Klasifikimi Statistikor Ndërkombëtar i Sëmundjeve dhe Problemeve të Lidhura me Shëndetin Revizioni i 10-të (ICD-10) Version për 2016

Kapitulli XVII
Keqformimet kongjenitale, deformimet dhe anomalitë kromozomale
(Q00-Q99)

Q38 Çrregullime të tjera kongjenitale të gjuhës, gojës dhe faringut

Përj.:
makrostominë (Q18.4)
mikrostominë (Q18.5)
Q38.0 Çrregullime kongjenitale të buzëve, të paklasifikuara tjetërkund
Përf.:
Kongjenital/e:
 • fistula e buzës
 • keqformim i buzës NOS
Sindroma e Van der Woude
Përj.:
çarjen e buzës (Q36.-)
çarjen e buzës:
 • me çarje të qiellzës (Q37.-)
makrokeilinë (Q18.6)
mikrokeilinë (Q18.7)
Q38.1 Ankiloglosia
Përf.:
Gjuha e ngjitur
Q38.2 Makroglosia
Q38.3 Çrregullime kongjenitale të tjera të gjuhës
Përf.:
Aglosia
Gjuha bifide
 • Kongjenital/e:
  • adezion
  • fisurë
  • keqformim NOS
 • i/e gjuhës
Hipoglosia
Hipoplazia e gjuhës
Mikroglosia
Q38.4 Çrregullime kongjenitale të gjendrave dhe duktuseve salivare
Përf.:
 • Mungesë
 • Aksesore
 • Atrezi
 • (e) gjëndrave dhe duktusit të pështymës
Fistula kongjenitale e gjendrave të pështymës
Q38.5 Çrregullime kongjenitale të qiellzës, të paklasifikuara tjetërkund
Përf.:
Mungesë e uvulës
Keqformim i lindur i qiellzës NOS
Qiellza e harkuar lart
Përj.:
qiellzën e çarë (Q35.-)
qiellzën e çarë:
 • me buzë të çarë (Q37.-)
Q38.6 Çrregullime kongjenitale të tjera të gojës
Përf.:
Keqformimi i lindur i gojës NOS
Q38.7 Qesja faringeale
Përf.:
Divertikulum i faringut
Përj.:
sindromën e xhepit faringeal (D82.1)
Q38.8 Çrregullime kongjenitale të tjera të faringut
Përf.:
Keqformimi i lindur i faringut NOS

Q39 Çrregullime kongjenitale të ezofagut

Q39.0 Atrezia e ezofagut pa fistula
Përf.:
Atrezi e ezofagut NOS
Q39.1 Atrezia e ezofagut me fistulë trakeo-ezofageale
Përf.:
Atrezi e ezofagut me fistulë bronko-ezofageale
Q39.2 Fistula kongjenitale trakeo-ezofageale pa atrezi
Përf.:
Fistula kongjenitale trakeo-ezofageale NOS
Q39.3 Stenoza dhe striktura kongjenitale e ezofagut
Q39.4 Membrana ezofageale
Q39.5 Dilatacioni kongjenital i ezofagut
Q39.6 Divertikuli i ezofagut
Përf.:
Xhep në ezofag
Q39.8 Çrregullime të tjera kongjenitale të ezofagut
Përf.:
 • Mungesë
 • Zhvendosje kongjenitale
 • Dublikim
 • (i/e) ezofagut
Q39.9 Çrregullime kongjenitale të ezofagut, të paspecifikuara

Q40 Çrregullime të tjera kongjenitale të traktit të sipërm alimentar

Q40.0 Stenoza hipertrofike kongjenitale e pilorit
Përf.:
 • Kongjenitale/e ose foshnjor/e:
  • konstriksion
  • hipertrofi
  • spazëm
  • stenozë
  • strikturë
 • i/e pilorit
Q40.1 Hernia hiatale kongjenitale
Përf.:
Zhvendosje e kardias përgjatë hiatusit ezofageal
Përj.:
hernien diafragmale kongjenitale (Q79.0)
Q40.2 Çrregullime të tjera kongjenitale të specifikuara të stomakut
Përf.:
Kongjenital/e:
 • zhvendosja e stomakut
 • divertikulumi i stomakut
 • stomaku në formën e orës me rërë
Dublikimi i stomakut
Megalogastria
Mikrogastria
Q40.3 Çrregullime kongjenitale të paspecifikuara të stomakut
Q40.8 Çrregullime të tjera kongjenitale të traktit të sipërm alimentar, të specifikuara
Q40.9 Çrregullime kongjenitale të traktit të sipërm alimentar, të paspecifikuara
Përf.:
 • Kongjenital/e:
  • anomali
  • deformim
 • NOS i traktit të sipërm të ushqyerjes

Q41 Mungesa kongjenitale, atrezia dhe stenoza e zorrës së hollë

Përf.:
obstruksionin kongjenital, okluzionin dhe strikturën e zorrës së hollë ose të zorrëve NOS
Përj.:
ileusin mekonial (E84.1)
Q41.0 Mungesa kongjenitale, atrezia dhe stenoza e duodenit
Q41.1 Mungesa kongjenitale, atrezia dhe stenoza e jejunumit
Përf.:
Sindroma e lëkurës së mollës
Jejunumi i imperforuar
Q41.2 Mungesa kongjenitale, atrezia dhe stenoza e ileumit
Q41.8 Mungesa kongjenitale, atrezia dhe stenoza e pjesëve të tjera të specifikuara të zorrës së hollë
Q41.9 Mungesa kongjenitale, atrezia dhe stenoza e pjesëve të paspecifikuara të zorrës së hollë
Përf.:
Mungesë, atrezi dhe stenozë kongjenitale e zorrëve NOS

