Klasifikimi Statistikor Ndërkombëtar i Sëmundjeve dhe Problemeve të Lidhura me Shëndetin Revizioni i 10-të (ICD-10) Version për 2016

Kapitulli XVII
Keqformimet kongjenitale, deformimet dhe anomalitë kromozomale
(Q00-Q99)

Q80 Iktioza kongjenitale

Përj.:
sëmundjen e Refsum (G60.1)
Q80.0 Iktioza vulgare
Q80.1 Iktioza e lidhur me kromozomin X
Q80.2 Iktioza lamelare
Përf.:
Lindur me këmishë
Q80.3 Eritroderma iktioziforme buloze kongjenitale
Q80.4 Fetusi arlekin
Q80.8 Iktioza të tjera kongjenitale
Q80.9 Iktiozë kongjenitale, e paspecifikuar

Q81 Epidermoliza buloze

Q81.0 Epidermoliza buloze simpleks
Përj.:
sindromën e Cockayne (Q87.1)
Q81.1 Epidermoliza buloze letale
Përf.:
Sindroma e Herlitz
Q81.2 Epidermoliza buloze distrofike
Q81.8 Epidermoliza të tjera buloze
Q81.9 Epidermolizë buloze, e paspecifikuar

Q82 Keqformime kongjenitale të tjera të lëkurës

Përj.:
akrodermatitin enteropatik (E83.2)
porfirinë kongjenitale eritropojetike (E80.0)
cistin pilonidal të sinusit (L05.-)
sindromën e SturgeWeber(Dimitri) (Q85.8)
Q82.0 Limfedema hereditare
Q82.1 Kseroedema pigmentoze
Q82.2 Mastocitoza
Përf.:
Urtikaria pigmentoze
Përj.:
mastocitozën malinje (C96.2)
Q82.3 Inkontinencia pigmenti
Q82.4 Displazia ektodermale anhidrotike
Përj.:
sindromën Ellis-van Creveld (Q77.6)
Q82.5 Nevusi kongjenital joneoplastik
Përf.:
Nevusi kongjenital NOS
Nevus:
 • flameus
 • portwine
 • sanguinoz
 • manaferrë
 • vaskular NOS
 • verrukoz
Përj.:
njollat cafe au lait (L81.3)
lentigo (L81.4)
nevus:
Q82.8 Keqformime kongjenitale të tjera të lëkurës, të specifikuara
Përf.:
Rrudha palmare anormale
Shenja shtesë në lëkurë
Pemfigusi familjar beninj [Hailey-Hailey]
Lëkurë e lëshuar (hiperelastike)
Anomali dermatoglifike
Keratozë e trashëguar palmare dhe plantare
Keratoza folikulare [Darier-White]
Përj.:
sindromën e Ehlers-Danlos (Q79.6)
Q82.9 Keqformime kongjenitale të lëkurës, të paspecifikuara

Q83 Keqformime kongjenitale të gjirit

Përj.:
mungesën e muskulit pektoral (Q79.8)
Q83.0 Mungesa kongjenitale e gjirit me mungese të thithkës
Q83.1 Gjiri aksesor
Përf.:
Gjinj mbi numër
Q83.2 Mungesa e thithkës
Q83.3 Thithka aksesore
Përf.:
Thithka mbi numër
Q83.8 Malformime kongjenitale të gjirit, të tjera
Përf.:
Hipoplazi e gjirit
Q83.9 Keqformime kongjenitale të gjirit, të paspecifikuara

Q84 Keqformime kongjenitale të tjera të integumentit

Q84.0 Alopecia kongjenitale
Përf.:
Atrikoza kongjenitale
Q84.1 Çrregullime morfologjike kongjenitale të flokëve, të paklasifikuara tjetërkund
Përf.:
Flokë si tespihe
Moniletriks
Qime unazore
Përj.:
sindromën e flokëve të çuditshëm Menkes (E83.0)
Q84.2 Çrregullime të tjera kongjenitale të flokëve
Përf.:
Kongjenital/e:
 • hipertrikozë
 • keqformim i flokëve NOS
Lanugo persistente
Q84.3 Anonychia
Përj.:
sindromën e thoit dhe patelës (Q87.2)
Q84.4 Leukonykia kongjenitale
Q84.5 Thonj të zgjeruar dhe hipertrofikë
Përf.:
Trashja kongjenitale e thoit
Pakionikia
Q84.6 Keqformime kongjenitale të tjera të thonjve
Përf.:
Kongjenital/e:
 • si shkop tamburi
 • koilonikia
 • keqformim i thoit NOS
Q84.8 Keqformime kongjenitale të tjera të integumentit, të specifikuara
Përf.:
Aplazi kongjenitale e lëkurës
Q84.9 Malformime kongjenitale të integumentit, të paspecifikuara
Përf.:
 • Kongjenital/e:
  • anomali NOS
  • deformim NOS
 • i/e integumentit NOS

