Klasifikimi Statistikor Ndërkombëtar i Sëmundjeve dhe Problemeve të Lidhura me Shëndetin Revizioni i 10-të (ICD-10) Version për 2016

Kapitulli XVII
Keqformimet kongjenitale, deformimet dhe anomalitë kromozomale
(Q00-Q99)

Q65 Deformime kongjenitale të koksofemoralit

Përj.:
këllkun që kërcet (R29.4)
Q65.0 Luksacioni kongjenital i koksofemoralit, unilateral
Q65.1 Luksacioni kongjenital i koksofemoralit, bilateral
Q65.2 Luksacioni kongjenital i koksofemoralit, i paspecifikuar
Q65.3 Subluksacioni kongjenital i koksofemoralit, unilateral
Q65.4 Subluksacioni kongjenital i koksofemoralit, bilateral
Q65.5 Subluksacioni kongjenital i koksofemoralit, i paspecifikuar
Q65.6 Koksofemorali jostabël (i luksueshëm)
Përf.:
Këllk i zhvendosshëm
Këllk subluksues
Q65.8 Deformime kongjenitale të tjera të koksofemoralit
Përf.:
Anteversion i qafës së femurit
Displazia acetabulare kongjenitale
Koksa (kongjenitale):
 • valga
 • vara
Q65.9 Deformime kongjenitale të koksofemoralit, të paspecifikuara

Q66 Deformime kongjenitale të këmbës

Përj.:
reduktimin e defekteve të këmbës (Q72.-)
deformimet valgus (të fituara) (M21.0)
deformimet varus (të fituara) (M21.1)
Q66.0 Pes ekuinovarus kongjenital
Q66.1 Kalkaneovarus kongjenital
Q66.2 Metatarsus varus
Q66.3 Deformime kongjenitale në varus të këmbës
Përf.:
Hallux varus, kongjenital
Q66.4 Kalkaneovalgus kongjenital
Q66.5 Pes planus kongjenital
Përf.:
Këmbë e sheshtë:
 • kongjenitale
 • rigide
 • spastike (e kthyer mbrapsht)
Q66.6 Deformime kongjenitale të tjera në valgus të këmbës
Përf.:
Metatarse valgus
Q66.7 Pes kavus
Q66.8 Deformime të tjera kongjenitale të këmbës
Përf.:
Këmba si shkop golfi NOS
Hammer toe (gishti si çekiç), kongjenitale
Talipes:
 • NOS
 • asimetrik
Koalicion tarsal
Talus vertikal
Q66.9 Deformime kongjenitale të këmbës, të paspecifikuara

Q67 Deformime kongjenitale muskuloskeletike të kokës, fytyrës, kollonës dhe krahërorit

Përj.:
sindromat e keqformimeve të kongjenitale të klasifikuara në Q87.-
sindromën e Potter (Q60.6)
Q67.0 Asimetria faciale (fytyrës)
Q67.1 Facies (fytyrë) e komprimuar
Q67.2 Dolikocefalia
Q67.3 Plagiocefalia
Q67.4 Deformime të tjera kongjenitale të kafkës, fytyrës dhe nofullës
Përf.:
Kafkë e shtypur
Deviacion i septumit nazal, kongjenital
Atrofi ose hipertrofi hemicefale
Hundë e shtypur dhe si sqep, kongjenitale
Përj.:
anomalitë dentofaciale [përfshirë malokluzionin] (K07.-)
hundën sifilitike në formë shalë kali (A50.5)
Q67.5 Deformime kongjenitale të kollonës
Përf.:
Skoliozë kongjenitale:
 • NOS
 • posturale
Përj.:
skoliozën idiopatike infantile (M41.0)
skoliozën e shkaktuar nga keqformimet kongjenitale të kockës (Q76.3)
Q67.6 Pektus ekskavatum
Përf.:
Gjoks i futur kongjenital
Q67.7 Pektus karinatum
Përf.:
Gjoks pëllumbi kongjenital
Q67.8 Deformime të tjera kongjenitale të krahërorit
Përf.:
Deformim i kongjenital i murit të gjoksit NOS

