Klasifikimi Statistikor Ndërkombëtar i Sëmundjeve dhe Problemeve të Lidhura me Shëndetin Revizioni i 10-të (ICD-10) Version për 2016

Kapitulli XXII
Codes for special purposes
(U00-U85)

U04 Sindroma akute respiratore e rëndë [SARS]

U04.9 Sindroma akute respiratore e rëndë [SARS], e paspecifikuar

U06 Përdorim për urgjencë i

Shënim:

Kodet U00-U49 janë për t'u përdorur nga OBSH për caktimin e përkohshëm të sëmundjeve të reja me etiologji të panjohur. Në rast urgjencash, kodet nuk janë gjithnjë të aksesueshme në sistemin elektronik. Specifikimi i kategorive të , në mënyrën siç bëhet këtu, do të sigurojë që kjo kategori dhe nën-kategoritë e saj të jenë të gatshme në sistemet elektronike në çdo kohë dhe të mund të përdoren në mënyrë të menjëhershme sipas instruksioneve të OBSH.

U06.0 Përdorim për urgjencë i U06.0
U06.1 Përdorim për urgjencë i U06.1
U06.2 Përdorim për urgjencë i U06.2
U06.3 Përdorim për urgjencë i U06.3
U06.4 Përdorim për urgjencë i U06.4
U06.5 Përdorim për urgjencë i U06.5
U06.6 Përdorim për urgjencë i U06.6
U06.7 Përdorim për urgjencë i U06.7
U06.8 Përdorim për urgjencë i U06.8
U06.9 Përdorim për urgjencë i U06.9

U07 Përdorim për urgjencë i U07

Shënim:

Kodet U00-U49 janë për t'u përdorur nga OBSH për caktimin e përkohshëm të sëmundjeve të reja me etiologji të panjohur. Në rast urgjencash, kodet nuk janë gjithnjë të aksesueshme në sistemin elektronik. Specifikimi i kategorive të në mënyrën siç bëhet këtu do të sigurojë që kjo kategori dhe nën-kategoritë e saj të jenë të gatshme në sistemet elektronike në çdo kohë dhe të mund të përdoren në mënyrë të menjëhershme sipas instruksioneve të OBSH.

U07.0 Përdorim për urgjencë i U07.0
U07.1 Përdorim për urgjencë i U07.1
U07.2 Përdorim për urgjencë i U07.2
U07.3 Përdorim për urgjencë i U07.3
U07.4 Përdorim për urgjencë i U07.4
U07.5 Përdorim për urgjencë i U07.5
U07.6 Përdorim për urgjencë i U07.6
U07.7 Përdorim për urgjencë i U07.7
U07.8 Përdorim për urgjencë i U07.8
U07.9 Përdorim për urgjencë i U07.9
to top of page