Klasifikimi Statistikor Ndërkombëtar i Sëmundjeve dhe Problemeve të Lidhura me Shëndetin Revizioni i 10-të (ICD-10) Version për 2016

Kapitulli XIX
Dëmtime, helmime dhe pasoja të tjera të përcaktuara të shkaqeve të jashtme
(S00-T98)

Efektet toksike të substancave kryesisht jo-mjekësore sipas burimit
(T51-T65)

Përj.:
gërryerjet (T20-T32)
efekte toksike të lokalizuara dikund tjetër (A00-R99)
gjendje respiratore të shkaktuara nga agjentë të jashtëm (J60-J70)

T51 Efekti toksik i alkoolit

T51.0 Etanoli
Përf.:
Alkooli etilik
Përj.:
helmimin akut nga alkooli ose efektet "pas dehjes" (F10.0)
dehjen (F10.0)
helmimin patologjik nga alkooli (F10.0)
T51.1 Metanoli
Përf.:
Alkooli metilik
T51.2 2-Propanoli
Përf.:
Alkooli izopropilik
T51.3 Vaji fusel
Përf.:
Alkooli:
 • amilik
 • butilik [1-butanol]
 • propilik [1-propanol]
T51.8 Alkoole të tjerë
T51.9 Alkool, i paspecifikuar

T52 Efekti toksik i solventëve organikë

Përj.:
derivatet halogjene të hidrokarbureve alifatike dhe aromatike (T53.-)
T52.0 Produktet e naftës
Përf.:
Benzinë [karburant]
Vajgur [vaj parafinik]
Dyllë parafine
Karburante:
 • eter
 • naftë
 • përzierje
T52.1 Benzoli
Përj.:
homologët e benzenit (T52.2)
nitroderivativët dhe aminoderivativët e benzenit dhe homologëve të tij (T65.3)
T52.2 Homologët e benzolit
Përf.:
Tolueni [metilbenzeni]
Ksileni [dimetilbenzeni]
T52.3 Glikolet
T52.4 Ketonet
T52.8 Tretësira të tjera organike
T52.9 Tretësirë organike, e paspecifikuar

T53 Efekti toksik i derivateve halogjene të hidrokarbureve alifatike dhe aromatike

T53.0 Tetraklorid karboni
Përf.:
Tetraklormetani
T53.1 Kloroformi
Përf.:
Triklormetani
T53.2 Trikloretileni
Përf.:
Trikloreteni
T53.3 Tetrakloretileni
Përf.:
Perkloretileni
Tetrakloreteni
T53.4 Diklormetani
Përf.:
Klormetileni
T53.5 Klorofluorokarbonet
T53.6 Halogjenë të tjerë, derivate të hidrokarbureve alifatikë
T53.7 Halogjenë të tjerë, derivate të hidrokarbureve aromatikë
T53.9 Halogjen, derivat i hidrokarbureve aromatikë, i paspecifikuar

T54 Efekti toksik i substancave gërryese (korrozive)

T54.0 Fenoli dhe homologët e fenolit
T54.1 Përbërje organike gërryese të tjera
T54.2 Acidet gërryese dhe substancat e ngjashme me to
Përf.:
Acid:
 • klorhidrik
 • sulfurik
T54.3 Substancat alkaline gërryese (korrozive) dhe substancat e ngjashme me to
Përf.:
Hidroksidi i kaliumit
Hidroksidi i natriumit
T54.9 Substancë gërryese (korrozive), e paspecifikuar

T55 Efekti toksik i sapuneve dhe detergjentëve

T56 Efekte toksike të metaleve

Përf.:
tymërat dhe avujt e metaleve
metalet nga të gjitha burimet, përveç substancave mjekësore
Përj.:
arsenikun dhe përbërësit e tij (T57.0)
manganeziumin dhe përbërësit e tij (T57.2)
T56.0 Plumbi dhe përbërësit e tij
T56.1 Mërkuri dhe përbërësit e tij
T56.2 Kromi dhe përbërësit e tij
T56.3 Kadmiumi dhe përbërësit e tij
T56.4 Bakri dhe përbërësit e tij
T56.5 Zinku dhe përbërësit e tij
T56.6 Kallaji dhe përbërësit e tij
T56.7 Beriliumi dhe përbërësit e tij
T56.8 Metale të tjera
Përf.:
Talium
T56.9 Metal, i paspecifikuar

T57 Efekte toksike të substancave të tjera inorganike

T57.0 Arseniku dhe përbërësit e tij
T57.1 Fosfori dhe përbërësit e tij
Përj.:
insekticidet organofosforike (T60.0)
T57.2 Manganezi dhe përbërësit e tij
T57.3 Cianid hidrogjeni
T57.8 Substanca inorganike të specifikuara, të tjera
T57.9 Substancë inorganike, e paspecifikuar