Q68 Deformime të tjera kongjenitale të sistemit muskuloskeletik

Përj.:
defektet reduktuese të gjymtyrë(ve) (Q71-Q73)
Q68.0 Deformime kongjenitale të muskulit sternokleidomastoid
Përf.:
Tortikoli kongjenital (sternomastoid)
Kontrakturë e sternokleidomastoidit (muskulit)
Tumor i sternomastoidit (kongjenital)
Q68.1 Deformime kongjenitale të dorës
Përf.:
Gishta në formë tamburi, kongjenitale
Dora si lopatë (kongjenitale)
Q68.2 Deformime kongjenitale të gjurit
Përf.:
Kongjenital/e:
 • zhvendosje e gjurit
 • genu recurvatum
Q68.3 Harkimi kongjenital i femurit
Përj.:
anteversionin e femurit (qafës) (Q65.8)
Q68.4 Harkimi kongjenital i tibies dhe fibulës
Q68.5 Harkimi kongjenital i kockave të gjata të anësisë inferiore, të paspecifikuara
Q68.8 Deformime të tjera kongjenitale të sistemit muskuloskeletik, të specifikuara
Përf.:
Kongjenital/e:
 • deformim i:
  • klavikulës
  • bërrylit
  • parakrahut
  • shpatullës
 • zhvendosje e :
  • bërrylit
  • shpatullës

Q69 Polidaktilia

Q69.0 Gishtat aksesorë të dorës
Q69.1 Gishti i madh aksesor (i dorës)
Q69.2 Gishtat aksesorë të këmbës
Përf.:
Gishti i madh aksesor (i këmbës)
Q69.9 Polidaktilia, e paspecifikuar
Përf.:
Gisht(a) mbi numër NOS

Q70 Sindaktilia

Q70.0 Gishtat e dorës të fuzionuar
Përf.:
Gisht(a) mbi numër NOS
Q70.1 Gishtat e dorës me membrana
Përf.:
Sindaktili e thjeshtë e gishtave pa sinostozë
Q70.2 Gishtat e këmbës të fuzionuar
Përf.:
Sindaktili komplekse e gishtave të mëdhenj të këmbës me sinostozë
Q70.3 Gishtat e këmbës me membrana
Përf.:
Sindaktili e thjeshtë e gishtave të këmbës pa sinostozë
Q70.4 Polisindaktilia
Q70.9 Sindaktilia, e paspecifikuar
Përf.:
Simfalangi NOS

Q71 Defekte të reduktimit të gjymtyrës së sipërme

Q71.0 Mungesa e plotë kongjenitale e anësisë së sipërme
Q71.1 Mungesa kongjenitale e pjesës së sipërme të krahut dhe parakrahut me dorën prezente
Q71.2 Mungesa kongjenitale e parakrahut me dorën së bashku
Q71.3 Mungesa kongjenitale e dorës dhe gishtave
Q71.4 Defekti longitudinal reduktues i radiusit
Përf.:
Dora si shkop golfi (kongjenitale)
Dora si shkop golfi radiale
Q71.5 Defekti longitudinal reduktues i ulnës
Q71.6 Dora e kthetrës së karavidhes
Q71.8 Defektet reduktuese të tjera të anësisë së sipërme
Përf.:
Shkurtim i kongjenital i gjymtyrës(ve) të sipërme
Q71.9 Defektet reduktuese të anësisë së sipërme, të paspecifikuara

Q72 Defekte të reduktimit të gjymtyrës së poshtëme

Q72.0 Mungesa e plotë kongjenitale e anësisë së poshtëme
Q72.1 Mungesa kongjenitale e kofshës dhe kërcirit me këmbën prezente
Q72.2 Mungesa kongjenitale e kërcirit dhe këmbës së bashku
Q72.3 Mungesa kongjenitale e këmbës dhe gishtave
Q72.4 Defekti longitudinal reduktues i femurit
Përf.:
Defiçienca proksimale femorale fokale
Q72.5 Defekti longitudinal reduktues i tibies
Q72.6 Defekti longitudinal reduktues i fibulës
Q72.7 Këmba e ndarë
Q72.8 Defektet reduktuese të tjera të anësisë së poshtëme
Përf.:
Shkurtim kongjenital i gjymtyrës/ve të poshtëme
Q72.9 Defektet reduktuese të anësisë së poshtëme, të paspecifikuara

Q73 Defekte të reduktimit të gjymtyrës, të papërcaktuar

Q73.0 Mungesa kongjenitale e anësive, e paspecifikuar
Përf.:
Amelia NOS
Q73.1 Fokomelia, anësia e paspecifikuar
Përf.:
Fokomelia NOS
Q73.8 Defektet të tjera reduktuese të anësive, të paspecifikuara
Përf.:
Reduktim longitudinal deformues i gjymtyrës/ve të paspecifikuar
 • Ektromelia NOS
 • Hemimelia NOS
 • Defekt reduktues
 • i/e gjymtyrës/ve NOS

