Klasifikimi Statistikor Ndërkombëtar i Sëmundjeve dhe Problemeve të Lidhura me Shëndetin Revizioni i 10-të (ICD-10) Version për 2016

Kapitulli XIX
Dëmtime, helmime dhe pasoja të tjera të përcaktuara të shkaqeve të jashtme
(S00-T98)

Dëmtime të toraksit
(S20-S29)

Përf.:
plagët e:
  • gjirit
  • gjoksit (murit)
  • zonës interskapulare
Përj.:
djegiet dhe gërryerjet (T20-T32)
efektet e trupit të huaj në:
frakturën e shtyllës kurrizore NOS (T08)
ngrirjen (T33-T35)
plagët e (në):
pickimin nga insektet: pickim djegës, ose helmues (T63.4)

S20 Dëmtim sipërfaqësor i toraksit

S20.0 Kontuzion i gjirit
S20.1 Dëmtime sipërfaqësore të tjera e të paspecifikuara të gjirit
S20.2 Kontuzion i kafazit të krahërorit
S20.3 Dëmtime sipërfaqësore të tjera të murit të përparshëm të kafazit të krahërorit
S20.4 Dëmtime sipërfaqësore të tjera të murit të pasëm të kafazit të krahërorit
S20.7 Dëmtime sipërfaqësore të shumta të kafazit të krahërorit
S20.8 Dëmtim sipërfaqësor i pjesëve të tjera e të paspecifikuara të kafazit të krahërorit
Përf.:
Muri torakal NOS

S21 Plagë e hapur e toraksit

Përj.:
traumatik:
S21.0 Plagë e hapur e gjirit
S21.1 Plagë e hapur e murit të përparshëm të kafazit të krahërorit
S21.2 Plagë e hapur e murit të pasëm të kafazit të krahërorit
S21.7 Plagë të hapura të shumta të murit të kafazit të krahërorit
S21.8 Plagë e hapur e pjesëve të tjera të kafazit të krahërorit
S21.9 Plagë e hapur e kafazit të krahërorit, pjesë e paspecifikuar
Përf.:
Muri torakal NOS

S22 Frakturë e një ose disa brinjëve, e sternumit dhe e pjesës torakale të shtyllës kurrizore

Përf.:
torakal(e):
  • harkun neural
  • procesin spinoz
  • procesin transvers
  • vertebrën
  • harkun vertebral
Përj.:
frakturën e:
Modifiers

Nën-ndarjet në vazhdim ofrohen për përdorim opsional, nëpërmjet një karakteri në pozicion shtesë, kur nuk është e mundur ose nuk dëshirohet përdorimi i shumë kodeve për identifikimin e frakturës dhe plagës së hapur; një frakturë e paidentifikuar si e mbyllur ose e hapur duhet klasifikuar si e mbyllur.

CodeTitle
0
e mbyllur
1
e hapur
S22.0 Frakturë e një vertebre torakale
Përf.:
Frakturë e shtyllës kurrizore torakale NOS
S22.1 Frakturë të shumta të pjesës torakale të shtyllës kurrizore
S22.2 Frakturë e sternumit
S22.3 Frakturë e një brinje
S22.4 Frakturë të shumta të brinjëve
S22.5 Krahëror i goditur me shkop
S22.8 Frakturë e pjesëve të tjera të kockave të kafazit të krahërorit
S22.9 Frakturë e kockave të kafazit të krahërorit, pjesë e paspecifikuar

S23 Luksacion, përdredhje dhe tendosje e kyçeve dhe ligamenteve të kafazit të krahërorit