T58 Efekti toksik i monoksidit të karbonit

Përf.:
nga të gjitha burimet

T59 Efekti toksik i gazeve, tymrave dhe avujve të tjerë

Përf.:
aerosolet nën presion
Përj.:
fluoroklorokarburet (T53.5)
T59.0 Oksid nitrogjeni
T59.1 Dioksidi i squfurit
T59.2 Formaldehida
T59.3 Gazi lotsjellës
Përf.:
Gazi lotsjellës
T59.4 Gazi klorinë
T59.5 Gazi florinë dhe florur hidrogjeni
T59.6 Sulfur hidrogjeni
T59.7 Dioksidi i karbonit
T59.8 Të tjera gaze, tymra dhe avuj të specifikuar
T59.9 Gaze, tymra dhe avujt, të paspecifikuara

T60 Efekti toksik i pesticideve

Përf.:
konservuesit e drurit
T60.0 Insekticidet organofosfate dhe karbamate
T60.1 Insekticidet halogjene
Përj.:
hidrokarbonet e kloruara (T53.-)
T60.2 Insekticide të tjera
T60.3 Herbicidet dhe fungicidet
T60.4 Rodenticidet (për brejtësit)
Përj.:
Taliumi (T65.1)
T60.8 Pesticide të tjera
T60.9 Pesticide, të paspecifikuara

T61 Efekti toksik i substancave të dëmshme të ngrëna si prodhime deti

Përj.:
reaksionet alergjike ndaj ushqimit, të tilla si:
helmimet ushqimore bakteriale (A05.-)
efektet toksike të kontaminuesve, të tillë si:
 • aflatoksina dhe mykotoksina të tjera (T64)
 • cianidet (T65.0)
 • cianidet e hidrogjenit (T57.3)
 • mërkuri (T56.1)
T61.0 Helmim nga peshku Ciguatera
T61.1 Helmim nga peshku Scombroid
Përf.:
Sindroma e ngjashme me histaminën
T61.2 Tjetër helmim nga peshqit dhe molusqet
T61.8 Efekti toksik i prodhimeve të tjera të detit
T61.9 Efekti toksik i një prodhimi deti të paspecifikuar

T62 Efekti toksik i substancave të tjera të dëmshme të ngrëna si ushqim

Përj.:
reaksionet alergjike ndaj ushqimit, të tilla si:
helmimet ushqimore bakteriale (A05.-)
efektet toksike të kontaminuesve, të tillë si:
 • aflatoksina dhe mykotoksina të tjera (T64)
 • cianidet (T65.0)
 • cianidet e hidrogjenit (T57.3)
 • mërkuri (T56.1)
T62.0 Kërpudha të ngrëna
T62.1 Mana të ngrëna
T62.2 Të tjera bimë ose pjesë të tyre të ngrëna
T62.8 Të tjera substanca të dëmshme të paspecifikuara, të ngrëna si ushqim
T62.9 Substancë e dëmshme e ngrënë si ushqim, e paspecifikuar

T63 Efekti toksik i kontakteve me kafshë helmuese

T63.0 Helm gjarpëri
Përf.:
Helmi i gjarprit të ujit
T63.1 Helm i zvarranikëve të tjerë
Përf.:
Helmi i hardhucës
T63.2 Helm i akrepit
T63.3 Helm i merimangës
T63.4 Helm i artropodëve të tjerë
Përf.:
Pickim nga insektet ose djegie, helmuese
T63.5 Efekti toksik i kontaktit me peshk
Përj.:
helmimin nga ngrënia e peshkut (T61.0-T61.2)
T63.6 Efekti toksik i kontaktit me kafshë të tjera deti
Përf.:
Kandili i detit
Korale
Molusqe
Ylli detit
Përj.:
helmimin nga ngrënia e molusqeve (T61.2)
helmin e gjarpërit të detit (T63.0)
T63.8 Efekti toksik i kontaktit me kafshë të tjera helmuese.
Përf.:
Helm i amfibëve
T63.9 Efekti toksik i kontaktit me kafshë helmuese, të paspecifikuara

T64 Efekti toksik i ushqimeve të kontaminuara nga aflatoksina dhe mykotoksinat e tjera

T65 Efekti toksik i substancave të tjera e të paspecifikuara

T65.0 Cianuret
Përj.:
cianidet e hidrogjenit (T57.3)
T65.1 Striknina dhe kripërat e saj
T65.2 Duhani dhe nikotina
T65.3 Nitroderivatet dhe aminoderivatet e benzolit dhe homologëve të tyre
Përf.:
Anilina [benzenamina]
Nitrobenzenet
Trinitrotoluenet
T65.4 Disulfidi i karbonit
T65.5 Nitroglicerina dhe të tjera acide nitrike dhe estere
Përf.:
1,2,3-Propanetriol trinitrati
T65.6 Bojrat dhe ngjyrat, të paklasifikuara tjetërkund
T65.8 Efekti toksik i substancave të tjera të specifikuara
T65.9 Efekti toksik i një substance të paspecifikuar
Përf.:
Helmimi NOS
to top of page