Q42 Mungesa kongjenitale, atrezia dhe stenoza e zorrës së trashë

Përf.:
obstruksionin kongjenital, okluzionin dhe strikturën e zorrës së trashë
Q42.0 Mungesa kongjenitale, atrezia dhe stenoza e rektumit me fistula
Q42.1 Mungesa kongjenitale, atrezia dhe stenoza e rektumit pa fistula
Përf.:
Rektumi i imperforuar
Q42.2 Mungesa kongjenitale, atrezia dhe stenoza e anusit me fistula
Q42.3 Mungesa kongjenitale, atrezia dhe stenoza e anusit pa fistula
Përf.:
Anusi i imperforuar
Q42.8 Mungesa kongjenitale, atrezia dhe stenoza e pjeseve të tjera të zorrës së trashë
Q42.9 Mungesa kongjenitale, atrezia dhe stenoza e pjesëve të paspecifikuara të zorrës së trashë

Q43 Keqformime të tjera kongjenitale të zorrës

Q43.0 Divertikuli i Meckel
Përf.:
Persistent:
 • dukt omfalomezenterik
 • dukt vitelin
Q43.1 Sëmundja e Hirschprung
Përf.:
Aganglionozë
Megakolon kongjenital (aganglionik)
Q43.2 Çrregullime të tjera funksionale kongjenitale të kolonit
Përf.:
Dilatacion kongjenital i kolonit
Q43.3 Keqformime kongjenitale të fiksimit intestinal
Përf.:
Adezione kongjenitale [banda]:
 • omentale, anormale
 • peritoneale
Membrana e Jackson
Keqrrotullim i kolonit
 • Rrotullim:
  • i dështuar
  • i paplotë
  • i pamjaftueshëm
 • i cekumit dhe kolonit
Mezenter universal
Q43.4 Dublikatura e intestinit
Q43.5 Anusi ektopik
Q43.6 Fistula kongjenitale e anusit dhe rektumit
Përj.:
fistulën kongjenitale:
fistulën ose sinusin pilonidal (L05.-)
me mungesë, atrezi dhe stenozë (Q42.0, Q42.2)
Q43.7 Kloaka persistente
Përf.:
Kloaka NOS
Q43.8 Keqformime të tjera kongjenitale të intestinit, të specifikuara
Përf.:
Kongjenital/e:
 • sindroma e zorrës së hollë të anashkaluar
 • divertikulit, i kolonit
 • divertikulum, i zorrës së hollë
Dolikokolon
Megaloapendiks
Megaloduoden
Mikrokolon
Transpozim i:
 • apendiksit
 • kolonit
 • intestinit
Q43.9 Keqformime kongjenitale të intestinit, të paspecifikuara

Q44 Keqformime kongjenitale të fshikëzës së tëmthit, duktusit biliar dhe mëlçisë

Q44.0 Agjenezia, aplazia dhe hipoplazia e fshikëzës së tëmthit
Përf.:
Mungesë kongjenitale e fshikëzës së tëmthit
Q44.1 Keqformime të tjera kongjenitale të fshikëzës së tëmthit
Përf.:
Keqformim i lindur i fshikëzës së tëmthit NOS
Fshikëza e tëmthit intrahepatike
Q44.2 Atrezia e duktusit biliar
Q44.3 Stenoza kongjenitale dhe striktura e duktusit biliar
Q44.4 Cisti i koledokut
Q44.5 Keqformime të tjera kongjenitale të duktusit biliar
Përf.:
Accessory hepatic duct
Keqformim i lindur i duktusit biliar NOS
Dublikim:
 • i duktusit biliar
 • i duktusit cistik
Q44.6 Sëmundja cistike e mëlçisë
Përf.:
Sëmundja fibrocistike e mëlçisë
Q44.7 Keqformime të tjera kongjenitale të mëlçisë
Përf.:
Mëlçia aksesore
Sindroma e Alagille
Kongjenital/e:
 • mungesa e mëlçisë
 • hepatomegalia
 • keqformim i mëlçisë NOS

Q45 Keqformime të tjera kongjenitale të sistemit digjestiv

Përj.:
kongjenitale:
 • hernien diafragmatike (Q79.0)
 • hernien hiatale (Q40.1)
Q45.0 Agjenezia, aplazia dhe hipoplazia e pankreasit
Përf.:
Mungesa kongjenitale e pankreasit
Q45.1 Pankreasi anular
Q45.2 Cisti kongjenital i pankreasit
Q45.3 Keqformime të tjera kongjenitale të pankreasit dhe duktusit pankreatik
Përf.:
Pankreasi aksesor
Keqformim i lindur i pankreasit ose duktusit pankreatik NOS
Përj.:
diabetes mellitus:
sëmundjen fibrocistike të pankreasit (E84.-)
Q45.8 Keqformime të tjera kongjenitale të sistemit digjestiv, të specifikuara
Përf.:
Mungesë (e plotë)(e pjesshme) e traktit të ushqyerjes NOS
 • Dublikim
 • Keqvendosje, kongjenitale
 • i/e organeve të tretjes NOS
Q45.9 Keqformime kongjenitale të sistemit digjestiv, të paspecifikuara
Përf.:
 • Kongjenital/e:
  • anomali
  • deformim
 • NOS të sistemit të tretjes
to top of page