Përj.:
zhvendosjen, përdredhjen ose tërheqjen e artikulacionit sterno-klavikular (S43.2, S43.6)
rupturën ose zhvendosjen (jotraumatike) të disqeve intervertebrore torakale (M51.-)
S23.0 Rupturë traumatike e një disku intervertebror torakal
S23.1 Luksacion i një vertebre torakale
Përf.:
Shtylla kurrizore torakale NOS
S23.2 Luksacion i pjesëve të tjera dhe të paspecifikuara të kafazit të krahërorit
S23.3 Përdredhje dhe tendosje e shtyllës kurrizore në nivelin torakal
S23.4 Përdredhje dhe tendosje e brinjëve dhe e sternumit
S23.5 Përdredhje dhe tendosje e pjesëve të tjera dhe të paspecifikuara të kafazit të krahërorit

S24 Dëmtim i nervave dhe i palcës së kurrizit në nivelin torakal

Përj.:
dëmtimin e pleksit brakial (S14.3)
S24.0 Tronditje dhe edema të palcës së kurrizit në nivel torakal
S24.1 Dëmtime të tjera dhe të paspecifikuara të palcës së kurrizit në nivel torakal
S24.2 Dëmtimi i rrënjës së nervit të shtyllës kurrizore torakale
S24.3 Dëmtim i nervave periferikë të toraksit
S24.4 Dëmtim i nervave simpatikë torakalë
Përf.:
Pleksi kardiak
Pleksi ezofageal
Pleksi pulmonar
Ganglioni stelar
Ganglioni simpatik torakal
S24.5 Dëmtim i nervave të tjerë të toraksit
S24.6 Dëmtim i një nervi të paspecifikuar të toraksit

S25 Dëmtim i vazave të gjakut të toraksit

S25.0 Dëmtim i aortës torakale
Përf.:
Aorta NOS
S25.1 Dëmtim i arteries inominata ose i arteries subklavia
S25.2 Dëmtim i venës kava superiore
Përf.:
Vena kava NOS
S25.3 Dëmtim i venës inominata ose i venës subklavia
S25.4 Dëmtim i vazave të gjakut pulmonare
S25.5 Dëmtim i vazave të gjakut interkostale
S25.7 Dëmtim i shumë vazave të gjakut të toraksit (=kafazit të krahërorit)
S25.8 Dëmtim i vazave të tjera të gjakut të toraksit (=kafazit të krahërorit)
Përf.:
Vena azigos
Arteria ose vena mamare
S25.9 Dëmtim i një vaze gjaku të paspecifikuar të kraharorit
S26.0 Dëmtim i zemrës me grumbullim të gjakut në perikard
S26.8 Dëmtime të tjera të zemrës
S26.9 Dëmtim i zemrës, i paspecifikuar
S27.0 Pneumotoraks traumatik
S27.1 Hemotoraks traumatik
S27.2 Hemopneumotoraks traumatik
S27.3 Dëmtime të tjera të mushkërisë
S27.4 Dëmtim i bronkut
S27.5 Dëmtim i trakesë torakale
S27.6 Dëmtim i pleurës
S27.7 Dëmtime të shumta të organeve intratorakale
S27.8 Dëmtim i organeve të tjera intratorakale, të specifikuara
Përf.:
Diafragma
Duktusi limfatik torakal
Ezofagu (pjesa torakale)
Gjendra e timusit
S27.9 Dëmtim i një organi intratorakal, të paspecifikuar

S28 Dëmtim toraksit dhe amputim traumatik i një pjese të tij

S28.0 Krahëror i dërmuar
Përj.:
krahëror i thyer (S22.5)
S28.1 Amputim traumatik i një pjese të krahërorit
Përj.:
transeksionin torakal (T05.8)

S29 Dëmtime të tjera e të paspecifikuara të toraksit

S29.0 Dëmtim muskuli dhe tendini në nivelin e toraksit
S29.7 Dëmtime të shumta të toraksit
Përf.:
Plagë të klasifikueshme në më shumë se një nga kategoritë S20-S29.0
S29.8 Dëmtime të tjera të specifikuara të toraksit
S29.9 Dëmtim i paspecifikuar i toraksit
to top of page