Q74 Keqformime të tjera kongjenitale të gjymtyrës/ëve

Përj.:
polidaktilinë (Q69.-)
defektin reduktues të gjymtyrës (Q71-Q73)
sindaktilinë (Q70.-)
Q74.0 Të tjera keqformime kongjenitale të anësive të sipërme përfshi rrethin e shpatullës
Përf.:
Kocka karpale mbi numër
Disostozë kleidokraniale
Pseudoartrozë kongjenitale e klavikulës
Makrodaktilia (gishtat)
Deformimi i Madelung
Sinostoza radioulnare
Deformimi i Sprengel
Gisht i madh i dorës me trefalangeal
Q74.1 Keqformime kongjenitale të gjurit
Përf.:
Kongjenital/e:
 • mungesë e patelës
 • dislokacion i patelës
 • gju:
  • valgum
  • varum
Patela rudimentare
Përj.:
kongjenital:
 • dislokacionin e gjurit (Q68.2)
 • gju i përkulur (Q68.2)
sindromën e thoit dhe patelës (Q87.2)
Q74.2 Të tjera keqformime kongjenitale të anësive të poshtëme përfshi unazën pelvike
Përf.:
Kongjenital/e:
 • fuzionim i artikulacionit sakroiliak
 • keqformimi (i):
  • kaviljes (artikulacionit)
  • sakroiliak (artikulacionit)
Përj.:
anteversionin e femurit (kokës) (Q65.8)
Q74.3 Artrogripoza kongjenitale multiple
Q74.8 Të tjera keqformime kongjenitale të anësive
Q74.9 Keqformime kongjenitale të anësive, të paspecifikuara
Përf.:
Anomali kongjenitale e gjymtyrës(ve) NOS

Q75 Keqformime të tjera kongjenitale të kafkës dhe kockave të fytyrës

Përj.:
keqformimin e lindur të fytyrës NOS (Q18.-)
sindromat keqformuese kongjenitale klasifikuar në (Q87.-)
anomalitë dentofaciale [përfshirë malokluzionin] (K07.-)
keqformimet muskuloskeletike deformuese të kokës dhe fytyrës (Q67.0-Q67.4)
defektet e kafkës të shoqëruara me anomali kongjenitale të trurit si:
Q75.0 Kraniosinostoza
Përf.:
Akrocefali
Fuzionim imperfekt i kafkës
Oksicefali
Trigonocefali
Q75.1 Disostoza kraniofaciale
Përf.:
Sëmundja e Crouzon
Q75.2 Hipertelorizmi
Q75.3 Makrocefalia
Q75.4 Disostoza mandibulofaciale
Përf.:
Sindroma:
 • Franceschetti
 • Treacher-Collins
Q75.5 Disostoza okulomandibulare
Q75.8 Të tjera keqformime kongjenitale të kafkës dhe kockave të fytyrës, të specifikuara
Përf.:
Mungesë e kockave të kafkës, kongjenitale
Deformim kongjenital i ballit
Platibazia
Q75.9 Malformime kongjenitale të kafkës dhe kockave të fytyrës, të paspecifikuara
Përf.:
Anomali kongjenitale e:
 • kockave të fytyrës NOS
 • kafkës NOS

Q76 Keqformime kongjenitale të shpinës dhe kockave torakale

Përj.:
deformimet kongjenitale të shtyllës kurrizore dhe gjoksit (Q67.5-Q67.8)
Q76.0 Spina bifida okulta
Përj.:
meningocelën (spinale) (Q05.-)
spina bifida (e hapur)(cistike) (Q05.-)
Q76.1 Sindroma Klippel-Feil
Përf.:
Sindroma e fuzionit cervikal
Q76.2 Spondilolisteza kongjenitale
Përf.:
Spondiloliza kongjenitale
Përj.:
spondilolistezën (e fituar) (M43.1)
spondilolizën (e fituar) (M43.0)
Q76.3 Skolioza kongjenitale nga malformime kongjenitale të kockave
Përf.:
Fuzionim i hemivertebrës ose dështim i segmentimit me skoliozë
Q76.4 Keqformime të tjera kongjenitale të shpinës, të pashoqëruara me skoliozë
Përf.:
 • Kongjenital/e:
  • mungesa e vertebrës
  • fuzionimi i kolonës vertebrale
  • kifoza
  • lordoza
  • keqformim lumbosakral
 • Hemivertebra
 • Keqformim i shtyllës kurrizore
 • Platispondiliti
 • Vertebra mbi numër
 • i/e paspecifikuar ose i/e pashoqëruar me skoliozë
Q76.5 Brinja cervikale
Përf.:
Brinjë mbi numër në regjionin cervikal
Q76.6 Malformime të tjera kongjenitale të brinjëve
Përf.:
Brinjë aksesore
Kongjenital/e:
 • mungesa e brinjës
 • fuzionimi i brinjës
 • keqformim i brinjëve NOS
Përj.:
sindromën e brinjës së shkurtër (Q77.2)
Q76.7 Keqformime kongjenitale të sternumit
Përf.:
Mungesa kongjenitale e sternumit
Sternum bifidum
Q76.8 Keqformime kongjenitale të tjera të kockave torakale
Q76.9 Keqformime kongjenitale të kockave torakale, të paspecifikuara

