Klasifikimi Statistikor Ndërkombëtar i Sëmundjeve dhe Problemeve të Lidhura me Shëndetin Revizioni i 10-të (ICD-10) Version për 2016

Kapitulli XVII
Keqformimet kongjenitale, deformimet dhe anomalitë kromozomale
(Q00-Q99)

Q60 Agjenezia renale dhe defekte të tjera reduktuese të veshkës

Përf.:
atrofinë e veshkës:
 • kongjenitale
 • foshnjore
mungesën kongjenitale të veshkës
Q60.0 Agjenezia renale,unilaterale
Q60.1 Agjenezia renale, bilaterale
Q60.2 Agjenezia renale, e paspecifikuar
Q60.3 Hipoplazia renale, unilaterale
Q60.4 Hipoplazia renale, bilaterale
Q60.5 Hipoplazia renale, e paspecifikuar
Q60.6 Sindromi Potter

Q61 Sëmundja cistike e veshkës

Përj.:
cistin e fituar të veshkës (N28.1)
sindromën e Potter (Q60.6)
Q61.0 Cisti renal kongjenital i vetëm
Përf.:
Cist kongjenital i veshkës (tek)
Q61.1 Veshka policistike, recesive autozomale
Përf.:
Veshka policistike, lloji infantil
Q61.2 Veshka policistike, dominante autozomale
Përf.:
Veshka policistike, lloji adult
Q61.3 Veshka policistike, e paspecifikuar
Q61.4 Displazia renale
Q61.5 Veshka cistike medulare
Përf.:
Veshka sfungjerore NOS
Q61.8 Sëmundje të tjera cistike të veshkës
Përf.:
Fibrocistik/e:
 • veshka
 • degjenerim i ose sëmundje e veshkës
Q61.9 Sëmundja cistike e veshkës, e paspecifikuar
Përf.:
Sindroma e Meckel-Gruber

Q62 Defekte kongjenitale obstruktive të pelvisit renal dhe keqformime kongjenitale të ureterit

Q62.0 Hidronefroza kongjenitale
Q62.1 Atrezia dhe stenoza e ureterit
Përf.:
Okluzion kongjenital i:
 • ureterit
 • junksionit ureteropelvik
 • orificiumit ureterovezikal
Ureter i pakalueshëm
Q62.2 Megaloureteri kongjenital
Përf.:
Dilatacion kongjenital i ureterit
Q62.3 Defekte të tjera obstruktive të pelvisit renal dhe ureterit
Përf.:
Ureterocelë kongjenitale
Q62.4 Agenezia e ureterit
Përf.:
Mungesë e ureterit
Q62.5 Dublikimi i ureterit
Përf.:
 • Aksesor
 • I dubluar
 • ureter
Q62.6 Keqpozicionim i ureterit
Përf.:
 • Deviacion
 • Zhvendosje
 • Ektopi
 • Implantim, anormal
 • (i/e) ureterit ose orificiumit uretral
Q62.7 Refluksi kongjenital veziko-uretero-renal
Q62.8 Të tjera keqformime kongjenitale të ureterit
Përf.:
Anomali e ureterit NOS

Q63 Të tjera keqformime kongjenitale të veshkës

Përj.:
sindromën nefrotike kongjenitale (N04.-)
Q63.0 Veshka aksesore
Q63.1 Veshka e lobuluar, e fuzionuar dhe në formë patkoi
Q63.2 Veshka ektopike
Përf.:
Veshka e zhvendosur kongjenitale
Keqrrotullim i veshkës
Q63.3 Veshka hiperplastike dhe gjigante
Q63.8 Të tjera malformime kongjenitale të veshkës, të specifikuara
Përf.:
Gurë në veshka, kongjenitalë
Q63.9 Malformime kongjenitale të veshkës, të paspecifikuara

Q64 Keqformime të tjera kongjenitale të sistemit urinar

Q64.0 Epispaditë
Përj.:
hipospaditë (Q54.-)
Q64.1 Ekstrofia e vezikës urinare
Përf.:
Vezikë ektopike
Ekstroversion i vezikës urinare
Q64.2 Valvulat kongjenitale uretrale posteriore
Q64.3 Tjetër atrezi dhe stenozë e uretrës dhe qafës së vezikës urinare
Përf.:
Kongjenital/e:
 • ngushtim i qafës së vezikës urinare
 • strikturë e:
  • uretrës
  • meatusit urinar
  • orificiumit vezikouretral
Uretra e pakalueshme
Q64.4 Keqformime të urakusit
Përf.:
Cist i urakusit
Urakus i pambyllur
Prolaps i urakusit
Q64.5 Mungesa kongjenitale e uretrës dhe vezikës urinare
Q64.6 Divertikuli kongjenital i vezikës urinare
Q64.7 Të tjera malformime kongjenitale të uretrës dhe vezikës urinare
Përf.:
Aksesore:
 • vezika urinare
 • uretra
Kongjenital/e:
 • hernia e vezikës urinare
 • keqformim i vezikës urinare ose uretrës NOS
 • prolaps i:
  • vezikës urinare (mukozës)
  • uretrës
  • meatusit urinar
 • fistula uretrorektale
Dublim i:
 • urethrës
 • meatusit urinar
Q64.8 Të tjera malformime kongjenitale të sistemit urinar, të specifikuara
Q64.9 Malformime kongjenitale të sistemit urinar, të paspecifikuara
Përf.:
 • Kongjenital/e:
  • anomali
  • deformim
 • NOS të sistemit urinar
to top of page