persistenca e vena kava superior të majtë
Q26.2 Anomali totale e lidhjeve venoze pulmonare
Q26.3 Anomali parciale e lidhjeve venoze pulmonare
Q26.4 Anomali e lidhjeve venoze pulmonare, e paspecifikuar
Q26.5 Anomali e lidhjeve të venës porta
Q26.6 Fistula mes arteries hepatike e vena porta
Q26.8 Keqformimet kongjenitale të tjera të venave të mëdha
Përf.:
Mungesë e venës kava (inferiore)(superiore)
Vazhdimi azigomatik i venës kava inferiore
Vena kardinale posteriore e majtë persistente
Sindroma e shpatës (sindroma venolobare pulmonare)
Q26.9 Keqformimet kongjenitale të venave të mëdha, të paspecifikuara
Përf.:
Anomali e venës kava (inferiore)(superiore) NOS

Q27 Keqformimet kongjenitale të tjera të sistemit vaskular periferik

Përj.:
anomalitë e:
aneurizmin kongjenital të retinës (Q14.1)
haemangiomën dhe limfangiomën (D18.-)
Q27.0 Mungesa dhe hipoplazia kongjenitale e arteries umbilikale
Përf.:
Arterie umbilikale teke
Q27.1 Stenoza kongjenitale e arteries renale
Q27.2 Anomali kongjenitale tjetër e arteries renale
Përf.:
Keqformimi i lindur i arteries renale NOS
Arterie të shumëfishta renale
Q27.3 Keqformimi periferik arteriovenoz
Përf.:
Aneurizëm arteriovenoz
Përj.:
aneurizmin arteriovenoz të fituar (I77.0)
Q27.4 Flebektazia kongjenitale
Q27.8 Keqformime kongjenitale të tjera të sistemit vaskular periferik, të specifikuara
Përf.:
Arteria subklavia aberrante
 • Mungesë
 • Atrezi
 • e arteries ose e venës NEC
Kongjenital/e:
 • aneurizëm (periferik)
 • strikturë e arteries
 • variçe
Q27.9 Keqformime kongjenitale të sistemit vaskular periferik, të paspecifikuara
Përf.:
Anomali e arteries ose e venës NOS

Q28 Keqformime të tjera kongjenitale të sistemit cirkulator

Përj.:
aneurizmën kongjenitale:
të rupturuar:
 • keqformim arteriovenoz cerebral (I60.8)
 • keqformim i enëve të gjakut precerebrale (I72.-)
Q28.0 Keqformime arteriovenoze të vazave precerebrale
Përf.:
Aneurizma arteriovenoze kongjenitale precerebrale (jo e rupturuar)
Q28.1 Keqformime të tjera të vazave precerebrale
Përf.:
Kongjenital/e:
 • keqformim i enëve të gjakut precerebrale NOS
 • aneurizma precerebrale (jo e rupturuar)
Q28.2 Keqformime arteriovenoze të vazave cerebrale
Përf.:
Keqformim arteriovenoz në tru NOS
Aneurizma arteriovenoze kongjenitale cerebrale (jo e rupturuar)
Q28.3 Keqformime të tjera të vazave cerebrale
Përf.:
Kongjenital/e:
 • aneurizma cerebrale (jo e rupturuar)
 • keqformim i enëve të gjakut cerebrale NOS
Q28.8 Keqformime kongjenitale të tjera të sistemit qarkullues, të specifikuara
Përf.:
Aneurizëm kongjenital, vendosje e specifikuar NEC
Q28.9 Keqformime kongjenitale të sistemit qarkullues, të paspecifikuara
to top of page