Klasifikimi Statistikor Ndërkombëtar i Sëmundjeve dhe Problemeve të Lidhura me Shëndetin Revizioni i 10-të (ICD-10) Version për 2016

Kapitulli XXII
Codes for special purposes
(U00-U85)

Rezistenca ndaj barnave antimikrobike dhe antineoplastike
(U82-U85)

Shënim:

Këto kategori nuk duhen përdorur asnjëherë për kodifikim parësor. Ato ofrohen për përdorim si kode suplementare ose shtesë, kur dëshirohet të identifikohet antibiotiku, ndaj të cilit agjenti bakterial është rezistent, në infeksionet bakteriale të klasifikuara diku tjetër.

U82 Rezistencë ndaj antibiotikëve betalaktamikë

Coding-Hint
Përdor kodet shtesë (B95-B98), nëse dëshiron, për të identifikuar agjentët rezistentë ndaj trajtimit me antiobiotikë betalaktamikë.
U82.0 Rezistencë ndaj penicilinës
Përf.:
Rezistencë ndaj:
  • Amoksicilinës
  • Ampicilinës
U82.1 Rezistencë ndaj meticilinës
Përf.:
Rezistencë ndaj:
  • Kloksacilinës
  • Flukloksacilinës
  • Oksacilinës
U82.2 Rezistencë ndaj antibiotikëve betalaktamikë me spektër të gjerë
U82.8 Rezistencë ndaj antibiotikëve betalaktamikë të tjerë
U82.9 Rezistencë ndaj antibiotikëve betalaktamikë, të pacpecifikuar

U83 Rezistenca ndaj antibiotikëve të tjerë

Coding-Hint
Përdor kodet shtesë (B95-B98), nëse dëshiron, për të identifikuar agjentët rezistentë ndaj trajtimit me antibiotikët e tjerë.
U83.0 Rezistencë ndaj vankomicinës
U83.1 Rezistencë ndaj antibiotikëve të tjerë të ngjashëm me vankomicinën
U83.2 Rezistencë ndaj kuinoloneve
U83.7 Rezistencë ndaj shumë antibiotikëve
U83.8 Rezistencë ndaj një antibiotiku tjetër të veçantë
U83.9 Rezistencë ndaj një antibiotiku tjetër të paspecifikuar
Përf.:
Rezistencë ndaj antiobiotikëve NOS

U84 Rezistencë ndaj barnave të tjerë antimikrobikë

Coding-Hint
Përdor kodet shtesë (B95-B98), nëse dëshiron, për të identifikuar agjentët rezistentë ndaj barnave antimikrobikë.
Përj.:
Rezistencën ndaj antibiotikëve (U82-U83)
U84.0 Rezistencë ndaj barit/barnave antiparazitar/ë
Përf.:
Rezistencë ndaj kininës dhe përbërësve të saj
U84.1 Rezistencë ndaj barit/barnave antifungal/ë
U84.2 Rezistencë ndaj barit/barnave antiviral/ë
U84.3 Rezistencë ndaj barit/barnave tuberkulostatik/ë
U84.7 Rezistencë ndaj shumë barnave antimikrobikë
Përj.:
Rezistencë ndaj shumë antibiotikëve (U83.7)
U84.8 Rezistencë ndaj një antimikrobiali tjetër të veçantë
U84.9 Rezistencë ndaj një antimikrobiali tjetër të paspecifikuar
Përf.:
Rezistencë ndaj barnave NOS

U85 Rezistencë ndaj barnave antineoplastikë

Përf.:
Mosreagimin (mospërgjigjen) ndaj barnave antineoplastikë
Kancerin refraktar
to top of page