Q85 Fakomatozat, të paklasifikuara tjetërkund

Përj.:
ataksinë telangiektazike [Louis-Bar] (G11.3)
dizautonominë familjare [Riley-Day] (G90.1)
Q85.0 Neurofibromatoza jomalinje
Përf.:
Sëmundja e Von Recklinghausen
Q85.1 Skleroza tuberoze
Përf.:
Sëmundja e Bourneville
Epiloia
Q85.8 Fakomatoza të tjera, të paklasifikuara tjetërkund
Përf.:
Sindroma:
 • Peutz-Jeghers
 • Sturge-Weber(-Dimitri)
 • von Hippel-Lindau
Përj.:
sindromën e Meckel-Gruber (Q61.9)
Q85.9 Fakomatoza, të paspecifikuara
Përf.:
Hamartosis NOS

Q86 Sindroma të keqformimeve kongjenitale nga shkaqe të njohura ekzogjene, të paklasifikuara tjetërkund

Përj.:
hipotiroidizmin e shkaktuar nga defiçienca e lidhur me jodin (E00-E02)
efektet joteratogjenike të substancave të transmetuara nëpërmjet placentës ose qumështit të gjirit (P04.-)
Q86.0 Sindromi dismorfik fetal alkoolik
Q86.1 Sindromi hidantoinik fetal
Përf.:
Sindroma e Meadow
Q86.2 Dismorfizmi nga varfarina
Q86.8 Sindroma të tjerë të keqformimeve kongjenitale nga shkaqe të njohura ekzogjene

Q87 Sindroma të tjera të specifikuara të keqformimeve kongjenitale që prekin shumë sisteme

Q87.0 Sindroma të keqformimeve kongjenitale që prekin kryesisht pamjen e fytyrës
Përf.:
Akrocefalopolisindaktili
Akrocefalosindaktili [Apert]
Sindroma kriptoftalmike
Ciklopi
Sindroma:
 • Goldenhar
 • Moebius
 • oro-faciale-dixhitale
 • Robin
Fytyra e Whistling
Q87.1 Sindroma të keqformimeve kongjenitale që shoqërojnë kryesisht staturën e shkurtër
Përf.:
Sindroma:
 • Aarskog
 • Cockayne
 • De Lange
 • Dubowitz
 • Noonan
 • Prader-Willi
 • Robinow-Silverman-Smith
 • Russell-Silver
 • Seckel
 • Smith-Lemli-Opitz
Përj.:
sindromën Ellis-van Creveld (Q77.6)
Q87.2 Sindroma të keqformimeve kongjenitale që prekin kryesisht gjymtyrët
Përf.:
Sindroma:
 • Holt-Oram
 • Klippel-Trénaunay-Weber
 • thonj patelë
 • Rubinstein-Taybi
 • sirenomelike
 • trombocitopenike me mungesë të radiusit [TAR]
 • VATER
Q87.3 Sindroma të keqformimeve kongjenitale që interesojnë mbi-rritjen e hershme
Përf.:
Sindroma:
 • Beckwith-Wiedemann
 • Sotos
 • Weaver
Q87.4 Sindroma Marfan
Q87.5 Sindroma të tjera të keqformimeve kongjenitale me ndryshime të tjera skeletike
Q87.8 Sindroma të tjera të keqformimeve kongjenitale të specifikuara, të paklasifikuara tjetërkund
Përf.:
Sindroma:
 • Alport
 • Laurence-Moon(-Bardet)-Biedl
 • Zellweger

Q89 Keqformime kongjenitale të tjera, të paklasifikuara tjetërkund

Q89.0 Keqformime kongjenitale të shpretkës
Përf.:
Asplenia (e kongjenital)
Splenomegali kongjenitale
Përj.:
isomerizimin e apendikseve atriale (me aspleni ose polispleni) (Q20.6)
Q89.1 Keqformime kongjenitale të gjendrës adrenale
Përj.:
hiperplazinë kongjenitale adrenale (E25.0)
Q89.2 Keqformime kongjenitale të gjendrave të tjera endokrine
Përf.:
Keqformimi i lindur i gjendrave paratiroide dhe tiroide
Dukt persistent tireoglos
Cist tireoglos
Q89.3 Situs inversus
Përf.:
Dekstrokardia me situs inversus
Vendosje e pasqyruar atriale me situs inversus
Situs inversus ose transversus:
 • abdominal
 • torakal
Transpozimi i organeve:
 • abdominale
 • torakale
Përj.:
dekstrokardinë NOS (Q24.0)
laevokardinë (Q24.1)
Q89.4 Binjakë të bashkuar
Përf.:
Kraniofagë
Dicefali
Binjakë siamezë
Pigopagus
Torakofagus
Q89.7 Çrregullime kongjenitale multiple, të paklasifikuara tjetërkund
Përf.:
Monstër NOS
E shumëfishtë, kongjenital/e:
 • anomali NOS
 • deformime NOS
Përj.:
sindromën e keqformimit kongjenital që prek shumë sisteme (Q87.-)
Q89.8 Keqformime kongjenitale të tjera, të specifikuara
Q89.9 Keqformime kongjenitale, të paspecifikuara
Përf.:
Kongjenital/e:
 • anomali NOS
 • eformim NOS
to top of page