Q77 Osteokondrodisplazia me defekte të rritjes së kockave tubulare dhe kollonës

Përj.:
mukopolisakaridozën (E76.0-E76.3)
Q77.0 Akondrogjeneza
Përf.:
Hipokondrogjeneza
Q77.1 Statura e shkurtër vdekjeprurëse
Q77.2 Sindromi i brinjës së shkurtër
Përf.:
Displazi torakale asfiksuese [Jeune]
Q77.3 Kondrodisplazia punktata
Q77.4 Akondroplazia
Përf.:
Hipokondroplazia
Q77.5 Displazia distrofike
Q77.6 Displazia kondroektodermale
Përf.:
Sindroma e Ellis-van Creveld
Q77.7 Displazia spondiloepifizeale
Q77.8 Osteokondrodisplazi të tjera me defekte të rritjes së kockave tubulare dhe kollonës
Q77.9 Osteokondrodisplazia me defekte të rritjes së kockave tubulare dhe kollonës, të paspecifikuara

Q78 Osteokondrodisplazi të tjera

Q78.0 Osteogjeneza imperfekte
Përf.:
Kocka fragile
Osteopsatiroza
Q78.1 Displazia fibroze poliostotike
Përf.:
Sindroma e Albright(-McCune)(-Sternberg)
Q78.2 Osteopetroza
Përf.:
Sindroma e Albers-Schönberg
Q78.3 Displazia diafizare progresive
Përf.:
Sindroma e Camurati-Engelmann
Q78.4 Enkondromatoza
Përf.:
Sindroma e Maffucci
Sëmundja e Ollier
Q78.5 Displazia metafizare
Përf.:
Sindroma e Pyle
Q78.6 Eksostoza multiple kongjenitale
Përf.:
Aklazi diafizale
Q78.8 Osteokondrodisplazi të tjera, të specifikuara
Përf.:
Osteopoikilozë
Q78.9 Osteokondrodisplazi, të paspecifikuara
Përf.:
Kondrodistrofi NOS
Osteodistrofi NOS

Q79 Keqformime kongjenitale të sistemit muskuloskeletik, të paklasifikuara tjetërkund

Përj.:
tortikolin kongjenital (sternomastoid) (Q68.0)
Q79.0 Hernia diafragmale kongjenitale
Përj.:
hernien hiatale kongjenitale (Q40.1)
Q79.1 Keqformime kongjenitale të tjera të diafragmës
Përf.:
Mungesë e diafragmës
Keqformim i lindur i diafragmës NOS
Eventrikulim i diafragmës
Q79.2 Eksomfalos
Përf.:
Omfalocelë
Përj.:
hernien umbilikale (K42.-)
Q79.3 Gastroskizis
Q79.4 Sindromi i barkut të krasitur
Q79.5 Keqformime kongjenitale të tjera të paretit abdominal
Përj.:
hernien umbilikale (K42.-)
Q79.6 Sindromi Ehlers-Danlos
Q79.8 Malformime kongjenitale të tjera të sistemit muskuloskeletal
Përf.:
Mungesë e:
 • muskulit
 • tendinit
Muskuli aksesor
Amiotrofia kongjenitale
Kongjenital/e:
 • bandat shtrënguese
 • shkurtimi i tendinit
Sindroma e Poland
Q79.9 Keqformime kongjenitale të sistemit muskuloskeletik, të paspecifikuara
Përf.:
 • Kongjenital/e:
  • anomali NOS
  • deformim NOS
 • të sistemit muskoloskeletik NOS
to top of page